Treballs de doctorat TD03-003  
L'aprenentatge com a identitat de participació en la pràctica d'una comunitat virtualAntoni Garrido [agarridoa@uoc.edu]RESUM:

L'objectiu d'aquesta investigació és aprofundir en el coneixement de les comunitats virtuals des de la perspectiva de la teoria de l'aprenentatge social mitjançant una metodologia etnogràfica virtual. Amb aquesta finalitat s'estableix un marc teòric i d'anàlisi per a estudiar les característiques de les comunitats de pràctica (Wenger, 2001) en el context de comunitats socials en la virtualitat. De manera que s'investiga, d'una banda, el context per mitjà de les dimensions de la pràctica que donen coherència a la comunitat en un espai virtual i, de l'altra, la identitat de participació dels usuaris en les seves interaccions en la negociació de significats, amb la finalitat de poder arribar a interpretar des d'una perspectiva etnogràfica com les comunitats virtuals serveixen de context per a l'aprenentatge i la generació social de coneixement. Per a aconseguir aquest propòsit s'ha realitzat un estudi etnogràfic de la comunitat virtual www.gc-red.com des de l'aproximació qualitativa del treball de camp, basat en l'observació participant i en l'anàlisi de continguts, per al qual ha estat necessari adaptar les tècniques tradicionals al nou àmbit etnogràfic en la virtualitat, i també desenvolupar instruments per a la recollida, la codificació i la interpretació de les dades. Les característiques de la investigació, l'especificitat de la realitat estudiada, i també la curta estada que s'hi ha fet, fan que s'hagi de considerar com un estudi exploratori la principal aportació del qual se centra a posar a prova un model d'anàlisi més que no pas a corroborar una teoria.

PARAULES CLAU:

aprenentatge social, comunitat de pràctica, participació perifèrica, legitimitat, lurking, negociació de significats, identitat, etnografia virtual


Data de publicació:
gener de 2003 
  Accés al document
  (en espanyol)
EspañolEnglish
Recomana'l
© Antoni Garrido, 2003
© d'aquesta edició: FUOC, 2003