Innovació, finançament i mercats financers: anàlisi de les relacions entre inversió en R+D, estructura de capital i senyalització comptable

Document de treball

David Castillo (dcastillo@uoc.edu)
Professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC
Investigador de l'Observatori de la Nova Economia (ONE)

Joan Torrent Sellens (jtorrent@uoc.edu)
Professor dels Estudis d'Economia i Empresa (UOC)
Investigador de l'Observatori de la Nova Economia (ONE)

Alexandre Ariño Fort (aarinof@uoc.edu)
Seminari de la nova economia del programa de doctorat de la UOC

Resum

Aquest treball té com a objectiu determinar l'existència de restriccions en el finançament de projectes empresarials de recerca i desenvolupament (R+D) i analitzar-ne les causes. Els resultats de la investigació mostren els fets següents: en primer lloc, hi ha restriccions financeres per a la realització d'inversions en R+D i es manifesten en la necessitat de les empreses de recórrer a recursos interns i a fons aliens a curt termini; en segon lloc, les restriccions esmentades fonamentalment sorgeixen a causa de dos factors, el desequilibri entre les característiques econòmiques de les inversions d'R+D i el comportament dels agents finançadors en els mercats de capitals, i l'existència d'asimetries d'informació entre agents gestors i finançadors; finalment, en tercer lloc, la formulació per part de les empreses de més informació comptable sobre l'R+D desenvolupada comporta la millora de la valoració de l'empresa en els mercats financers i, per tant, l'assignació de fons als processos d'innovació.


Paraules clau

innovació, mercat financer, R+D, restricció


Data de presentació: octubre de 2006
Data de publicació: novembre de 2006
Codi IN3: Working Paper Series WP06-003