Mida petitaMida mitjanaMida grossa

     

English | Español

La integració d'internet en l'educació escolar espanyola: situació actual i perspectives de futur

Informe d'investigació complet (en espanyol)

9 MB

Portada, crèdits i sumari (en espanyol)

540 kB

Executive summary (en anglès)

120 KB

Capítol 1. Introducció (en espanyol)

160 KB

Capítol 2. Enfocament, objectius i metodologia de la investigació (en espanyol)

1 MB

Capítol 3. Resum executiu (en espanyol)

250 kB

Capítol 4. Els centres que imparteixen educació primària i secundària obligatòria a l'Estat espanyol: característiques generals, infraestructura tecnològica i polítiques d'incorporació de les TIC (en espanyol)

1,5 MB

Capítol 5. Opinions, creences i percepcions sobre el procés d'integració de les TIC en l'educació escolar (en espanyol)

1,7 MB

Capítol 6. Coneixement, experiència i formació en l'ús de les TIC per part de directors, professors i alumnes (en espanyol)

1 MB

Capítol 7. L'ús de les TIC a les aules d'educació primària i secundària (en espanyol)

2 MB

Capítol 8. L'ús de les TIC en l'activitat docent i professional més enllà de les aules (en espanyol)

1 MB

Capítol 9. L'ús de les TIC per part dels alumnes, més enllà de les aules (en espanyol)

1 MB

Capítol 10. Conclusions (en espanyol)

650 kB

Bibliografia i índexs (en espanyol)

830 kB

Annexos (en espanyol)

3 MB

Annex 1. Qüestionaris (en espanyol)

245 KB

Annex 2. Taules i gràfics de resultats (I) (en espanyol)

1,8 MB

Annex 3. Taules i gràfics de resultats (II) (en espanyol)

1 MB