Español | English

Mapa del PIC: La comunicació com a factor clau en la societat de la informació: Internet en el context audiovisual de Catalunya
PIC: La comunicació com a factor clau en la societat de la informació: Internet en el context audiovisual de Catalunya

PROJECTE INTERNET CATALUNYA (PIC)La comunicació com a factor de canvi en la societat de la informació: Internet en el context audiovisual de Catalunya

Informe final de recerca

3 MB

Coberta, crèdits, sumari, agraïments i preliminars

160 kB

Part I. Preàmbul

150 kB

Capítol 1. Introducció

150 kB

Capítol 2. Metodologia de la investigació

135 kB

Part II. El context de transformació de les pràctiques de comunicació

670 kB

Capítol 3. Introducció: el consum de mitjans de comunicació en el context de difusió de les TIC a Catalunya

113 kB

Capítol 4. Patrons de difusió, incorporació i ús d’Internet a Catalunya en relació amb el context global

250 kB

Capítol 5. L’entorn tecnològic dels joves: dels nivells de difusió de la tecnologia a la transformació de les pràctiques d’informació i comunicació

120 kB

Capítol 6. Pràctiques comunicatives i TIC: la coexistència del consum passiu i la participació activa

390 kB

Capítol 7. Consum de mitjans de comunicació tradicionals. La situació a Catalunya i el seu entorn

220 kB

Capítol 8. TIC, televisió i consum de continguts: què, quan, com, on i amb qui

115 kB

Part III. Pràctiques d’informació i comunicació d’usuaris experimentats d’Internet a Catalunya: els joves com a motor de canvi

690 kB

Capítol 9. Les línies bàsiques d’anàlisi

113 kB

Capítol 10. El grup de treball d’usuaris experimentats i intensius d’Internet a Catalunya

190 kB

Capítol 11. Pràctiques d’informació i comunicació d’usuaris experimentats d’Internet a Catalunya

608 kB

Part IV. Conclusions

130 kB

Capítol 12. Consumir, crear i compartir continguts audiovisuals: els joves com a factor de canvi

130 kB

Bibliografia

136 kB

Annexos

925 kB

Annex 1. Qüestionari

137 kB

Annex 2. Definició i descripció de les variables construïdes

143 kB

Annex 3. Encreuaments de les principals variables sociodemogràfiques

175 kB

Annex 4. Anàlisi de correspondències múltiples

300 kB

Annex 5. Taules resum de resultats significatius

540 kB

Índex de figures i taules

105 kB

Índex general

100 kB