Español | English

Mapa del PIC: L'empresa xarxa a Catalunya: TIC, productivitat, competitivitat, salaris i rendiment a les empreses de Catalunya
PIC: L'empresa xarxa a Catalunya: TIC, productivitat, competitivitat, salaris i rendiment a les empreses de Catalunya

PROJECTE INTERNET CATALUNYA (PIC)L'empresa xarxa a Catalunya: TIC, productivitat, competitivitat, salaris i rendiment a les empreses de Catalunya

El projecte de recerca L’empresa xarxa a Catalunya. TIC, productivitat, competitivitat, salaris i beneficis a l’empresa catalana té com a objectiu principal constatar que la consolidació d’un nou model estratègic, organitzatiu i d’activitat empresarial, vinculat amb la inversió i l’ús de les TIC (o empresa xarxa), modifica substancialment els patrons de comportament dels resultats empresarials, en especial la productivitat, la competitivitat, les retribucions dels treballadors i el benefici. La contrastació empírica de les hipòtesis de treball l’hem feta per mitjà de les dades d’una enquesta a una mostra representativa de 2.038 empreses catalanes. Amb la perspectiva de l’impacte de la inversió i l’ús de les TIC no s’aprecia una relació directa entre els processos d’innovació digital i els resultats de l’activitat de l’empresa catalana. En aquest sentit, hem hagut de segmentar el teixit productiu català per a buscar les organitzacions en què el procés de coinnovació tecnològica digital i organitzativa és més present i en què la intensitat de l’ús del coneixement és un recurs molt freqüent per a poder copsar impactes rellevants en els principals resultats empresarials. Això és així perquè l’economia catalana, avui, presenta una estructura productiva dual.

Per una banda, tenim la major part del teixit productiu (entorn de quatre cinquenes parts), que no fa un ús intensiu de les TIC, té un nivell de capacitació de la seva força de treball clarament millorable, presenta estructures productives i organitzatives poc flexibles i amb una baixa autonomia i capacitat de decisió per part dels treballadors, i en què els processos innovadors encara són poc freqüents. Aquest conjunt d’empreses mostra un patró de creixement extensiu, és a dir, fonamenta la seva dinàmica d’expansió a llarg termini, sobre la base d’un increment de la seva dotació de factors, i en especial del factor treball amb baixa capacitació. Precisament per aquest motiu la taxa de creixement de la productivitat del treball a Catalunya evoluciona a un ritme preocupantment baix i, en un context competitiu dominat per la globalització, els problemes de competitivitat són rellevants.

Per una altra banda, un altre conjunt d’empreses, més reduït (entorn d’una cinquena part), basa el seu potencial de creixement en la interacció del capital humà, la reorientació de la producció i l’organització del treball, i una dinàmica contínua d’innovació, en especial de caràcter digital, però també en la gestió dels recursos humans. És, precisament, en aquest conjunt d’empreses, clarament inferior a l’anterior, però amb un potencial de creixement a llarg termini molt superior, on es determina l’evolució favorable de l’eficiència, de la competitivitat, dels salaris i dels rendiments del nostre teixit productiu.

Directors de la recerca
Dr. Jordi Vilaseca i Requena, professor de la UOC i investigador de l’IN3
Dr. Joan Torrent i Sellens, professor de la UOC i investigador de l’IN3

Equip de recerca i autoria de l’informe de recerca
Josep Maria Batalla i Busquets, professor de la UOC i investigador de l’IN3
Carlos F. Cabañero Pisa, professor de la UOC i investigador de l’IN3
Dr. David Castillo i Merino, professor de la UOC i investigador de l’IN3
Dra. Rosa Colomé i Perales, professora de l’Escola Superior de Comerç Internacional (UPF)
Ángel Díaz Chao, Fundación SEPI i investigador de l’IN3
Pilar Ficapal i Cusí, professora de la UOC i investigadora de l’IN3
Dr. Lluís Garay Tamajon, professor de la UOC i investigador de l’IN3
Dra. Ana Isabel Jiménez Zarco, professora de la UOC i investigadora de l’IN3
Dr. Josep Lladós i Masllorens, professor de la UOC i investigador de l’IN3
Dra. María Jesús Martínez Argüelles, professora de la UOC i investigadora de l’IN3
Dr. Antoni Meseguer i Artola, professor de la UOC i investigador de l’IN3
Carmen Pacheco Bernal, professora de la UOC
Dolors Plana Erta, professora de la UOC i investigadora de l’IN3
Dra. Inma Rodríguez Ardura, professora de la UOC i investigadora de l’IN3
Dr. Joan Torrent i Sellens, professor de la UOC i investigador de l’IN3
Dr. Jordi Vilaseca i Requena, professor de la UOC i investigador de l’IN3

Amb el suport de:

logo de la Generalitat de Catalunya

Amb la col·laboració de:
Institut DEP
Institut Català d’Estadística (IDESCAT)
Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM)

Data de començament de la recerca
Abril de 2002

Data d’acabament de l’informe de recerca
Abril de 2007

Data de publicació
Octubre de 2007