Español | English

Mapa del PIC: La transició a la societat xarxa a Catalunya
PIC: La transició a la societat xarxa a Catalunya

PROJECTE INTERNET CATALUNYA (PIC)La transició a la societat xarxa a Catalunya

Aquest estudi analitza les pràctiques diàries, els valors socials i les actituds de la població catalana en el procés de transició cap a la societat xarxa. Analitza el comportament de les persones a Internet i fora d’Internet, investigant el paper específic dels usos d'Internet a l'hora d'influenciar pràctiques i actituds. Es basa en les respostes a una enquesta de 3.005 individus, una mostra representativa de la població catalana el 2002. L'enquesta es va fer entre el febrer i el maig del 2002, i es basava en entrevistes cara a cara a partir d'un qüestionari de 179 preguntes. Es van utilitzar fonts secundàries per a situar els resultats catalans, particularment sobre els usos d'Internet, en el context global. L'anàlisi es va completar el 2007 incorporant-hi noves dades secundàries. L'estudi va cobrir pràctiques socials de treball, comunicació, sociabilitat, usos d'espai i temps, usos d'Internet, identitat cultural, pràctica política, associacionisme i formació de projectes d’autonomia. Es van construir diversos models estadístics per a proporcionar una anàlisi causal de cada una d'aquestes àrees d'estudi. El descobriment més significatiu fa referència a la relació entre els usos d'Internet i la construcció d'autonomia per part d'actors socials. Fent servir anàlisis factorial, l'estudi va definir cinc índexs d'autonomia que eren estadísticament independents: autonomia personal, autonomia professional, autonomia comunicativa, autonomia corporal i autonomia sociopolítica. Cada un d'aquests índexs d'autonomia independents estan fortament associats amb la freqüència i la intensitat de l'ús d'Internet, i les relacions observades es mantenen quan es controlen per variables sociodemogràfiques. A partir d'aquest estudi es pot afirmar que Internet és una plataforma important per a la construcció d'autonomia en la societat xarxa. En general, la societat catalana sembla que canviï de manera similar a altres societats en transició, amb l'èmfasi afegit del paper del territori i la família a l'hora d'enfortir les relacions socials, amb la contribució positiva d'Internet a un dens patró d'interacció social.

Equip de recerca
Dr. Manuel Castells, professor de la UOC i codirector del projecte de recerca
Dra. Imma Tubella, professora de la UOC i codirectora del projecte de recerca
Dra. Teresa Sancho, professora de la UOC
Dra. Meritxell Roca, investigadora de l'IN3
M. Isabel Díaz de Isla, investigadora de l’IN3
Dr. Barry Wellman, professor i director del NetLab de la Universitat de Toronto i consultor de la UOC

Amb la col·laboració de:
Jèsica Aracil i Berta García, ajudants de recerca

L'enquesta per qüestionari, la codificació de qüestionaris i el primer tractament estadístic els van portar a terme un equip de l'Institut d'Estudis Metropolitans i Regionals de Barcelona a partir d'un qüestionari elaborat pels investigadors de l'IN3. La definició de variables, la construcció de la base de dades definitiva i l'anàlisi estadística van anar a càrrec de la Dra. Teresa Sancho, de l'IN3.

Amb el suport de:
Departament de la Presidència i Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya

logo de la Generalitat de Catalunya

Data de començament de la recerca
Octubre de 2001. L’enquesta es va fer entre febrer i maig de 2002.

Data d’acabament de l’informe de recerca
Juliol de 2002

Data de publicació
Juliol de 2002