Journal of Catalan Studies/Revista Internacional de Catalanisme

[Index / ndex]

Una selecci de cartes d'Antoni Rubi i Lluch i de Jordi Rubi i Balaguer a Antoni M. Alcover

Maria Pilar PereaIntroducci

Gaireb setanta anys desprs de la seva mort, la figura d'Antoni M. Alcover (Manacor, 1862 - Palma, 1932) continua tenint actualitat. D'una banda, atreu el seu tarann laboris, incansable, polivalent i -ning no s perfecte- polmic; d'una altra, i malgrat les crtiques que reb en vida -i un cop traspassat-, que qestionaven la seva validesa com a lingista i com a dialectleg, atreu la magnitud de les seves empreses.

Les relacions entre Antoni Rubi i Lluch (Valladolid, 1856 - Barcelona, 1937) i Antoni M. Alcover acompleixen un itinerari freqent en les relacions personals que experimentaren els qui van tractar el canonge de Manacor: en un primer estadi, un tractament de respecte cordial i fins i tot d'amistat; en un estadi ms avanat, la participaci ms o menys vinculant en un conflicte; en un darrer estadi, i a causa del conflicte -i en el millor dels casos-, (1) el refredament de les relacions, l'allunyament i el silenci.

Cronolgicament, els contactes escrits entre Antoni Rubi i Lluch i Antoni M. Alcover s'iniciaren el 1898 i es clogueren el 1929: un perode de trenta-un anys que sofr algunes interrupcions els anys 1900, 1909, 1910, 1911, 1916 i 1919, que experiment un parntesi entre el 1921 i el 1929, i que desemboc en un silenci absolut a partir d'aquesta data. Les causes del mutisme dels anys vint es poden endevinar si es coneix, encara que sigui superficialment, la biografia d'Alcover. (2)Recordem, a grans trets, que desprs del trencament amb l'Institut i de la petici de la subvenci al govern de Madrid per continuar l'Obra del Diccionari, que havia de cristallitzar en la publicaci del Diccionari catal-valenci-balear, Alcover es trob abandonat d'una bona part dels qui li havien donat suport i bandejat del mn cultural de l'poca, i, tamb, en paraules de Rubi i Lluch, "de tots els organismes oficials del catalanisme, que son ara molt nombrosos y molt poderosos". (3)

D'altra banda, i amb un valor complementari, la relaci epistolar que inclou aquest treball entre Jordi Rubi i Balaguer (Barcelona, 1887-1982) i Antoni M. Alcover s molt ms breu i superficial i s'estn del 1905 al 1915, amb algunes llacunes el 1900, el 1909, el 1910 i el 1911. El paper desenvolupa Rubi i Balaguer en la relaci amb Alcover s doble: en algunes ocasions, s'erigeix en portaveu del seu pare, a causa de la impossibilitat d'aquest darrer -per malaltia o per excs de feina- per escriure, i, en altres, es limita a comunicar les decisions que es prenen a l'Institut, on Rubi i Balaguer collaborava com a secretari-redactor. Ms endavant, el 1913, va ser nomenat director de la Biblioteca de Catalunya. L'epistolari recull bsicament activitats de tipus professional i, en algun cas, l'intercanvi d'informaci bibliogrfica.

Les cartes que Rubi i Lluch i Rubi i Balaguer adrearen a Alcover es troben a l'Arxiu de l'Obra del Diccionari. (4) Les lletres corresponents de resposta es conserven a l'Arxiu Rubi. Joan Juli (5) ha publicat fa uns mesos una selecci de cartes que reflecteixen els inicis de la lingstica catalana i que inclouen els contactes epistolars entre Alcover i diversos personatges de l'poca. (6) bviament, i a causa de l'extensi dels epistolaris, el llibre de Juli cont noms una selecci de les cartes ms representatives de cadascun dels fons. s per aquest motiu que la publicaci de la resta de les cartes que Rubi i Lluch i Rubi i Balaguer adrearen a Alcover serveix per complementar alguns dels aspectes esbossats en el repertori epistolar esmentat i, en especial, s til per resseguir la trajectria desenvolupada per Alcover en l'mbit de la lingstica catalana.

L'epistolari d'Antoni M. Alcover a Antoni Rubi i Lluch -vegeu Juli, op. cit., ps. 38-39- consta de 40 missives, entre cartes i targetes postals, (7) i s'estn del 1898 al 1929. L'epistolari d'Antoni M. Alcover a Jordi Rubi i Balaguer -vegeu Juli, op. cit., p. 41- es compon de 12 documents -bsicament targetes postals-, s'inicia el 1907 i es clou el 1928.

Per qestions d'espai, el present treball noms reprodueix els epistolaris unidireccionals que Antoni Rubi i Lluch i Jordi Rubi i Balaguer remeteren a Antoni M. Alcover. El primer epistolari consta de 28 documents -cartes i targetes postals- que Rubi i Lluch tramet des del 1898 al 1929. A aquestes cartes cal afegir, per, les que Rubi i Lluch adre des del marc de l'Institut d'Estudis Catalans, on desenvolup els crrecs de president de la instituci i de president de la Secci Histrico-Arqueolgica. Cal incorporar, doncs, a les 28 cartes esmentades, tres cartes ms, que consten a Juli, op. cit. p. 48, en l'apartat corresponent a "Epistolaris de l'IEC", i encara dues cartes ms, que Juli no inclou. (8) Del total d'aquest epistolari se'n publiquen ara 22 cartes, ats que les restants (9) han estat editades en el repertori de Juli. D'altra banda, de les 14 targetes postals que Rubi i Balaguer adre a Alcover, se'n publiquen 12, una de les quals (de l'11 de juny de 1909) no est inclosa en el repertori de Juli, op. cit., ps. 41-42. (10)

Les relacions epistolars entre Rubi i Lluch i Alcover, com ho manifesten les diverses cartes intercanviades, sn aparentment cordials, per b que, com es far constar a la nota 49 de l'epistolari, el primer, a travs de dues fonts indirectes, manifesta un desacord gaireb total amb les idees del segon i fins i tot en fa una valoraci injustament pejorativa.

Les cartes donen notcia de la percepci que Rubi i Lluch t, al llarg dels trenta-un anys en qu es desclogu la correspondncia, de la figura d'Alcover: una percepci positiva que el porta a lloar les seves tasques com a folklorista, lingista, lexicgraf i dialectleg -no sempre prou reconegudes-, amb l'addici d'altres empreses que resulten del seu treball incansable com a docent, editor o bigraf. D'altra banda, i aix el motiva a refredar les seves relacions fins a anullar-les, Rubi i Lluch t una percepci negativa en relaci amb les tasques d'Alcover com a acadmic i com a (anti)normativista, que es tradueixen de manera efectiva en els conflictes declarats en el si de l'Institut, en la controvrsia i en la intransigncia en relaci amb la redacci de les Normes i en les diferncies de criteri en l'elaboraci del Diccionari. Sobre aquests temes -i a causa del carcter especialment polmic i controvertit del canonge de Manacor- la ra sempre ha estat en contra d'Alcover. La distncia que aporta el pas del temps pot permetre d'aprofundir amb uns ulls renovats en aquestes temtiques i de desmitificar -sense cap perjudici per a ning, i alhora sense cap prejudici subjectiu- el parer tan ests que ha tendit a responsabilitzar Alcover de totes les desavinences en el marc de l'Institut i de dificultar, tot entrebancant l'aplicaci de les Normes, el procs de fixaci de la llengua catalana.

La transcripci de l'epistolari ha estat feta respectant absolutament els documents originals.

MARIA PILAR PEREA


1. CARTES D'ANTONI RUBI I LLUCH A ANTONI M. ALCOVER1
Barcelona 10 abril 1898
Claris, 9

Rvnt. Sr. D. Antoni M Alcover, Pvre

Molt estimat senyor meu: Vost ha sigut massa bo ab m enviantme'ls tres toms que forman l'entretingut "Aplech de Rondayes mallorquines", (11) que tant bona acullida han tingut en Sa Roqueta y fora de ella. Jo res he fet per mereixer tanta bondat, y menys encara la enaltidora dedicatoria ab que vost acreix la vlua del seu obsequi. No soch un verdader folk-lorista per apreciar-la en tota sa mida y extensi. Les rondayes, com els jochs de cartes, me fugen tot d'una de la memoria, y apenes puch establir comparacions ab les mes conegudes en la nostra terra: mes per lo que no'm cal memoria ni erudici es per assaborir la gracia, lo desembrs, la frescor y riquesa del llenguatge de que vost dona mostres tan sovintejades desde l'un cap a l'altre del aplech. Lo prlech que acompanya'l primer tom es ja un model de prosa castissa y popular, y en quan les narracions lo mellor jutje es lo poble mallorqu que tan s'embadaleix ab elles. Jo conexa ja les seves rondayes desde que aparegueren en "Lo Eco del Santuario" y'm cridaren molt la atenci, y alguna de elles ha sigut llegida en ma ctedra de Literatura espanyola com mostra del mes triat llenguatge mallorqu. Desde allavors lo nom d'En Jordi des Rec (12) qued grabat en ma memoria com [xx] (13) dels escriptors de mes volada de la moderna generaci de la Illa Daurada que s'interessa pera'l revifament de la tradici y de la llengua que parlavan per sort encara tots els pobles germans. Prengui aquestes curtes ratlles, desprovistes de tota autoritat, sobre tot ara que'm veig privat de contestar les lletres com jo volguera, com un testimoni de la simpatia ab que veu en [sic] treballs y de l'agrahiment ab que ha rebut son obsequi, son afm. admirador aparellat desde ara son servey e honor.
A. Rubi y Lluch


2
Barcelona 24 abril 1899
Claris, 9

M. Iltre. Sr. D. Antoni M Alcover

Estimadssim amich y senyor: la seva consoladora lletra ha sigut un verdader blsem per a mon cor de fill, qui en les tristes circunstancies presents sols poden alleugerir la pena los recorts que ab pregaries y carinyosos elogis venen dur la tomba a son pare (q.a.c.s) los que ja en vida lo distingian ab la seva admiraci ab lo seu apreci. Caldra haver assistit son trnsit, que trnsit ms que mort foren sos darrers moments, pera compendre cn ampara Du sos escullits. Ax fa creure que ja mon pare amantssim haur obtingut en la eterna gloria lo premi concedit tots los que dedican la seva vida a la defensa de la Religi, la propagaci del b y les practiques de totes les virtuts, especialment de la caritat. Ell ben segur no oblidar en aquella venturosa patria los qui com V. han tingut en la hora de la seva mort recomanacions piadoses pera la sua nima. Deu les hi pach!
He rebuda y llegida la Pastoral del seu Sr. Bisbe, com lleg en son temps ab satisfacci lo pla d'Estudis del Seminari que tingu a be enviarme. (14) En veritat que consola lo exemple que'ns estn donant en exa Illa Daurada de amor la llengua y les tradicions de nostra terra. Per ax li agrahir que'm fassi sempre mans tots quants documents que per lo estil se publiquen.
Agrahint en nom propi y en lo de ma familia lo seu sentidssim condol, resto sempre ses ordres afectssim amich y S. q. s. m. b.
A. Rubi y Lluch


3
Exposicin de Bellas Artes
Industrias Artsticas
Barcelona 27 Febrer 1901
C/ S. Claris, 9

Molt Illustre. Sr. D. Antoni M. Alcover
Vicari General de Mallorca

Benvolgut Senyor y amich; me prench avuy la llibertat d'enviarli y recomanarli dugues obres, una meva y l'altre del meu pare (a. c. s.).
He publicat una especie de Sumari Programa de Literatura espanyola, (15) qui me servir de resumen plan de les meves explicacions la ctedra, y facilitar als meus dexebles lo traure extrets d'elles. La part mes nova y original, y al mateix temps mes extensa, d'aquesta obra, es la referent la literatura catalana, si be no est encara acabada, puig li manquen les llions de poesia popular, l'estudi de la influencia provenal y lo de la prosa cientifica y didactica de la decadencia. Mes tal com est, crech que pot prestar alguna utilitat als qui estudien expliquen la literatura catalana. L'he tingut que termenar corre-cuyta perque estem ja molt avanats del curs, y els dexebles se quexaven de la falta d'una guia que facilits llur estudi. S que V. est encarregat en lo nou pl d'estudi degut al Sr. Bisbe d'aqueixa illa, de l'explicaci de la Literatura catalana. Li estimaria, donchs, moltssim que si'l meu treball li plau y lo creu concienzat, lo recomans als seus alumnes. Pot estar segur de que no he escatimat investigaci ni fatiga alguna pera compondrel.
Li envio adems un recull de lectures espirituals, que fou la ultima obra del meu pare. Estich preparant d'ell una nova edici, sens mes variants que la de cambiar lo titol de Libro para los seminaristas, que limitaba el cercle dels seus lectors, ab lo mes ample y comprensiu de Lecturas espirituales. Mentres tant, pera que V. se fassi carrech de la obra, li remeto un dels exemplars escaducers de la primera edici, qui m'ha vingut m. Li estimaria que'l recomans al Sr. Bisbe, per si lo creu convenient pera'ls estudis del Seminari, pera'l clero pera les persones piadoses. Desitjaria que V. me digus alguna llibreria religiosa pera enviarlo, y m'aconsells respecte dels medis mes conduhents pera ferlo conexer en exa illa.
Res mes tinch que dirli per a vuy, sino endrearli de per endavant les meves mercs per las molesties que's prengui a favor de la propaganda de les esmentades obres.
Sap que resta aqui sempre aparellat son servey y honor, son coral amich y S.S.
A. Rubi y Lluch
Lo preu del Sumario es de 2 ptes l'exemplar.
Lo Libro para los seminaristas Lecturas espirituales se ven a 14 rals rustica y 18 enquadernat.


4
Nota (inclosa en una tarja de visita)
Any 11-III-902

Benvolgut amich; aquesta tarde fins a las 7 ser a casa, y el divendres desde las 6 per amunt, y abans si li conv veurem. Me t molt atrafegat y me pren totes les hores un representant del Gobern de Colombia, que es aqu, y me est molt recomanat pel President de la Repblica. Me convindria molt veurel pera cambiar impressions y orientarme sobre d'alguns punts en que necessito de la seva consulta. Pels dematins abans de les 10, tamb'm trobaria casa. Sempre coral amich y servidor seu.
A. Rubi


5
Targeta postal
Anvers:
Al Muy Iltre Sr. D. Antonio M Alcover, Pbro.
Vicario General de Dicesis
Palma de Mallorca

Revers:
Barna 18 Maig 1903

Estimadissim amich: quatre mots no mes pera dirli que vaig rebre la visita del seu simpatich recomanat, (16) ab la seva lletra plena de bon afecte.
La contestaci de lo que en ella me diu y pregunta, respecte del seu recomanat y de les meves coses, li dir jo mateix, Deu mitjansant, a mitjans del mes vinent, puig la Capella de la seva vila nadiua m'ha fet l'honor assenyalat, d'invitarme la seva festa major, com si fos un membre de la meva estimada familia mallorquina. (17) Axo me proporciona el gust de donar una estreta abraada de germanor als meus amichs y companys d'aqueixa illa, ab la que'm lliguen tantes simpaties y llaos d'afecte. Son amich coral, aparellat sempre a son servey y honor,
A. Rubi y Lluch


6
Targeta postal
Anvers:
Al Molt Ilustre Senyor D. Antoni M Alcover, pvre
Vicari General de la Diocesis
Palma de Mallorca

Revers:
[Contestada 3 setembre]

Barcelona 25 de Juliol de 1903

Molt estimat amich; en vigilies d'anar a fora a descansar de les meves tasques y fatigues, li escrich aqueixes quatre ratlles, pera expressarli lo meu agrahiment per les moltes atencions que tingu envers mi, durant ma darrera estada a Mallorca. Sento que l'excs de la correspondencia y el deber moral que tinch de no cansar mos ulls, (18) no'm permetin avuy esser tot lo expressiu que jo voldria. Vost ha estat sempre massa b ab mi, y ha estat infatigable en sos obsequis y atencions. (19) Vost pensava en tot, atenia a tot, y tot li donava unitat y orde, pera que fossin mes aprofitats els dies de nostra deliciosa excursi, de la que pare y fill servam un dolcssim recort. Per correu li envio lo IV vol. de les obres catalanes del meu pare, que no's public pel meu compte; aix ha estat la causa de que V. no l'hagi conegut abans. Tindr molt gust en que V. examini detingudament lo llarch prolech que'l precedeix, del qual ne feu V. una honrosa menci en son discurs de presentaci de Manacor. Sap que l'aprecia de bon de veres son amich del cor.
A. Rubi y Lluch
[P. S.:] Mes respectuoses salutacions.

7
[Contestada 6 gener 904]
Barcelona 30 de Decembre de 1903

Sr. D. Antoni M Alcover, pbre.

Estimadssim amich; quan me disposava a contestar la seua lletra del 3 de Setembre, tan amable y plena d'afecte, en que'm donava les gracies per l'envio del vol. IV de les obres catalanes del meu pare (a.c.s), vet aqu que vingu a mes mans lo seu atapahit llibre Questions de llengua y literatura catalana. (20) Era aix a l'entrant de curs, y com durant tot l'any me tenen tan atrafagat mes dugues classes diaries y els meus carrechs consulars, no'm queden mes que dugues temporades pera llegir una mica, y posarme al corrent de la meva correspondencia que son, les festes de Nadal, y una mesada escadussera al estiu, que sol esser lo mes d'Agost. No extranyi donchs que hagi necessitat tres mesos per llegir la seua obra, ara prenentla un dia, ara deixantla un parell o tres de setmanes, y retornant a la feyna.
Com V. pot compendre axs no's fa res de bo. Ara mateix, en aquestes festes, be haguera volgut estudiar de bell nou certs indrets del seu llibre ben interessants; ms, per molt content me dono d'haverme tres [sic] del demunt una trentena de lletres, la major part de compromis, que no's contesten ab un bufar y fer ampolles.
Li dono la mes complerta enhorabona pel seu treball, d'erudici y paciencia benedictines, y digne d'un filolech de cap d'ala. Desprs de llegit no's poden sostenir seriosament les conclusions de'n Menedez Pidal, com no siga la que V. rebat en lo capitol XII, que es per mi la ms fundada la que fa cavilar ms. Tot lo dems cau com un castell de cartes. Ara no fa gayres dies vaig tenir que contestarli una lletra seva, y li vaig dir que suposava que llegintlo V. modificaria per complert el criteri que s'havia format de la personalitat y del caracter de les nostres llengua y literatura.
Els captols que V. dedica probar que'l castell no ha estat may compenetrat ab el castell, ni manco identificat, son lo mes serio que s'ha escrit sobre la nostra llengua. La fontica, la morfologia, que n'estan de ben estudiades...! En quant la sintaxi, tal volta es la part mes nova y curiosa de l'obra. No s'havia tractat fins ara aquesta part tan difcil, ab mes precisi, ni ab mes profunditat cientifica.
Encara que en Mass (21) en sa admirable refutaci havia deixat probada d'un modo concluent la falsedat del prets aragonissament del catal, V. ha sabut donar varietat a la materia, completantla y apurantla per tots sos quatre costats. Pero donchs, entre els capitols notables de la obra los que's refereixen aquest punt en que En Menendez Pidal, va donar una de les ensopegades mes fortes, en que pot caure una [sic] home de ciencia, embolicantse ms, quan mes volia defensarse, y parlar de lo que no s'hava assimilat.
La seua obra no es sols la refutaci de'n Menendez Pidal, sino un resum de totes les questions de filologia general, historica y comparada mes importants. Se mostra V. tan coneixedor de totes les obres mes modernes de la filologia, y tant al corrent de tots los problemes filologichs, que si vost no hagus ja mostrada sa competencia y especial aptitut en aquestes materies, s'haguera guanyat d'un cop ara lo titol de mestre consumat en filologia.
Es llstima emper que un treball tan seris y tan erudit, li haja donat un caracter polmich y personal y una forma tan popular, que a vegades li lleva precissi y serietat. (22) Les questions que V. tracta sols les entendran los erudits, y per aquestos es preferible la forma serena y sobria de les obres cientifiques, y la de V. no es de cap de brot. (23) En su ultima lletra En Menendez Pidal me parla d'ella, y me diu que encara no ha pogut llegirla; mes per endevant la suposa rica de informacin y espera poder estudiarla. Donchs b, jo crech que en moltes coses haguera confessada sa incompetencia, si V. no l'hagus escoms tan fortment. Aquest es el meu parer, sense cap intenci de molestarlo. Soch un admirador de V. y no tinch sin motius de reconeixensa envers V. Prengui, donchs, la meva observaci com una sincera confidencia d'amich, no com una palmetada de dmine.
Li desitja un bon any nou y tota mena de prosperitats per molts mes, son afectssim.
A. Rubi y Lluch


8
Targeta postal
Anvers:
Al Molt Ilustre Sr. D. Antoni M Alcover
Vicari General de Mallorca
Palma de Mallorca

Revers:
Barcelona 13 Novembre 1904

Molt estimat amic: he rebut ab molt de gust y agrahiment, el seu darrer tom de Rondayes mallorquines, y com no s quan tindr lleguda pera llegirlo, me dono pressa a escriureli aquestes poques ratlles, pera pagarli per de promte un deute de cortesia, que may tenen espera. No pot imaginarse quan ocupadssim estich. Tinc demunt la crrega de tres classes, entre elles la de Literatura catalana al Ateneu, que es de vertader comproms, y pera la qual may no me trobo ben preparat. Per rahons de salut, que la tinch enguany una mica delicada, no he pogut comenar el curs fins aquest mes de Novembre. He llegit ab molt d'inters les observacions ortografiques dels Dos mots, (24) y espero fer-ho, temps a venir, ab les rondayes, que formen ja un importantssim aplech, y que ser'l mes gros de la terra catalana, quan V. hagi pogut enllestir els volums que t preparats. El folklorisme s'es despertat tart a Mallorca, pero ho fa b. Retorno en aquest moment, ab l'Oliver de fer una passejada per Vallvidrera. Sempre de V. afm. y coral amich y servidor.
A. Rubi y Lluch


9
Targeta postal
Anvers:
A Mossen Antoni M Alcover
Vicari General de Mallorca
Palma de Mallorca

Revers:
[Contestada 22 febrer]

Barcelona 8 Febrer 1906

Mossen Antoni M. Alcover
Palma de Mallorca

Molt estimat amich: pels diaris he sabuda la desagradable noticia de que havia esclatat un petard de dinamita a casa de V. (25) Tots els d'aquesta famlia en que tant s'el recorda, hem tingut una vertadera alegra al saber que, gracies a Deu, V. no ha pres cap mal en aquesta selvatjada.
Que Deu ens el conservi molts anys pera b de nostra llengua estimadssima. Tant la meva muller com els meus fills, li envien les mes sinceres felicitacions. Rebi una coral abraada del seu afm. a.
A. Rubi y Lluch
[P. S.:] Quin article mes delicat y just, el que li dedica en Carner! (26) So com V. de parer de que per ara no hem de fer el Congrs. (27) Vost n'ha estat l'anima y no hi pot faltar.

10
Targeta postal (28)
Anvers:
A Mossen Antoni M Alcover
Vicari General de
Palma de Mallorca

Revers:
[Contestada 2 Desembre]

Barcelona 1 Decembre de 1907

Mossen Antoni M Alcover
Palma de Mallorca

Mon estimat amic; vaig rebre al seu temps la targeta de V. El seu recomanat va fer un magnifich examen, y jo vaig tenir molt de gust en donarli sobresalient. A l'ltima sessi de l'Institut, en Prat va parlarnos de les pensions per estudiar filologia. (29) Es un herms projecte que haur de donar bons resultats. (30)
He rebut una circular de V. sobre la Societat de Dialectologia Romanica. (31) Si m'ho permets la meva posici, ab molt de gust ne seria soci. (32)
Ja sab, de totes maneres, ab quin inters segueix tots els seus treballs, son afm.
A. Rubi y Lluch


11
[6 gener. Escrit a N'Abadal y n'Aland. Contestada, 19 janer]
Barcelona 1 Janer 1908

Sr. D. Antoni M Alcover, Pbre

Estimat amich; aqu'ns te passant les festes ab els meus fills, y esperant tornar un d'aquestos dies a S. Boy, per a passarhi una altra temporada de reps. Com ja li degu escriure en Jordi, (33) durant el passat desembre no vaig poderme cuydar de res del Congrs. Vaig veurem ab en Valls (34) alguns dies, y quan la pensada d'en Pijoan que motiv'l telegrama de V. li vaig dir que presentaria tot seguit la dimissi del meu crrech si s'acordava faltar en lo mes minim al comproms contret de publicar el tom del Congrs. (35) All sembl que s'acabava, per durant la meva ausencia en Pijoan y en Casas s'entengueren pera fer venir a n'en Fabra, y fins l'arrivaren a escriure. Ahir va haverhi junta, y al assistirhi vaig trobarme ab que'n Fabra hava contestat posant condicions y fent preus sobre la seva vinguda. Jo, que no sabia res d'aquest acort, vaig oposarme resoltament a que s'emprengus cap altre que represents gasto, sense haver assegurat d'una manera absoluta la publicaci de tots els exemplars compromesos del volum. En Mass va recordar adems, que s'havia pres l'acort de publicar, si sobraven diners, el catlech bibliografich del segle XIX, y que per lo tant no tenien dret a faltar a la confiana que en nosaltres havia posat el cos de Congressistes. La sessi fou tempestuosa y res va acordarse. Jo no puch seguir a Barcelona per la meva poca salut, y no puch, per lo tant, detenir per molt temps lo que'n Pijoan se proposa. Mentres sigui fora, l'Abadal queda encarregat de la presidencia y fora b que V. l'escrivs en el sentit de que no's prengui cap acort que tendeixi a restringir la tirada o el contingut del volum. Admiro molt a n'en Fabra, per primer que tot est el comproms contret. Avuy he anat a n'en Valls, Fortuny, Aland y Algarra pera prevenirlos.
Bon any nou. A S. Boy he fet la meva comunicaci pera'l tom. Sap que es seu afm. amich.
A. Rubi y Lluch


12(36)
Nota (inclosa en una tarja de visita)
??? -VII-09

Estimat amich; ahir, al convidarlo dinar per lo dia que li vingus b, me vaig oblidar de que dem, dimars, no seram a casa; per lo tant l'esperem avuy dimecres al mitg dia, esculleixi'l dia que ms li convingui.
Fins la vista. Seu afectssim amich,
A. Rubi i Lluch


13
[Contestat, 13 juliol]

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS (37)
Barcelona, Palau de la Diputaci
7 juliol 1910
Mossen Antoni M. Alcover, Pbre. (38)
Palma de Mallorca

Estimat amich: per acord de l'Institut tinch el gust d'enviarli un exemplar de l'Anuari (39) 1908 que acabem de publicar, a cambi del Bollet del Diccionari de la llengua catalana.

Me repeteixo seu afm. amich
A. Rubi y Lluch


14
Targeta postal
Anvers:
Al Molt Illustre Sr. Antoni M Alcover
Vicari general de la Seu de Mallorca (40)
Manacor

Revers:
Claris -7
Barcelona, festa de Nadal de 1912

Benvolgut amich y company: li retorno de tot cor la seva felicitaci per aquestes solemnials diades. Que Deu li dongui molts anys de vida pera veureles y guardarles ab totes les seves benediccions. Aprofito aquesta avinentesa pera donarl la enhorabona pel seu treball sobre'l gran Quadrado, (41) que he llegit ab el mes gran inters y profit. Es un treball seris y convincent, com tot quant ix de la seva ploma. Adems s'hi veu al escriptor destre en estudi filosfich. Li repetesch que he aprs molt en ell, y desitjava vivament que'n fes un tiratje apart, pera poderlo consultar y estudiar ab ms comoditat. Tamb, ja que tinch la ploma en la m, me complasch en repetirli ab quin gust llegeixo sempre'l Botllet del Dic. de la Ll. C. Per enfeynat que estigui, no deixo may escaparne un sol nmero. Es una vertadera enciclopedia d'estudis gramaticals y fontichs de la nostra llengua; una ctedra escrita y viventa a la vegada del catal, un Grundriss (42) substancis dels nostres estudis filolgichs. Jo'ls he seguit sempre ab gran atenci y ab el ms gran respecte, arreconant tots els assaigs y tentatives que havia fet sobre la formaci y historia de la llengua catalana, dels quals conservo sols materials dispersos y informes, v. gr: datos, per sigles, sobre l'historia de la llengua, una bibliografia de gramatiques y estudis lingstichs, etc., etc. L'ars vesciendi??? m'ha fet sempre prudent y cautels. Rebi un cop ms la meva enhorabona. Ja sap que l'estima de tot cor, son vertader amich y s. s.
A. Rubi y Lluch


15
Nota
Octubre de 1913

El felicito per la seva derrera Eixida. (43) Vaig llegir la seua interessant relaci al Butllet y a l'Aurora. (44) Quina campanya mes profitosa ha fet voste darrerament y que en son d'interessants les seues etapes. No sabia deixar el Bollet de les mans, lo mateixa que si llegs una novela. (45) A re-veure,
A. Rubi y Lluch


16
[Contestada 8 novembre]
Barcelona 31 de Octubre de 1913

Muy I. Sr. D. Antonio M Alcover
Vicario General de Palma de Mallorca

Muy distinguido y respetable amigo mio: (46)
La Junta encargada de recaudar fondos para el Monumento a Menendez Pelayo en Santander nos ha comunicado a la Comisin Catalano-Balear quedar cerrado el plazo de dicha suscripcin dentro de tres meses.
Al efecto de terminar nuestros trabajos en esta regin nos hemos dirigido a los comisionados de las diversas provincias y entre ellos a los seores D. Juan Alcover, D. Miguel Costa y D. Juan Estelrich, que lo son de Baleares, para que ultimaran los trabajos y nos envien la suscripcin recaudada con lista de los Sres. donantes para remitirla a su vez a la Junta Central de Santander.
Me tomo la libertad de suplicar a V., que siempre fue admirador constante del egregio Menendez Pelayo contribuya a la gestion de aquellos amigos poniendo a contribucin a los suyos propios para una obra que seguramente les ha de ser simptica honrando el nombre del insigne maestro montas.
Pidiendole mil perdones por esta libertad y anticipndole muy expresivas gracias le saluda cariosa y respetuosamente su afm amigo q. s. m. b.
A. Rubi y Lluch
Benvolgut amich: (47) el secretari de la Junta del Monument a Menendez Pelayo, catalana-balear, m'ha redactat aquest ofici en castell, perque es santander. Lo mateix que ell li demana en castell, per compte meu, li refermo jo en catal, y adems li prego que recomani en nom meu y de la Junta la suscripci (48) -no tant per la cantitat que pot esser tan modesta com ells vulguin, sino perque figurin els llurs autorisats noms en ella- als savis companys seus de Cabildo, y respectats amichs meus, els canonjes Miralles (49) y Rotger (50) Deu li pagui la bona obra. Junt ab la present reber V. un nou escrit meu sobre'n Menndez Pelayo. Rebi la meva bona voluntat. El felicito per la darrera crida. Vaig llegir la seva interessant relaci al Butllet y a l'Aurora. Quina campanya mes profitosa ha fet V. darrerament, y que'n son d'interessants les seves etapes. No sabia deixar el Butllet de les mans, lo mateix que si llegs una novela. Arreveure,
A. Rubi y Lluch


17
Targeta postal
Anvers:
A Mossen Antoni M. Alcover
Vicari General de Mallorca
Palma de Mallorca

Revers:
Barcelona 10 Janer 1914

Benvolgut amic y company: un jove yanki, antic deixeble meu de Lit. catalana i espanyola's dedica a l'estudi de l'alguers y dels records que'ls catalans all hi ha deixats. Se diu Mr. Maro B. Jones i es professor de Llengues romniques al Pomona College. Claremont - California (Estats Units).
Jo li he escrit dient-li que V. pot ser-li de gran ajuda per a orientar-lo i li cito els grans elogis tot quant darrerament V. ha publicat sobre l'alguers (51) al Botllet. Li agrairia molt que V. li envis aquest treball. El bon professor s'es dirigit a n'en Palomba, (52) mes aquest no l'ha contestat. Aprofito aquesta ocasi per a donarli les gracies dels elogis que'm dedica en son Grundriss popular de la nostra llengua. Com V. n'es autoritat m'ha complagut sobremanera que trobi que jo escric b'l catal. Ja sap V. que la meva educaci literaria no ha estat d'una sola pea, per ara'm costa mes dominar la llengua. De Sant Boy vaig retirar algunes gramatiques per V. Sups que'n Jordi les hi degu entregar en la darrera escapada. Bon any nou, y molt mes. Sempre afectssim seu q. s. m. b.
A. Rubi y Lluch


18
Targeta postal
Anvers:
Al Molt Ilustre Sr. D. Antoni M. Alcover, Pre
Canonje Magistral y Vicari Capitular
Palma de Mallorca

Revers:
[Contestada 13 juny]

Claris -7
Barcelona 10 Juny 1915

Benvolgut amich; estich accidentalment a Barcelona, aon vaig venir la setmana passada per dos o tres dies, ab la mala fortuna de que caigus malalta la meva esposa. Se restabli y avuy ha tornat a recaure. Espero que la cosa no tindr importancia. En quan estigui refeta ens entornarem a Sant Boy, a on ens trasladarem a principis de Mar passat; per a restablirme de la meva terrible ensopegada de darrers de Janer, que per poch no'm costa la vida. Ja surto de casa; pero encara no'm puch refiar del tot de la cama. (53) Crech, empero, que dintre d'un mes ja haur recobrat la meva normalitat locomotiva. Ja'm vaig enterar tamb de la seva malaltia. (54) Sento la proba que ha passada, llarga y dolorosa, y celebro de tot cor el seu restabliment. Espero sempre ab curiositat tots els numeros del seu Butllet. Ja sap V. que soch un dels seus llegidors mes constants, y que no perdo una lletra de tot lo que V. escriu. Vost m'ha ensenyades moltes coses, y les seves llions tenen per a mi sempre un gran interes y molta novetat. No puch complaurel en lo que V. me demana. El senyor de que V. me parla, es per a mi una persona desagradable, a la qual no m'atreviria a demanarli res. Aix sigui dit sense menyscapte dels seus mereixements, que soch el primer en reconeixer. Es questi purament de simpatia humana. En Jordi, no s'enrecorda ja de la seva malaltia, y treballa mes ferm que may. Sap que l'estima de veres son afm. amich.
A. Rubi y Lluch


19
Targeta postal
Anvers:
Al Molt Illustre Sr. D. Antoni M Alcover
Vicari General de la Dicesis de Mallorca
Palma

Revers:
[Contestada 20 agost 915]

Sant Boy del Llobregat 12 Agost, 915

Benvolgut amich; el Sr. D. Enrich Monserd, germ de la coneguda escriptora, Da Dolors, (55) t l'encarreg de restaurar el Sal de Cent de ca la Ciutat, y ab aquest objecte necessita examinar diferents edificis monumentals catalans, entre ells alguns de Mallorca, y coneixent l'antiga amistat que ab V. m'uneix me prega, per medi / no mitj / del seu nebot y company meu, l'advocat D. Antoni M. Borrell y Soler, que li recomani a V. a l'objecte de que puga trobar en aqueixa illa tota mena de facilitats per a la tasca: tot lo qual jo faig amb molt gust en la present, enviant-li al mateix temps les meves salutacions. Jo estich emfeynadissim, procurant recobrar el temps perdut per la meva desgracia, del que no vaig poder traure mes profit, que una gran prctica d'alemany. Ara estich llegint el teatre de l'escriptor viens Schnitzler. Mentres vaig ser al llit, vaig traduir Horaci i Heine. (56) Sempre afm. amich seu.
A. Rubi y Lluch


20(57)
[Contestada 23 novembre 1915]
Institut d'Estudis Catalans
Secci Histrico-Arqueolgica
Palau de la Diputaci: Barcelona
Barcelona, 23 octubre 1915

Molt Ilustre (58)
Sr. D. Antoni Alcover, President de l'Institut d'Estudis Catalans.

Estimat i distingit amic,
Ara que aneu restablint-vos de la vostra passada malalta i sou en cam de completa salut, permeteu que us expressem la ansietat amb que hem seguit pas a pas el curs de la infirmitat i la gran satisfacci que avui omplena la nostra nima al saber tota temena allunyada.
Tant els meus companys de la Secci Histrico-arqueolgica, com aquest vostre amic devot, ens congratulem de vostra millora i desitjem poguer-vos veure ben tost per l'Institut, retornat a vostres magnfiques tasques, tan profitoses a la nostra corporaci i a la ciencia filolgica.
A. Rubi y Lluch
President
de la Secci historico-arqueologica


21
Nota (inclosa en una tarja de visita) (59)
Clars, 7
Ciutat de Mallorca 31-XII-18

Benvolgut amic; he rebuda la seva afectuosa carta, y sento molt tenir que dirli que ja tinch compromesos ab excursions y dinars, tots els dies d'aquesta setmana. El diumenge m'embarco per a Barcelona, per esser-hi el primer dia de classe, que's prepara temorenc. Dem vaig a dinar a ca l'Alcover. Si per la tarda pot esser a casa seva, devers les 4, abans d'anar al chor, passaria a veurel. Crech que'l chor es a les 5. L'Estelrich m'encomana que'l saludi. Son afectssim amic.
A. Rubi y Lluch


22
Targeta postal (60)
Anvers:
Al Muy Iltre Sr. D. Antoni Alcover
Dean de la Iglesia Catedral de
Palma de Mallorca

Revers:
Barcelona 15 Octubre 1929 (61)

Antich y benvolgut amich; he agraida ab tota l'nima la seva lletra de condol, en la que'm diu tan belles coses de la dola companyona de la meva vida, durant 46 anys. Fins ara jo nom havia sabut lo que era'l inmens dolor y la suprema soletat. Privat de la meva esposa, que no sols era la reina y la poesia de ma llar, sino la abnegada collaboradora de ma vida intelectual, els dies o anys que passi per aquest mon, careixeran ja de tot estimul y interes. Me queda sols el consol dels meus fills que comprenen mon dolor, perqu adoraven a sa Mare (a.c.s.) y el de la oraci; que en aquests moments tan amargs es una vertadera telegrafia espiritual, perque es com una caricia de l'amada absent. El saluda afectuosament son afligit amich.
A. Rubi y Lluch

2. CARTES D'ANTONI RUBI I BALAGUER A ANTONI M. ALCOVER1
Targeta postal
Anvers:
A Mossen Antoni M. Alcover.
Vicari General de
Palma de Mallorca

Revers:
[Contestada de paraula, 8 maig]

Barcelona 20 Abril 1905

Estimat Sr. y amich; lo meu pare va marxar ahir cap a fora pera adobar una mica la seva salut y m'encarrega que contests la seva carta del 18 que'ns va arribar per conducte del Sr. Obrador. M'ha dit lo meu pare que ab molt de gust s'encarregar del tema 1 ab seguretat, y del 4 si la seva salut y ocupacions li permeten.
No hem tinguda la satisfacci de veure al Sr. Obrador; jo vola visitarlo y no vaig saber ahont posava. Fassi'l favor de saludarlo de part nostra.
Lo meu pare'l saluda de tot cor, y jo'm repetesch seu afm. y s.
Jordi Rubi


2
Nota (en un full)
[Contestada de paraula, 16 maig, 905]
[sense data]

Estimat Senyor; m'encarrega lo meu pare que l'excusi d'assistir aquesta nit la reuni del Crcul Artstich. El metge l'ha prohibit que asistexi cap junta, sobre tot de nit. Dem marxa ab la meva mare cap Mallorca, hont hi estar tota la setmana al menys.
He sentit molt no trobar-lo cap de les vegades que he vingut. Seu afm. s y a. q. s. m. b.
Jordi Rubi


3
[Contestada 17 desembre]
Barcelona 7 Decembre 1907

Sr. D. Antoni M Alcover

Mon estimat senyor y amich; abans d'ahir se va rebre la carta de V. en un moment que'l meu pare no's trobava gayre b, y hava tingut de ficarse al llit. Jo, pera no amohinarlo, no li vaig donar la carta de V., y vaig cridar a n'en Valls pera llegirli y demanarli per l'estat del volum.
Va dirme que ja l'escriura a V., enterantli de tot.
A n'en Guarnerio se li han enviat dugues proves, y si no s'ha fet ab en Schdel o en Sarohandy, es perque no'ls hi ha arribat encare'l torn; sembla que com encare no s'ha rebut el treball d'en Fabra, el tom est empantenegat.
Per tot aix ja li deur dir en Valls ab ms detalls, y per escrit.
Jo no ms prench la ploma, pera demanarli que dispensi al meu pare si no pot imprimir l'activitat que ell voldra a l'impressi del volum. Est molt delicat de salut, y el metge li ha manat que vagi liquidant compromisos, y fassi no ms que lo necessari. De aqu alguns dies, si's trobs millor, convocaria la Junta, per entre tant vaig comanar a n'en Valls que ho fs ell, per que no s'encanti l'impressi per culpa del meu pare. Al mateix Valls, vaig donarli'l prospecte de la Societat de dialectologia, (62) y el s'encarregar de presentarlo a la Junta.
Ab la feyna extraordinaria que ab l'Institut ha caygut are demunt de mon pare, y sobre tot ab l'impressi del seu Diplomatari literari, no pot donar abast a tot. T mals de cap que no li deixen descansar de nits, y s'aixeca rendit de no haver pogut dormir.
Avuy est un xich millor. Deu fassi que duri. M'encarrega que'l saludi, y li perdoni que no l'escrigui per ell mateix. V. ja s'en far carrech.
Tots els de casa'l saluden ab afecte, y lo mateix fa son afm. amich y servidor.
Jordi Rubi


4
Targeta postal
Anvers:
A Mn. Antoni M. Alcover
Vicari General de
Palma de Mallorca

Revers:
[Contestada 17 desembre]

Barcelona 11-XII-07

Estimat Sr. y amich; aquest mat he rebut el telegrama de V. dirigit al meu pare, que es fora de Barcelona, per veure de millorar la seva salut. Tant aviat com he pogut, he anat a llegirli'l telegrama de V. M'ha dit que tant com a V. l'indignava la pretensi d'en P. (63) per la falta de formalitat que representa. Ell volia dimitir de la vis-presidencia perque la seva falta de salut no li permeten [sic] desempenyarla, per no ho fa per no complicar la situaci; mes si prospers la pretensi aquella, dimitia tot seguit, y es posaria sense dubtar al costat de V. He vist a n'en Valls a qui he donat el telegr, pera que'l llegeixi en la Junta de dem. No crech que en P. segueixi pel cam emprs, devant l'actitud de V. y de l'oposici de la Junta. Lo meu pare passar les festes de Nadal en un poble d'aqu a la vora, aprofitant aquestos dies de descans. Necessita reps; per aix no va a les Juntes del Congrs, ni pot cuidarse de res. Porta masses coses al demunt. Per la seva opini en aquesta materia es ben decidida. Mani si res se l'ofereix a son afm. s.
Jordi Rubi


5
Targeta postal (64)
Anvers:
A Mn. Antoni M. Alcover
Canonge de la Seu de
Palma de Mallorca

Revers:
Institut d'Estudis Catalans - Palau de la Diputaci
Barcelona 11 de Juny de 1909

Estimat senyor y amich; en nom del meu pare, que fa prop d'un mes que es a Italia de cami pera Grecia, responch la seva postal del 4. Ahir en la sessi de l'Institut vaig llegirla, y va acordarse ab el major gust el cambi del Anuari 1907 y els successius ab la collecci atrassada del Botllet y la seva continuaci. Avuy mateix far l'envio.
A tots ha sorprs tristament la mort de D. Mateu Obrador, y ms a mi, per la bona amistat que'l lligava ab el meu pare. Com ha queda[t] lo del Beat Ramon Lull? Y els treballs que va fer a Munich per compte de l'Institut? (65) Ab qui podriem entendrens per totes aquestes coses? Quina perdua! Al cel sia!
Son affm.
Jordi Rubi


6
Targeta postal
Anvers:
A Mossen Antoni M. Alcover.
Canonge de la Seu
Palma de Mallorca

Revers:
[Contestada 22 juliol]
Barcelona 25-VI-1909

Molt estimat Senyor y amich; suposo que ja haur rebut l'Anuari y d'un dia al altre esperem la vinguda del Bollet. Vaig comunicar al Institut la postal de V., y tots s'en alegraren molt de la seguretat que V. dona de que no s'interromper l'edici de les obres del Bt. Ramon. N'Obrador va pendre notes a Munich pera fer un catalech dels ms. catalans all conservats, y publicarlo en el nostre Anuari. El redactar aquest catalech fou un dels fins que mogu al I. d'E. C. a subvencionarlo y devia quedar el treball de propietat nostra. Sab V. com ho tenia d'enllestit y ab qui ens hem d'entendre pera rescatar els papers? Les copies fotogrfiques lulianes una volta aprofitades, queden tamb de l'Institut.
Salutacions de part nostra, seu afm. s.s.
Jordi Rubi
[P. S.:] En Mass agrah molt la seva felicitaci.


7
[Contestada 4 Desembre, 911]
Institut d'Estudis Catalans (66)
Barcelona, Palau de la Diputaci
29 novembre 1911

Sr. D. Antoni M. Alcover
Palma de Mallorca

Estimat Mossen Alcover: el no haver pogut venir V. el divendres ultim, va fer que no li pogus ensenyar el projecte de condicions que li acompanyo, pera resoldre definitivament la forma d'encarregarse l'Institut de les edicions lulianes. V. tingui la bondat de ferhi les observacions que tingui per convenients y de comunicarnos el seu parer lo abans que pugui pera poguer comunicar oficialment la resoluci a la Comissi Editora abans d'any nou. Si la condici 10 cregus V. que pot ferir susceptibilitats a Mallorca, no crech que hi hagi cap dificultat en modificarla. M'ha semblat que era lo millor deixar la llibertat d'acci suficient pera adaptar aquesta especie de reglament a lo que ensenyi desprs l'experiencia. Se ha acordat comenar de seguit el Blanquerna, fent copiar primer les foto-copies de Munich y encarregant desprs les del Ms. de Paris. Mn. Galms podria seguir treballant en el llibre de la Contemplaci. En fi, ja anirem parlant de tot, per lo ms urgent es que Vs. trobin b la reglamentaci adjunta, que ja li he dit es sols provisional y encara no ha sigut llegida a l'Institut. Parlin ab D. Estanislau!
El meu pare el saluda afectuosament y jo'm repeteixo son a. s. s.
Jordi Rubi
Qu hi ha de la liquidaci dels que han anotat les variants del Ms. de l'Universidat? Si poguessin cobrar abans de Nadal


8
Targeta postal
Anvers: (67)
A Mossen Antoni M. Alcover, Pbre.
Canonge de la Catedral
Palma de Mallorca

Revers:
[Contestada 7 desembre]

Barna 5-XII-11

Estimat Mn. Alcover; acabo de rebre la seva carta. Si veig an en Carner, ja li dir lo que V. m'encarrega, per me sembla haver sentit dir que ja havien enviat els cuartos an Barnils. (68)
Jo no vaig quedarme copia de les Bases que li vaig remetre. Li agrairia donchs que me les retorns a volta de correu, y jo ja'ls hi far tornar a enviar.
M'en alegro molt de que en conjunt hagin merescut la seva aprobaci. Veyam si en la sessi que ve s'acaba d'arreglar tot y pot comensarse de nou la feyna.
El meu pare'l saluda y jo'm repeteix son a. s. s.
Jordi Rubi


9
Targeta postal (69)
Anvers:
Mn. Antoni M. Alcover, Pbre.
Vicari Capitular de
Palma de Mallorca

Revers:
[Contestada 6 setembre 915]

Institut d'Estudis Catalans
Biblioteca de Catalunya
Barcelona: Palau de la Diputaci 14-16
19-VIII-15

Mn. A. M. Alcover, Pbre.
Estimat Mn. Alcover: al anar a relligar La Aurora, hem notat la falta dels ns segents: 1911, ns 226 i 277, 1912, n 297, 1914, n 410.
Si es possible trobar-los, li estimaria molt dons orde de que'ns els enviessiu, per a tenir completa la collecci del peridic.
Suposo que's trobar ja del tot refet de la passada malaltia. Trigarem molt a veureu's de nou per Barcelona? Ja l'anyorem de deb.
Amb salutacions de tots, soc son afm. i agrat.
Jordi Rubi


10
Targeta postal (70)
Anvers:
Mn. A. M. Alcover, Pbre.
Vicari Capitular de
Palma de Mallorca

Revers:
Institut d'Estudis Catalans
Biblioteca de Catalunya
Barcelona: Palau de la Diputaci 14-16
[Sense data]

Estimat Mn. Alcover; he rebut el paquet contenint les fotocopies del Blanquerna. Moltes mercs, aix com de la seva postal del dia 8.
El meu pare es a Barcelona desde dissabte passat, i ha reprs ja les seves classes a l'Universitat i els Estudis Universitaris.
Tots m'encarreguen li envii les nostres ms corals salutacions.
Seu afm.
Jordi Rubi


11
Targeta postal
Anvers:
Mn. Antoni M. Alcover, Pbre.
Vicari Capitular
Palma de Mallorca

Revers:
[Contestada de paraula, 7 juliol]

Barcelona, 17-VI-16

Estimat Mn. Alcover; de Mn. Rotger no tenim l'historia de Pollensa. Sols figuren en els nostres catalegs els llibres segents:

- El Seminario Conciliar de S. Pedro
- Restauracin de la Catedral de Mallorca

Li estimar s'encarregui de completar-nos la serie. Un tal Sureda ha publicat a Mallorca un llibre titulat: De la Corte de los Sres. Reyes de Aragon o cosa per l'estil. No'l trobem en lloc. V. que es quasi omnipotent tal vegada ens el podria fer a mans. Moltes de gracies, mani a son a. s. s.
Jordi Rubi


12
Targeta postal
Anvers: (71)
Mn. Antoni M. Alcover, Pbre.
Vicari Capitular de
Palma de Mallorca

Revers:
16-VII-16

Estimat Mn. Alcover; mercs per haver-se cuidat de proporcionar-nos els llibres de Mn. Rotger. Ja'ls hi pagarem un dia que V. vingui. M'ha dit l'Als (72) que tamb ha pogut arreplegar-nos el llibre d'En Sureda. No'l podem trobar enlloc.
Ens manca el n 478 de L'Aurora (1915). Ens el podria fer enviar, per a que poguem relligar el volum?
Li desitja bon estiu i el saluda atentament son afm. s. s.
Jordi Rubi
Corals salutacions del meu pare!