• Start
  • /Administrative staff
  • Share
  • Print

Join our team Functions and conditions

Quin és el model de competències de la UOC?

La política d'incorporació i desenvolupament de la UOC es basa en el model de competències que defineix els factors claus d'èxit professional i acadèmic dels professors a la Universitat.

Entenem per competència una actuació professional manifestada mitjançant comportaments regulars i observables en el temps, que integra els coneixements, habilitats i actituds necessaris per desenvolupar a la pràctica i amb èxit les responsabilitats, funcions i tasques encomanades en un entorn corporatiu concret, en el nostre cas, la UOC.

Les competències essencials són les vinculades a l'activitat professional nuclear del professor/a:
Expertesa en l'àmbit de coneixement: Saber fer aplicat, actualitzat i innovador en una branca del coneixement.
Expertesa en metodologia docent no presencial: Saber fer aplicat, actualitzat i innovador en les metodologies docents no presencials.
Expertesa en recerca i innovació: Saber fer aplicat, actualitzat i innovador en metodologies i tècniques de recerca, tot aportant valor en la creació de nous continguts de coneixement, noves metodologies formatives i noves formes de treball.
Difusió social del coneixement: Transmissió de coneixement al conjunt de la societat.

Les competències corporatives són les vinculades a les formes de treball característiques de la UOC:
Orientació als resultats: Assoliment dels objectius prèviament establerts i materialització de les idees en serveis i accions concrets
Treball en equip i lideratge: Cooperació i coordinació amb altres persones a fi d'assolir una missió i uns objectius comuns, tot dirigint un equip compromès, cohesionat, proactiu, il·lusionat i orientat als resultats.
Autoorganització: Establiment de prioritats i objectius professionals organitzats de forma eficient en el temps.
Proactivitat: Emprendre projectes i accions per iniciativa pròpia, sense necessitat que prèviament hi hagi indicacions d'altri.
Compromís institucional: Vinculació i actuació personal efectiva amb els valors, la visió, la missió i els objectius de la UOC.