Eix 3: Comunicació

Incorporar la perspectiva de gènere en el relat i la marca de la UOC

Objectiu estratègic 1

Objectius operatius i accions

Explicar la Universitat amb perspectiva de gènere

Accions:

 • Crear l'argumentari necessari sobre igualtat de gènere que serveixi per ampliar el relat de la UOC
 • Revisar en les pròximes actualitzacions que els productes corporatius tinguin perspectiva de gènere
 • Crear nous productes corporatius amb perspectiva de gènere
 • Fer una revisió de les polítiques de comunicació (campanyes i estratègia de xarxes) i argumentaris de venda

Donar eines per fomentar una comunicació no sexista

Accions:

 • Adaptar la guia d'ús no sexista del llenguatge escrit a un format orientat a aplicar-lo
 • Enriquir la guia d'ús no sexista del llenguatge audiovisual
 • Distribuir les guies d'ús no sexista del llenguatge escrit i audiovisual a totes les persones que fan comunicacions a la UOC
 • Oferir formació en l'ús de les guies, adaptada a les necessitats específiques de cadascuna de les àrees implicades

Incorporar la perspectiva de gènere en la cultura organitzacional

Objectiu estratègic 2

Objectius operatius i accions

Sensibilització per fer efectiva la transversalització de la perspectiva de gènere

Accions:

 • Elaborar una estratègia de sensibilització interna per donar a conèixer i fomentar la igualtat de gènere a la Universitat 
 • Oferir la formació i els recursos de la Generalitat sobre diversitat LGBTI a la Universitat en el marc de la celebració del 28-J

Incorporar la perspectiva de gènere a l'àmbit del talent de la UOC

Objectiu estratègic 3

Objectius operatius i accions

Donar visibilitat externa al treball en igualtat de gènere que es fa dins de la UOC

Accions:

 • Incorporar com a focus de priorització la visibilització de persones que treballen per a la igualtat de gènere a la UOC
 • Comunicar les accions de foment de la igualtat de gènere com a avantatge competitiu per captar nou talent
 • Dissenyar accions comunicatives específiques per a la difusió dels resultats de la recerca sobre gènere

Garantir la igualtat de gènere en els processos de selecció i d'acollida

Accions:

 • Reflectir la igualtat de tracte i oportunitats en els continguts dels processos de selecció
 • Visibilitzar les mesures d'igualtat de gènere en els continguts dels processos d'acollida de les persones que s'incorporen a la UOC
 • Revisar que el paquet d'acollida físic incorpora les accions institucionals que garanteixen la igualtat de gènere 

Incorporar la perspectiva de gènere a l'àmbit de la notorietat i la difusió

Objectiu estratègic 4

Objectius operatius i accions

Prioritzar la presència de dones expertes des de l'Oficina de Mitjans i Comunicació del Coneixement

Accions:

 • Acompanyar, convidar i formar les docents i investigadores per encoratjar-les a convertir-se en expertes de la UOC
 • Crear i difondre una guia de dones expertes de la UOC
 • Assegurar la presència d'expertes de la UOC en les guies d'expertes existents 

Garantir la paritat de gènere entre les persones ponents dels actes públics que organitza la Universitat

Accions:

 • Elaborar i implementar una política de paritat per a l'organització de jornades, actes institucionals, etc.

Decidir com ens volem mostrar visualment com a institució

Accions:

 • Analitzar des d'una perspectiva de gènere com ens mostrem (en els canals web propis, les xarxes socials, les campanyes de màrqueting, els audiovisuals...)
 • Identificar quins han de ser els estereotips que volem trencar i quina imatge volem generar
 • Generar un document de referència amb pautes per trencar aquests estereotips