Eix 1: Docència

Transversalitzar la perspectiva de gènere en la docència

Objectiu estratègic 1

Objectius operatius i accions

Assegurar que totes les assignatures tenen recursos d'aprenentatge i continguts sense biaix de gènere i visibilitzant la presència de dones referents

Accions:

 • Dissenyar una eina per garantir el criteri de perspectiva de gènere en el disseny d'assignatures
 • Dissenyar una eina per garantir el criteri de perspectiva de gènere en el procés d'autoria dels continguts
 • Dissenyar una eina per garantir el criteri de perspectiva de gènere en el procés de producció i selecció dels recursos d'aprenentatge (RA)
 • Elaborar un recull dels recursos d'aprenentatge de producció pròpia que tractin de la temàtica de gènere, dones, feminismes i sexualitats
 • Oferir l'opció de locució femenina en els materials multiformat
 • Promoure projectes de treball final participatius en col·laboració amb entitats que tenen perspectiva de gènere
 • Incloure a la guia de la memòria de treball final elements que garanteixin la incorporació de la perspectiva de gènere en la realització de la recerca
 • Incorporar la perspectiva de gènere en el disseny i la realització de les pràctiques que duen a terme els estudiants tant en empreses com en organitzacions

Incorporar en totes les titulacions oficials de grau i màster la competència transversal de compromís ètic i global, que inclou la perspectiva de gènere

Accions:

 • Detectar quins programes treballen aquesta competència transversal o quins tenen la potencialitat d'incorporar-la
 • Incorporar el compromís ètic i global com a competència transversal en totes les memòries de les noves titulacions del curs 2021-2022 i dels cursos següents
 • Oferir als professors responsables d'assignatura l'assignatura Compromís ètic i global a les aules UOC

Estendre la perspectiva de gènere en la dinàmica de l'aula virtual

Accions:

 • Incorporar les guies de llenguatge escrit i audiovisual no sexista en les sessions de benvinguda i les formacions inicials per als professors responsables d'assignatura i el personal docent col·laborador
 • Incorporar l'ús no sexista del llenguatge en tots els literals del Campus
 • Generar un recurs de sensibilització adreçat a estudiants sobre la incorporació de la igualtat de gènere com a valor en el procés d'aprenentatge
 • Generar un recurs de tutoria, com a part del procés d'acollida dels estudiants, per tractar de qüestions relacionades amb la igualtat de gènere en l'entorn virtual de la UOC
 • Generar un protocol que ofereixi orientacions al professorat (PRA i PDC) sobre com s'han de gestionar els conflictes potencials a l'aula en relació amb la implementació de la perspectiva de gènere en la docència

Establir un pla de formació específica en perspectiva de gènere per a tot el personal docent de la UOC

Accions:

 • Fer formació per als professors responsables d'assignatura sobre la perspectiva de gènere en aspectes específics per incorporar-la a la docència
 • Fer formació específica per al personal docent col·laborador: Endinsa't en la igualtat de gènere
 • Fer accions de formació per als professors responsables d'assignatura i el personal docent col·laborador per donar-los a conèixer les guies per a una docència amb perspectiva de gènere de la Xarxa Vives amb vista a utilitzar-les i implementar-les
 • Fer jornades d'intercanvi d'experiències i de generació de bones pràctiques entre els professors responsables d'assignatura sobre docència amb perspectiva de gènere

Impulsar una oferta formativa específica de gènere

Objectiu estratègic 2

Objectius operatius i accions

Establir quina estratègia de portafolis és la més adequada: titulacions oficials, pròpies, de curta durada, etc.

Accions:

 • Coordinar amb els estudis i els centres l'elaboració d'una proposta que serveixi com a punt de partida
 • Fer un estudi de mercat i anàlisi de viabilitat
 • Validar la proposta final i la implementació

Reduir la segregació horitzontal d'estudiants en els estudis de la UOC

Objectiu estratègic 3

Objectius operatius i accions

Sensibilitzar la comunitat UOC sobre la importància de trencar els rols de gènere

Accions:

 • Crear material promocional de graus i màsters trencant rols de gènere amb un criteri d'equitat
 • Promoure temàtiques amb perspectiva de gènere en les línies del treball final
 • Identificar i visibilitzar referents femenins i masculins que trenquin la segregació horitzontal en els estudis

Sensibilitzar la infantesa i joventut envers la importància de trencar els rols de gènere en la tria dels estudis

Accions:

 • Fomentar el protagonisme de dones científiques d'àmbits tradicionalment masculinitzats com a agents actives de canvi
 • Promoure projectes de mentoria social i voluntariat en l'àmbit tecnològic que busquen que les nenes i les adolescents incrementin competències en àmbits tradicionalment masculinitzats

Portar a terme accions positives d'accés i d'èxit

Accions:

 • Desenvolupar línies d'ajuts a l'accés per reduir la segregació horitzontal