Eix 4: Organització

Consolidar una cultura organitzacional amb perspectiva de gènere

Objectiu estratègic 1

Objectius operatius i accions

Transversalitzar la perspectiva de gènere en les polítiques i els plans

Accions:

 • Dissenyar i difondre una llista de comprovació per adaptar les polítiques de l'organització a la transversalització de la perspectiva de gènere
 • Elaborar una llista amb els recursos que contribueixen a la igualtat de gènere a la Universitat
 • Incloure en el Codi ètic un punt específic sobre llenguatge escrit i audiovisual no sexista

Portar a terme les accions formatives necessàries entre el personal de la UOC per fer efectiva la transversalització de la perspectiva de gènere

Accions:

 • Accions de formació en perspectiva de gènere entre el personal de la UOC no directiu
 • Accions de formació en perspectiva de gènere entre el personal directiu

Portar a terme accions de sensibilització per fer efectiva la transversalització de la perspectiva de gènere

Accions:

 • Elaborar una estratègia de sensibilització interna per donar a conèixer i fomentar la igualtat de gènere a la Universitat
 • Estratègia de visibilització de la Unitat d'Igualtat

Garantir la governança de la igualtat de gènere a la Universitat mitjançant el lideratge de la Unitat d'Igualtat

Accions:

 • Aprovar i difondre el reglament de la Unitat de Igualtat
 • Ampliació de les persones que són membres de la Unitat d'Igualtat
 • Coordinació del Pla d'igualtat 2020-2025
 • Elaboració d'una memòria anual de les accions que la Unitat d'Igualtat ha dut a terme
 • Creació de la col·lecció Unitat d'Igualtat UOC a la Biblioteca

Promoure la perspectiva de gènere en l'anàlisi i la resposta de la UOC davant la crisi de la COVID-19

Accions:

 • Participar en els espais que s'han creat per a la gestió de l'estat d'alarma a la Universitat
 • Incloure la perspectiva de gènere en tota la comunicació relacionada amb la crisi de la COVID-19
 • Analitzar l'impacte diferencial de la crisi en clau de gènere i impulsar mesures davant l'afectació de la COVID-19

Participar en xarxes interuniversitàries per promoure la transversalitat de gènere en l'educació superior

Accions:

 • Participació en les reunions, els congressos i les accions de la xarxa RUIGEU
 • Participar en les reunions, els congressos i les accions en matèria d'igualtat de la Xarxa Vives d'Universitats
 • Participar en les reunions, els congressos i les accions de la Comissió Dones i Ciència del CIC
 • Participar en les reunions, els congressos i les accions de la Xarxa #LGTBI d'Universitats estatal
 • Participar en altres espais de coordinació interuniversitària a escala internacional que hi pugui haver

Promoure el reconeixement de la diversitat de sexe, la identitat o l'expressió de gènere i orientació sexual en el conjunt dels entorns relacionals de la UOC, incloent-hi els espais físics i digitals

Objectiu estratègic 2

Objectius operatius i accions

Incorporar mesures concretes de correcció davant de procediments de gestió que no preveuen el reconeixement i respecte a la diversitat per raó de sexe, gènere o orientació sexual

Accions:

 • Fer una diagnosi per identificar les necessitats quant a la garantia del dret a la diversitat per raó de sexe, identitat o expressió de gènere i orientació sexual
 • Elaborar un protocol de canvi de sexe i de nom per a estudiants i treballadors
 • Elaborar un protocol de recollida de dades per a formularis de la Universitat

Incorporar mesures concretes de correcció davant d'entorns físics i digitals que no preveuen el reconeixement i el respecte envers la diversitat per raó de sexe, gènere o orientació sexual

Accions:

 • Definir una política d'espais que inclogui el respecte de la diversitat per raó de sexe, gènere o orientació sexual
 • Avançar en l'anàlisi i la reflexió de les condicions per a espais virtuals no discriminatoris per raó de sexe, gènere o orientació sexual

Consolidar una política de gestió de persones amb perspectiva de gènere

Objectiu estratègic 3

Objectius operatius i accions

Promoure la conciliació dins les polítiques laborals de la UOC

Accions:

 • Elaborar un informe d'avaluació sobre l'adequació de les mesures per a la conciliació que s'han adoptat a la UOC
 • Participar en l'elaboració d'unes guies per al teletreball i la conciliació responsable en coordinació amb la xarxa d'universitats espanyoles de la RUIGEU
 • Portar a terme accions comunicatives que informin de les mesures de conciliació disponibles a tot el personal de la UOC 

Garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats a totes les persones que participen en processos de selecció o promoció laboral a la UOC

Accions:

 • Fer una revisió dels processos de selecció i contractació per incorporar-hi la perspectiva de gènere
 • Elaborar i portar a terme polítiques per reduir la segregació horitzontal entre el personal acadèmic i de gestió
 • Elaborar i portar a terme polítiques per reduir la segregació vertical

Garantir la igualtat de tracte i la no-discriminació entre homes i dones en matèria retributiva en compliment de la legislació més actual en matèria d'igualtat a les empreses

Accions:

 • Fer una auditoria salarial 
 • Elaborar una diagnosi de la situació retributiva que inclogui la valoració dels llocs de treballs segons el sistema retributiu i de promoció establerts, i la rellevància d'altres factors desencadenants de la diferència salarial
 • Elaborar un pla d'acció per corregir les situacions de desigualtat retributiva que s'han detectat i fer-ne el seguiment
 • Elaborar un mecanisme per implantar la igualtat retributiva en la política de gestió de persones (sistema de valoració dels llocs de treball segons el sistema de classificació professional i el conveni col·lectiu)

Garantir la igualtat de gènere en els processos d'acollida

Accions:

 • Revisar l'espai web d'acollida en clau de gènere
 • Revisar el paquet d'acollida en clau de gènere per garantir que s'inclou la llista de recursos que contribueixen a la igualtat de gènere a la Universitat

Analitzar les violències derivades de la discriminació per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual

Objectiu estratègic 4

Objectius operatius i accions

Dotar la UOC d'un marc normatiu que reculli de manera integral les violències derivades de la discriminació per motiu de sexe, gènere o orientació sexual

Accions:

 • Aprovar una normativa per a la no-discriminació per raó de sexe, identitat o expressió de gènere i orientació sexual a la UOC
 • Elaborar un Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual per raó de sexe, gènere o orientació sexual de la UOC
 • Valorar el fet de facilitar un punt lila en els espais d'oci de la UOC

Donar a conèixer i fer accessibles a la comunitat UOC els protocols que analitzen les violències derivades de la discriminació per raó de sexe, gènere o orientació sexual

Accions:

 • Formar el personal responsable respecte als mecanismes i el procediment del Protocol
 • Engegar accions comunicatives per donar a conèixer el Protocol i facilitar l'accés a les rutes d'atenció que el Protocol marca
 • Difondre els tutorials de la Generalitat sobre el «deure d'intervenció» quan es produeix una discriminació per LGBTIfòbia
 • Establir un canal propi en el qual es puguin canalitzar les situacions de discriminació i se'n pugui informar, o es tracti de les desigualtats de gènere que s'han detectat