Eix 2: Recerca

Fomentar la igualtat de gènere en l'estratègia de recerca i innovació de la UOC

Objectiu estratègic 1

Objectius operatius i accions

Promoure la paritat i la perspectiva de gènere en la governança, el lideratge i els equips de recerca i innovació a la UOC

Accions:

 • Analitzar la composició i els criteris d'accés dels espais de governança de l'R+I
 • Identificar els panels en els quals cal prendre mesures per promoure la paritat
 • Incorporar la perspectiva de gènere en els plans de recerca dels centres i els estudis

Impulsar la progressió de les dones al llarg de la carrera acadèmica

Accions:

 • Capacitar el personal de recerca de la UOC en lideratge amb perspectiva de gènere
 • Revisar, adaptar i difondre la política de conciliació per a investigadors principals no permanent

Fomentar i visibilitzar la igualtat de gènere en els continguts de la recerca i de transferència

Objectiu estratègic 2

Objectius operatius i accions

Formar i sensibilitzar el personal investigador perquè incorpori la perspectiva de gènere en la tasca que duu a terme

Accions:

 • Formar el personal investigador per incorporar la perspectiva de gènere en la recerca
 • Implementar mesures per incorporar la perspectiva de gènere en els projectes de les convocatòries competitives
 • Establir una estratègia de sensibilització per al personal investigador sobre perspectiva de gènere en la tasca que duu a terme

Posar a l'abast de tota la comunitat el coneixement que s'ha generat sobre el gènere a la UOC

Accions:

 • Portar a terme jornades de treball per identificar de quina manera el coneixement que s'ha generat sobre el gènere es pot convertir en mesures que millorin les polítiques internes de la UOC o en bones pràctiques per compartir amb altres universitats
 • Incorporar les bones pràctiques que resultin de les conclusions d'aquestes jornades al Pla d'igualtat de gènere 2020-2025
 • Dissenyar accions comunicatives específiques per a la difusió dels resultats de la recerca sobre el gènere
 • Crear una col·lecció de treballs finals relacionats amb el gènere dins de l'O2, el repositori institucional de la UOC 
 • Analitzar en clau de gènere les revistes digitals d'accés obert impulsades per la UOC
 • Impulsar la creació de la col·lecció gènere, dones, feminismes i sexualitats

Promoure la igualtat de gènere en els programes d'impuls a l'emprenedoria

Objectiu estratègic 3

Objectius operatius i accions

Formar i sensibilitzar les persones emprenedores perquè incorporin la perspectiva de gènere en els seus projectes

Accions:

 • Detectar i visibilitzar materials que sensibilitzin sobre perspectiva de gènere en emprenedoria
 • Sensibilitzar la comunitat emprenedora de la UOC respecte a la perspectiva de gènere

Incorporar la perspectiva de gènere en l'activitat d'impuls a l'emprenedoria

Accions:

 • Incorporar l'ús no sexista del llenguatge escrit i audiovisual en els continguts del espais i accions comunicatives de Hubbik