Eix 5: Seguiment i avaluació

Fer el seguiment del desplegament de cadascun dels eixos estratègics del Pla i avaluar-ne l'impacte sobre la igualtat de gènere a la Universitat

Objectiu estratègic 1

Objectius operacionals i accions

Disposar d'un sistema únic de recollida i organització de dades

Accions:

 • Identificar els indicadors sobre docència amb perspectiva de gènere, interns i per a tercers 
 • Identificar els indicadors sobre recerca i innovació amb perspectiva de gènere, interns i per a tercers 
 • Identificar els indicadors sobre comunicació amb perspectiva de gènere, interns i per a tercers
 • Identificar els indicadors sobre polítiques institucionals i cultura organitzacional amb perspectiva de gènere, interns i per a tercers
 • Vincular-se amb el projecte de governança de dades
 • Dissenyar una eina per a la recollida i l'organització dels indicadors que s'han identificat

Establir mecanismes de seguiment

Accions:

 • Establir un mecanisme de seguiment en relació amb els requisits externs als quals la Universitat ha de respondre
 • Integrar la perspectiva de gènere en el seguiment i la revisió dels processos SGIQ per a la docència
 • Integrar la perspectiva de gènere en el seguiment de centres i de programes docents
 • Planificar i programa un sistema intern de seguiment i monitoratge de la perspectiva de gènere en la recerca i la innovació, la comunicació, i les polítiques i la cultura organitzacional 
 • Establir mecanismes de correcció un cop monitorades les dades sobre la perspectiva de gènere en la recerca i la innovació, la comunicació, i les polítiques i la cultura organitzacional 

Establir mecanismes d'avaluació

Accions:

 • Integrar la perspectiva de gènere en l'enquesta de satisfacció de l'alumnat
 • Integrar la perspectiva de gènere en l'avaluació del professorat a Docentia
 • Elaboració de la diagnosi sobre la igualtat de gènere a la Universitat