• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

eLearn Center Innovació

La UOC és una universitat innovadora per condició i convicció que assumeix la innovació com a tret identitari i transversal present a totes les seves activitats i processos.

Què?
Promovem les idees innovadores basades en dades disponibles i procurem que la millora resultant sigui tant incremental com rupturista.

Qui?
Potencialment tothom. La innovació a la UOC és transversal i interdisciplinària. Per això, propiciem la col·laboració entre acadèmia i gestió, i pensem en tota la comunitat UOC a l'hora de generar idees i implementar-les.

Com?
Internament: de baix a dalt i de dalt a baix.
Externament: empreses, in & out.

L'equip responsable d'impulsar la innovació, integrat dins de l'eLearn Center, s'encarrega de detectar, facilitar, redirigir i potenciar les iniciatives innovadores, a més de col·laborar amb els projectes que se'n derivin i participar-hi.

Els projectes d’innovació poden ser bottom-up, sorgits principalment a través de convocatòries internes (APLICA) o bé top-down, fruit d'una proposta institucional de caire transversal (PETRA) i, doncs, habitualment de dimensions més grans que els primers.

Amb la finalitat de generar productes d'èxit, des de l'àmbit d'innovació es garanteix que:

  • les idees recollides siguin coherents amb el pla estratègic de la Universitat
  • l'elecció d'iniciatives es faci mitjançant un filtratge responsable
  • els projectes es gestionin de manera òptima per tal de garantir-ne l'evolució i la implementació

A més a més, l'equip d'innovació desenvolupa altres funcions:

  • generar resultats d'innovació que contribueixin a transformar la UOC
  • generar, tant des de l'eLC com des de la UOC, i coordinar projectes trasformadors (d'alt impacte)
  • definir indicadors de gestió del funnel d'idees i projectes
  • difondre resultats d'innovació
  • facilitar la transparència interna i externa de resultats

Com a resultat, es fan emergir projectes d'impacte per a la innovació de l'activitat docent o de gestió, i s'articulen els mecanismes necessaris per a la difusió, continuïtat i evolució d'aquests projectes.

Convocatòria APLICA

Galeria de projectes

Comissió d'Innovació