Doctorat d'Educació i TIC (e-learning)
21/06/2018

Autor:  Janine Knight
Programa: Doctorat d'Educació i TIC (e-learning)
Idioma: Anglès
Directors: Dra. Elena Barberà Gregori, Dra. Melinda Dooly
Departament / Institut: Universitat Oberta de Catalunya.

Paraules clau: Poder de decisió i d'acció de l'alumne, recursos en pantalla, torns multimodals, tasques d'interacció oral, comunicació sincrònica mitjançant ordinador (CSMO), mediació semiòtica


+ Enllaç al projecte

Resum

L'objectiu d'aquest estudi és explorar la relació entre el poder de decisió i d'acció de l'alumne (learner agency), els recursos en pantalla (botons de navegació, instruccions escrites per a tasques) i la creació de significat en tasques de comunicació sincrònica mitjançant ordinador (CSMO) orientades a fomentar la interacció oral. El projecte es basa en l'estudi de casos i s'analitzen tres tasques dissenyades per a l'aprenentatge de llengua (intercanvi d'opinions, joc de rols i buits d'informació) en dos conjunts de dades (dotze casos). Es tracta d'unes tasques fetes en una universitat en línia situada a Barcelona i per a les quals es va fer servir un sistema d'audioconferència per a facilitar la interacció oral. Les dades es van recollir al llarg d'un semestre (2015) i es van analitzar juntament amb dades recollides en un estudi previ (2012). L'estudi presenta tres objectius: en primer lloc, entendre com les decisions dels alumnes i les accions deliberades pròpies dels recursos en pantalla modelen els torns de paraula; en segon lloc, entendre com la creació de significat es pot concebre amb una perspectiva multimodal, més enllà de la perspectiva lingüística; en tercer lloc, l'estudi vol ser una contribució a la teoria sobre l'agentivitat en l'aprenentatge de llengües per a fomentar l'agentivitat en les tasques CSMO d'avui dia i del futur, a fi d'aconseguir avançar d'una manera òptima en l'aprenentatge d'una llengua. S'utilitza una sèrie de fonts de dades i de mètodes. Les fonts inclouen enregistraments d'àudio d'interaccions orals entre estudiants, transcripcions, captures de pantalla, documentació de cursos de llengua i informació addicional sobre eines tecnològiques. Les dades s'analitzen per mitjà d'una anàlisi del discurs i de continguts, i d'una anàlisi del discurs mitjançat un ordinador (Herring, 2004). A més, es crea un enfocament específic que combina les perspectives analítiques èmica (alumne) i ètica (investigador), que se serveixen de l'anàlisi conversacional (Sacks, Schegloff i Jefferson, 1974) i de l'anàlisi (inter)accional multimodal (Norris, 2004). Els resultats indiquen que en les tasques es manifesten alguns tipus d'agentivitat. A més, el fet que la comunicació entre els alumnes tingui lloc per mitjà de recursos en pantalla modifica els torns de paraula tant qualitativament com quantitativament. També s'ha pogut identificar la creació de significat per mitjà de diversos instruments més enllà de la llengua (per exemple, somàtic, de text i imatge). L'agentivitat, doncs, es manifesta mitjançant sistemes humans (motor, sensorial i lingüístic) i recursos que formen part del sistema digital. Per tot això, en les tasques CSMO es pot definir l'agentivitat com el «sistema que conté accions enfocades a un o més objectius i que es desenvolupen mitjançant una o diferents eines, una definició que es basa en la noció sociocultural d'"acció enfocada a un objectiu i desenvolupada mitjançant eines" (Zinchenko, 1985). Finalment, es presenten algunes conseqüències a l'hora de dissenyar tasques i es proposen algunes recomanacions per a futures investigacions en CSMO basades en tasques amb una perspectiva multimodal.