Doctorat d'Educació i TIC (e-learning)
22/02/2019

Autor:  Maria Macià Golobardes
Programa: Doctorat d'Educació i TIC (e-learning)
Idioma: Català, Anglès
Directors: Dra. Iolanda García González
Departament / Institut: Universitat Oberta de Catalunya. 

Paraules clau: Xarxes socials, comunitats en línia, desenvolupament professional docent, aprenentatge informal, Twitter

+ Enllaç al projecte

Resum

Les comunitats i xarxes informals en línia ofereixen als docents la possibilitat de compartir aprenentatges de manera voluntària, reflexionar sobre la pràctica docent i rebre suport emocional. En aquesta tesi s'ha sistematitzat la recerca del camp feta fins al moment i alhora s'ha avançat en el coneixement de les comunitats i xarxes informals en línia mitjançant un disseny de metodologia mixta, combinant tècniques quantitatives i qualitatives. La tesi s'ha organitzat en tres fases de recerca. La primera fase ha consistit en una revisió bibliogràfica rigorosa i exhaustiva per a analitzar els marcs teòrics i les aproximacions metodològiques existents, les principals característiques i pràctiques de les comunitats i xarxes en línia, i també les seves repercussions en el desenvolupament professional identificades en la revisió bibliogràfica. En una segona fase s'han seleccionat diverses comunitats de docents per entendre la connexió establerta entre els participants i les xarxes que configuren, particularment a Twitter. Després hem analitzat el paper que aquesta xarxa social va tenir en la seva activitat a la comunitat, especialment en relació amb la producció entre iguals. Finalment, en la tercera fase s'ha estudiat l'ús de Twitter per part dels docents que actuaven com a pont, i si aquest ús donava com a resultat una millora de les seves pràctiques educatives.