Doctorat d'Educació i TIC (e-learning)
27/02/2018

Autor:  Mónica Elena Da Silva Ramos 
Programa: Doctorat d'Educació i TIC (e-learning)
Idioma: Castellà
Directors: Dra. Adriana Ornellas
Departament / Institut: Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center (eLC)

Paraules clau: TIC, apropiació col·laborativa, cinquena dimensió


+ Enllaç al projecte

Resum

La recerca se centra en els processos d'apropiació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en la infància a partir del desenvolupament del model educatiu i col·laboratiu Cinquena Dimensió (5D) en un context de vulnerabilitat social a l'Uruguai. L'objectiu de la tesi doctoral és dissenyar, implantar i analitzar el model 5D amb la finalitat de generar processos d'apropiació de les TIC, des d'un sentit construït localment. Cerca transcendir la dimensió d'ús i la mirada instrumental del domini tecnològic i produir coneixement sobre els processos d'apropiació per mitjà d'una proposta situada en una localitat de Canelones, Uruguai. El model 5D es constitueix en una eina per a la gestió de la diversitat i la inclusió social, que promou l'aprenentatge col·laboratiu, utilitzant les TIC, mitjançant la creació d'una comunitat de pràctica orientada a la inclusió social i educativa. El marc teòric de l'estudi inclou plantejaments provinents de la psicologia social comunitària i la psicologia historicocultural. Aquests enfocaments s'integren des de la concepció del subjecte i el desenvolupament humà amb accions intencionals que sorgeixen i es desenvolupen en la cultura. Aprofundeix en la perspectiva crítica i reflexiva de la psicologia comunitària i la perspectiva comprensiva i interpretativa, des de l'enfocament de la psicologia cultural, mitjançant les nocions de context, comunitat, sentit de comunitat, intersubjectivitat, apropiació i processos col·laboratius, entre altres. S'aborda el context de la recerca presentant la localitat on es va dur a terme l'estudi, que va integrar la veu dels veïns i les percepcions tant dels estudiants universitaris com dels infants i les famílies que van participar en la recerca. El model 5D ha permès la creació d'estratègies d'integració de la cultura local, un ús amb sentit de TIC, sobre la base de necessitats i resolució de problemes que va involucrar la població local que hi participava. Per a dur a terme aquesta recerca qualitativa s'ha seguit un disseny de recerca-acció col·laborativa (RAC) flexible construït participativament en comunitat i adaptable a les necessitats del context específic. La recerca va respectar un procés cíclic, construint dues fases de caràcter holístic, basat en els contextos naturals on es va desenvolupar l'estudi, tenint el camp de treball com a principal motor per a l'actualització de la recerca i els seus diferents moments. Les tècniques utilitzades es fonamenten en la perspectiva de la producció dialògica de la informació. S'utilitza l'entrevista individual i grupal, qüestionaris, registres etnogràfics, audiovisuals i tallers de formació i reflexió. Els resultats s'organitzen al voltant dels objectius de l'estudi, en què es detalla el procés de constitució de la recerca i s'integren les percepcions dels diferents participants, d'acord amb les necessitats i característiques locals. Aborda els processos d'interacció, aprenentatge i apropiació, i analitza l'impacte, les limitacions i les potencialitats del model 5D. Conclou amb la importància de pensar des de la dimensió dels processos d'apropiació col·laborativa d'artefactes tecnològics, de naturalesa dual, materials i simbòlics en la infància. La creació d'espais en què convergeixen interessos i es construeix pertinença, confiança, llaços afectius, a partir d'una proposta centrada en una narrativa situada, amb reptes i col·laborativa. Una proposta que parteix dels «fons comunitaris» i els respecta, i que es constitueix com a zona en procés habilitant la construcció de sentits i la transformació dels implicats. Finalment, la tesi planteja algunes línies prospectives que s'obren per a pensar futures recerques.