Societat de la Informació i el Coneixement

Factors determinants de la transició dels districtes industrials cap a entorns innovadors a Europa: el cas de l'àrea de Mataró

Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
20/01/2016

Autor: Julián Horrillo Tello
Programa: Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
Idioma: català
Director: Dr. Josep Lladós Masllorens
Departament / Institut: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Paraules clau: Determinants, Districtes industrials, Entorn innovador, Sistema regional d'innovació, Cooperació per a la innovació, Europa, Mataró


+ Enllaç al projecte

Resum

En l'economia global del coneixement l'especialització productiva i la generació d'economies externes als districtes industrials regionals tradicionals ja no asseguren la capacitat competitiva de les seves empreses, que només es pot aconseguir a través de la innovació. Aquesta tesi té el doble objectiu d'identificar, d'una banda, els determinants del procés d'innovació territorial, i de l'altra, les tipologies regionals europees, i els determinants de l'entorn innovador i la seva relació amb el desenvolupament regional. Es considera el cas particular d'una xarxa de ciutats relacionades amb Mataró, que presenta un perfil de districte industrial. Els resultats mostren que els entorns innovadors corresponen a les regions més avançades, amb importants dinàmiques d'aprenentatge i d'interacció. Els indicadors de generació de coneixement resulten més importants que l'entorn institucional en el procés d'innovació regional, i la capacitat d'absorció és el principal determinant de l'entorn innovador a Europa, i aquest entorn innovador incideix positivament en la productivitat regional i l'eficiència empresarial.