Societat de la Informació i el Coneixement

How companies are seizing the dialogic opportunities provided by social media to communicate with their external audiences

Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
24/07/2017

Autor: Cristina Aced Toledano
Programa: Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
Idioma: anglès
Director: Dr. Josep Jorba Esteve
Departament / Institut: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)

Paraules clau: Mitjans socials, relacions públiques, Ibex 35, Fortune 500, comunicació dialògica

+ Enllaç al projecte

Resum:

Aquesta tesi avalua, de manera integrada, el nivell de comunicació dialògica desenvolupat per les empreses de l'IBEX 35 i una selecció de vint empreses del Fortune 500 amb els seus públics externs en blogs, Facebook i Twitter. Amb aquest objectiu, s'ha creat una eina dialògica conceptual basada en el marc teòric de Kent i Taylor (1998), i s'ha aplicat a tota la mostra. Es tracta d'un qüestionari que analitza seixanta-una variables i trenta-nou subvariables, organitzades en tres dimensions: Presència, Contingut i Interactivitat. Per a dur a terme la recerca, s'ha aplicat una triangulació entre mètodes: etnografia virtual, anàlisi crítica del discurs (CDA, per les sigles en anglès) i entrevistes amb experts. Els resultats d'aquesta recerca mostren que el nivell dialògic de l'ús dels mitjans socials és més alt a les empreses de l'IBEX 35 que a les empreses del Fortune 500. No obstant això, el percentatge d'empreses amb un nivell baix de comunicació dialògica supera el percentatge d'empreses amb un nivell alt, tant en l'IBEX 35 com en el Fortune 500.