Recerca i Doctorat

Congressos

Andreu Barrachina, Ll; Sanz Torrent, M. (2010). L'avaluació mitjançant el joc-concurs de De Vries: cap a una avaluació basada en la cooperació. CIDUI 2010, Barcelona

Andreu Barrachina, Ll; Badia Garganté, A. Mayordomo Saiz, R.M. (2010). Una eina hipermèdia per a la autoregulació del professor en l'aprenentatge collaboratiu. CIDUI 2010. Barcelona

Guasch, T. Espasa, A i Alvarez, I. (2010). El feedback en los procesos de escritura colaborativa en un entorno virtual: una experiencia de coevaluación en una tarea argumentativa. CIDUI (Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación). 30-2 Juliol de 2010, Barcelona

Hernández-Encuentra, E., Álvarez-Valdivia, I., López B, D. y Van der Pol, J. (2010). Estrategias reguladoras en discusiones colaborativas en entornos virtuales de aprendizaje. Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación, Barcelona.

Andreu, LL. (2009). L'avaluació mitjançant el joc-concurs de De Vries. III Jornada d'Experiències Docents de la Fundació Universitària del Bages. Manresa

Andreu Barrachina, Ll; Sanz Torrent, M., Aguilar Mediavilla , E. (2009). El juego-concurso de De Vries: Una propuesta para la formación en competencias en la evaluación. Simposio RED-U ¿El papel de la Evaluación en una formación por competencias? Palma de Mallorca

Andreu, LL., Sanz-Torrent, M., Buil, Legaz, L. (2009). Els tallers audiovisuals cooperatius: una eina per a la construcció compartida del coneixement. V Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, Alacant

Andreu Barrachina, Ll; Sanz Torrent, M.; Buil Legaz, L.; Tormo Gimeno, G. (2009). La producció de documentals en grups cooperatius: aprenent creant en l'era de les tecnologies de la informació i la comunicació. II Congrés Internacional UNIVEST'09. Claus per a la implicació dels estudiants a la universitat. Girona

Gómez-Zúñiga, B., Guillamón, N. & Pousada, M. (2009). El modelo portafolio como herramienta para el prácticum: de un curriculum académico a un currículum profesional. Imprenta Universitaria

Andreu, LL.; Sanz-Torrent (2008). El treball en grups de recerca: Una proposta d'aprenentatge cooperatiu. IV Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. Alacant

Andreu, LL.; Sanz-Torrent. (2008). El treball en grups de recerca a l'assignatura Processos Psicològics Bàsics: Una proposta d'aprenentatge cooperatiu. 5è Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. Lleida

Andreu, LL.; Sanz-Torrent, M. (2008). Una propuesta de renovación metodológica en el marco del Espacio Europeo de Enseñanza Superior. V Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria. Madrid

Andreu, LL.; Sanz-Torrent, M. (2008). El aprendizaje basado en competencias mediante grupos de trabajo cooperativo. V Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria. València

Balagué, F., Higueras, E., Prats. E. I Espasa, A. (2008). El blog com a eina d’autoregulació del procés d’aprenentatge. CIDUI (Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación). 2-4 Juliol de 2008, Lleida

Fornieles, A.,Vives, J., Portell, M., Boixadós, M., Redolar, DA. (2008). Valoración del alumnado de las actividades de autoaprendizaje de la asignatura métodos de investigación en psicología.  Poster presentat V congreso de metodología de encuestas. Instituto de estudios sociales avanzados / consejo superior de investigaciones científicas /junta de. Córdoba. 24 - 26 de  setembre.

Portell, M.; Boixadós, M. i Vives, J. (2008, Setembre). Desenvolupament de competències de comunicació i cooperació en l’aprenentatge de Mètodes d’Investigació. Comunicació presentada a les V Jornades de Campus d’innovació docent. UAB.

Vives, J., Portell, M., Boixadós, M. (2008). Recursos d’ensenyament-aprenentatge de Mètodes, Dissenys i Tècniques d’Investigació en entorns presencials i virtuals. Comunicació presentada  V CIDUI. Lleida.

Boixadós, M.; Portell, M.; Redolar, D. & Vives, J. (2007). El fòrum de l’aula virtual de la UOC, com a pretext per adquirir i avaluar competències metodològiques. II Jornades en xarxa sobre l’EEES: compartint noves pràctiques docents. UOC, 2007. Publicat en xarxa en la monografia UOC.

Gómez-Zúñiga, B., Pousada, M. & Boixadós, M. (2007). Diseño del Prácticum de Psicología en la UOC: un Prácticum presencial en un campus virtual. Imprenta Universitaria

Martí, M .; Andreu, LL.; Traver, J.A.; Marco, F. (2007). El juego concurso de De Vrie en la tituación de magisterio: El caso de la asignatura de Hª de la Educación Contemporánea. 7º Jornada sobre Aprendizaje Cooperativo, Valladolidad

Solé, J; Gómez, M. i Gimeno, X. (2007): “Cinema i Educació (social): una proposta de formació universitària i desenvolupament professional” a 2es. Jornades de professorat universitari d’Educació Social. El món acadèmic i professional de l’educador social.  27 i 28 de juny de 2007. Universitat Rovira i Virgili. ISBN: 978-84-693-2344-1 (en format digital – CD Rom).

Vives, J; Portell, M.; Boixadós, M. & Ripollès, E. (2007, Setembre). Recursos d’autoaprenentatge de Mètodes d’Investigació en entorns virtuals. Comunicació presentada a les IV Jornades de Campus d’innovació docent.

Álvarez, I., Guasch, T. y Espasa, A. (2006). Delimitaciones previas a la formación para el uso de las TIC en la enseñanza universitaria: funciones y competencias del docente en entornos  virtuales. Actas del 4º Congreso Internacional Docencia Universitaria e Innovación (CIDUI).  5-7 Juliol, Barcelona.

Guasch, T. i Espasa, A. (2006). E-portafoli: les ajudes educatives des d’una perspectiva socio-constructivista. Jornades en xarxa sobre l’Espai Europeu d’Educació Superior. Universitat Oberta de Catalunya.

Guasch, T. i Espasa, A. (2006). Teachers training about innovative use of ICT in Higher Education. European Symposium about e-learning. Paris. http://www.elene-tt.net/symposium.htm

Portell, M. i Boixadós, M.(2006, Setembre). Disseny d'una activitat per a integrar coneixement i autoavaluar competències metodològiques. Comunicació presentada a les III Jornades de Campus d’innovació docent. UAB.

Portell, M., Boixadós, M. i Sotoca, C. (2005, Juliol). Learning research methods in psychology: practical activity based on the lack of classroom discipline. Pòster presentant al IX European Congress on Psychology.