Incentius fiscals per a donatius

La Fundació UOC és una entitat sense ànim de lucre acollida a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. Per promoure la col·laboració econòmica amb les fundacions acollides a aquesta llei, s’estableixen unes deduccions a la quota de l’impost sobre la renda de les persones físiques (en cas que el donant sigui una persona física) i de l’impost sobre societats (quan el donant sigui una persona jurídica) aplicables a donatius, donacions i aportacions realitzades a favor de la UOC.

A partir de la publicació de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats, s’han introduït (amb efecte des de l’1 de gener de 2015) algunes modificacions en els percentatges de deducció sobre les quantitats donades que, a partir d’aquest moment, seran els següents:

Incentius fiscals