Tipus de col·laboració

D’acord amb la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, les aportacions realitzades a favor de la UOC tenen la consideració de mecenatge i donen dret a determinats beneficis fiscals com a participació privada en la realització d’activitats d’interès general. Les aportacions les poden fer tant persones físiques com persones jurídiques.

Donatius

Donacions a favor de la UOC, ja siguin dineràries, de béns o de drets. Es formalitzen mitjançant la signatura d’un document acreditatiu i, posteriorment, la UOC fa arribar als donants un certificat de donació que dóna dret a l’aplicació de les deduccions fiscals que preveu la normativa vigent.

Convenis de col·laboració empresarial en activitats d’interès general

Acords formalitzats entre una persona jurídica i la UOC per a col·laborar en un projecte concret, en el qual la primera aporta un ajut econòmic i la Universitat es compromet a difondre’n la participació. La finalitat ha de ser alguna activitat d’interès general. Les entitats beneficiàries no repercuteixen IVA a l’entitat que proporciona l’ajut. Les quantitats aportades tenen la consideració de despeses deduïbles per determinar la base imposable de l’entitat col·laboradora, d’acord amb la regulació que contenen els articles 25 i 26 de la Llei 49/2002.

El patrocini –regulat per la legislació espanyola en la Llei 34/1988, d’11 de novembre, general de publicitat (LGP)– fa referència a contractes mercantils en què es pacta una retribució a canvi d’unes contrapartides publicitàries. Per al perceptor, els ingressos es consideren procedents de l’explotació econòmica. Per tant, aquest contracte està subjecte a l’IVA.