Mecenes, donants i patrocinadors

Assumim una sèrie de compromisos i pactes amb les persones i les organitzacions que fan algun tipus de donació i esdevenen filantrops de la UOC:

  • Informar els donants de la manera en què la Universitat pretén utilitzar els recursos aportats i garantir que s’apliquin a les finalitats fundacionals de la UOC.
  • Respectar la voluntat dels donants respecte a la destinació dels seus fons i consultar-los sempre sobre qualsevol possible modificació del destí de les seves aportacions.
  • Mantenir actualitzats els donants sobre l’impacte de la seva filantropia i les necessitats i prioritats canviants de la Universitat.
  • Proporcionar informació precisa i garantir la rendició de comptes als donants, per mitjà d’informes, memòries o documents que reflecteixin fefaentment l’execució de les accions programades amb els fons recaptats.
  • Utilitzar les donacions genèriques d’acord amb les prioritats de la Universitat.
  • Respectar els drets dels donants a la seva privacitat i confidencialitat i complir plenament la Llei de protecció de dades i la resta de normativa vigent en la matèria.
  • Reconèixer apropiadament les donacions i els donants i fer-ne difusió, respectant l’anonimat quan se sol·liciti.
  • En el cas d’ajuda específica per als estudiants, la Universitat es compromet a informar i implicar els donants, quan escaigui, en els processos de selecció i el seu resultat. Com a part del compromís amb la llibertat acadèmica, la UOC es reserva el dret a fer l’aprovació definitiva de l’adjudicació de les beques per als estudiants.
  • En el cas de donatius o donacions, lliurar el certificat acreditatiu del donatiu o la donació efectuats, en els termes que preveu l’article 24 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.