Factura corporativa

Sempre que se sol·licita de manera expressa, la UOC emet una factura per a l’empresa que necessita justificar la despesa en concepte de la formació d’un professional. La UOC emet una única factura en format digital, que correspon a tota l’acció formativa que cursa una persona, independentment de l’any en què comença i acaba. No és possible emetre dues factures o més per any natural.

Quan la factura estigui abonada, la UOC necessitarà el comprovant de pagament, que s’haurà de fer arribar a Matrícula Corporativa.

Factura conjunta
Es pot emetre una factura conjunta d'un grup de treballadors d'una mateixa empresa sempre que es comuniqui a Matrícula Corporativa abans de formalitzar les matrícules.

 

Qui sol·licita la factura? Tramitació
Estudiant

1. L'estudiant ha d'entrar en el seu Campus Virtual i seguir la ruta: Tràmits/Matrícula/Sol·licita una Factura.

2. En el formulari, ha d'introduir les dades fiscals de l'empresa.

3. En un termini mínim de 15 dies, rebrà la factura en format .pdf al seu email UOC.

Empresa

1. L'empresa ha d'enviar la sol·licitud a matriculacorporativa@uoc.edu, indicant les dades fiscals completes de l'empresa (raó social, CIF, direcció fiscal).

2. En un termini mínim de 15 dies, rebrà la factura en format .pdf al mateix compte de correu des d'on ha enviat la sol·licitud.

 

Encara no he rebut la factura i la UOC ja m’està reclamant el pagament.
De vegades pot passar que l’emissió de la factura es demori i l’empresa no pugui emetre el pagament corresponent. El sistema de la UOC detecta aquest endarreriment i aleshores la UOC envia per defecte una reclamació a l’estudiant que encara no ha pagat. La reclamació sempre la rep l’estudiant. En aquest cas, cal que l’estudiant ho comuniqui a l’empresa i a Matrícula Corporativa perquè es facin les reclamacions oportunes.
No s’ha de fer cap més acció.

La factura que he rebut conté dades errònies i cal modificar-la.
Si la UOC us ha enviat una factura que conté dades errònies, s’ha d’informar a Matrícula Corporativa  perquè ho resolgui i us torni a emetre una nova factura.