La UOC signa l'acord per a crear el Sistema d'Informació i Intel·ligència Turística de Catalunya

Foto: UOC
28/07/2017
Redacció
Aquest nou sistema, únic a l'Estat, estarà adaptat a les necessitats del sector turístic català i posarà el coneixement generat a l'abast de tothom

El secretari d'Empresa i Competitivitat, Joan Aregio, ha signat avui un acord amb nou universitats catalanes i amb entitats del sector turístic català per a crear el nou Sistema d'Informació i Intel·ligència Turística de Catalunya (SIITC), l'objectiu del qual és obtenir un model de coneixement adaptat a les necessitats del sector turístic català. Per primera vegada, Catalunya disposarà d'un sistema de coneixement turístic propi que posarà el coneixement generat a l'abast de tothom.

El nou Sistema d'Informació i Intel·ligència Turística de Catalunya és únic a l'Estat i reforçarà encara més la posició de lideratge de la destinació turística catalana. Les dades que s'obtinguin a partir del SIITC permetran definir millor el model turístic de Catalunya, disposar de manera concentrada de la major part de resultats de la recerca sobre turisme que es fa al país, i conèixer millor els turistes que ens visiten per a poder facilitar aquesta informació a les empreses turístiques de Catalunya i millorar-ne, així, la competitivitat.

Així mateix, el fet que a més hi estiguin implicats els grups de recerca de les universitats permetrà que professionals d'àmbits diferents treballin de manera coordinada, per tal d'establir sinergies i crear una plataforma o hub de coneixement que potenciï noves recerques i col·laboracions entre universitats.

Els cosignants d'aquest acord són la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra – Tecnocampus de Mataró, la Universitat Ramon Llull, el Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya, l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona (ESHOB), la Confederació Empresarial d'Hostaleria i Restauració de Catalunya (Confecat), l'Ajuntament de Barcelona, Turisme de Barcelona, la Diputació de Barcelona, el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, el Patronat de Turisme Costa Brava-Girona i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.


Un sistema d'informació complet i complex

La idea de crear un sistema de coneixement turístic propi neix a partir de la detecció d'algunes mancances en aquest àmbit:

  • La necessitat d'impulsar la generació i la transferència de coneixement per tal de millorar la competitivitat i la sostenibilitat de Catalunya com a destinació turística.
  • L'existència de buits d'informació sobre la dinàmica i el funcionament del sistema turístic català.
  • L'existència de diferències substancials entre les necessitats de coneixement dels diversos agents productius, les institucions i la mateixa societat, segons quina en sigui la naturalesa, la dimensió o l'àmbit d'interès.
  • El fet que una bona part del coneixement existent és tàcit i, per consegüent, difícilment transferible.

Per tal de suplir aquestes mancances, s'ha ideat un sistema de generació de coneixement basat en tres eixos:

  • La creació d'una plataforma de dades que incorpori les dades existents i generi nous indicadors a partir de la informació disponible.
  • La creació d'unes eines de transferència que canalitzin els fluxos d'informació entre els diferents agents implicats.
  • La constitució de xarxes de coneixement o grups de treball per a processar la informació existent i crear nous coneixements.

La plataforma de dades consistirà en un repositori integrat de bases de dades rellevants per al coneixement turístic de Catalunya. Podran ser bases d'interès turístic ja existents (com les dades de l'IDESCAT, l'INE, etc.), bases de dades no turístiques però d'interès turístic (registres empresarials, registres de consum, indicadors territorials, ambientals o urbanístics, etc.), indicadors derivats de fonts d'informació en línia (anàlisi del comportament del consumidor, anàlisi de les dinàmiques de l'oferta de serveis, anàlisi de la imatge, la reputació i el posicionament de les destinacions, etc.) o sistemes de coneixement ad hoc orientats al coneixement de dinàmiques específiques.

Les eines de transferència inclouran un servei de generació de coneixement que permetrà l'emmagatzematge, l'anàlisi i la visualització de les dades, un centre de transferència que permetrà la interacció dels diferents agents que participen en l'anàlisi i el tractament d'aquestes dades, i un portal de projectes que permetrà posar la informació generada a l'abast de tothom.

Les xarxes de coneixement o grups de treball estaran formats per professionals de diverses institucions i diferents àmbits que utilitzaran les dades del SIITC per a generar coneixement sobre temes interessants per al turisme (mobilitat i fluxos en la destinació; comercialització, reserves i tarifació o pricing; comportament i hàbits del turista; governança; emprenedoria; etc.).