La UOC aprova un pressupost de 157,1 milions d'euros per al 2022, un 3,9 % més que l'any anterior

  Edifici de la UOC del Poblenou de Barcelona

La major part d'aquest pressupost prové de les matrícules de l'estudiantat. (Foto: UOC)

13/01/2022
Arnau Cillero

Es tracta d'un pressupost de contenció, malgrat el creixement sostingut de la institució dels darrers vuit anys

El màxim òrgan de govern i administració de la UOC, el Patronat, ha aprovat un pressupost de 157,1 milions d'euros per al 2022, un 3,9 % més que l'any anterior. 121 provindran de les matrícules (amb un creixement del 3,4 %), 27,7 del conveni programa (amb un creixement del 10 %), 4 de recerca i innovació (tant de projectes com de transferència de coneixement) i 4,4 d'altres ingressos. Aquest pressupost es va aprovar en la darrera reunió del Patronat, que va tenir lloc el 20 de desembre a la seu de la UOC.

També s'incrementa el finançament màxim de la Generalitat de Catalunya per a aquest any en 2,5 milions d'euros en concepte de subvenció corrent. Per a l'any 2021 hi ha un preacord de finançament per a despeses vinculades al curs 2021-22 per 1,5 milions d'euros. Durant l'any 2022 es buscaran vies alternatives per a finançar el milió d'euros restant. La subvenció es rep sempre que s'obtinguin els resultats que estableix el conveni programa i només representa el 18 % del pressupost.

Pel que fa a les inversions, el pressupost preveu destinar-hi un import total d'11,2 milions d'euros, 5,5 dels quals subvencionats i 1,2 autofinançats segons la liquidació del pressupost del 2020. La UOC en finançarà la resta. Entre les inversions previstes, cal destacar les xifres dels 5,7 milions d'euros que es destinaran a tecnologia i els 2,3 a recursos d'aprenentatge.

Així, es vol donar continuïtat al creixement sostingut de la institució des del 2015. De fet, des del 2014 la Universitat pràcticament ha doblat el seu pressupost, i ha passat de 81,2 milions d'euros l'any 2014 a 157,1 l'any 2022).

 

Una universitat sense ànim de lucre


Com a fundació sense ànim de lucre, la UOC presta un servei públic i es gestiona de manera privada. Es finança amb els ingressos de les matrícules i la captació de fons per a projectes de recerca. La Generalitat subvenciona una part del pressupost (el 18 %) mitjançant un conveni programa vinculat a objectius.

Tota l'activitat de la Universitat es regeix pels principis de sostenibilitat i rendició de comptes. En aquest sentit, a banda de tenir un patronat com a màxim òrgan de govern i administració, que, entre altres qüestions, aprova el pressupost i els balanços de la Universitat, la UOC i els seus responsables passen els controls que la Generalitat i el Parlament de Catalunya determinen (ratificació del rector triat, comptes anuals, compareixença anual al Parlament, normativa de contractacions, supervisió de la Intervenció, supervisió de la Sindicatura de Comptes, supervisió del Departament d'Economia i Hisenda del Govern de la Generalitat, supervisió de la Direcció General d'Universitats, etc.).

 

Patronat de la UOC


El Patronat és el màxim òrgan de govern i administració de la UOC, segons els Estatuts de la Fundació per a la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC). Segons l'article 21.2 d'aquests Estatuts, el Patronat té delegades totes les seves funcions (menys les no delegables) en la Comissió Permanent, que és l'òrgan permanent d'administració i gestió de la UOC. A més, és assistit pel Consell Assessor, òrgan consultiu.