«Amb aquest grau, la UOC completa la seva oferta de formació permanent de professorat d'Educació Primària»

 Toni Badia

Toni Badia (foto: UOC)

30/09/2021
Àngels Doñate
Toni Badia, director del grau d'Educació Primària de la UOC

 

El curs 2021-2022, cent alumnes han començat el grau d'Educació Primària a la UOC. Aquesta titulació complementa l'oferta de la Universitat per al col·lectiu de mestres i professorat, que va començar fa 25 anys amb el segon cicle de Psicopedagogia. Antoni Badia, mestre, llicenciat i doctor en Psicologia, serà el director d'aquest nou grau. Badia, actualment catedràtic dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació (UOC) i membre del grup de recerca interuniversitari SINTE, afirma que ofereix "una visió actualitzada de l'educació escolar en què els continguts relacionats amb l'educació inclusiva estaran en un primer pla, i també es promourà que el futur col·lectiu de mestres sigui indagador, que tingui un coneixement fonamentat sobre com ensenyar les competències bàsiques i, per descomptat, que sàpiga com portar a terme la transformació digital de les seves aules". Les cinc assignatures de pràcticum, repartides al llarg de la durada de la titulació, "exigiran que l'estudiantat faci un nombre molt elevat d'hores de pràctiques presencials en una escola, exactament com s'ha de fer en tots els graus d'educació primària, siguin presencials o virtuals", afegeix en aquesta entrevista.

La UOC ofereix titulacions en l'àmbit pedagògic des del començament. Què representa aquest nou grau?

Des de l'any 1995, amb el segon cicle de la llicenciatura de Psicopedagogia, la UOC ha estat oferint múltiples possibilitats per a la formació continuada del col·lectiu de mestres en aspectes tan diversos com ara l'ús de la tecnologia i internet a les aules, les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge, la millora de la pràctica docent a l'aula o el lideratge de centres educatius, entre altres. Amb el grau d'Educació Primària, la UOC entra de ple en la formació inicial de mestres. Per a la Universitat no només significa poder ampliar l'oferta existent a aquest col·lectiu professional, sinó que, principalment, significa la consolidació de tota una línia de formació adreçada al professorat d'educació primària, que ara podrà formar-se al llarg de tota la seva vida professional.

Quins són els trets característics d'aquest grau? Què el diferencia respecte de l'oferta en línia ja existent?

Es poden distingir dues característiques distintives d'aquest grau. En primer lloc, el model educatiu de la UOC, que és diferent d'altres models d'educació en línia, basats principalment en l'ús de la comunicació sincrònica i l'organització temporal de l'ensenyament en sessions de classe. En segon lloc, es posa l'accent en alguns trets clau del pla d'estudis, com ara que s'ofereix una visió actualitzada de l'educació escolar en què els continguts relacionats amb l'educació inclusiva estaran en un primer pla, i també que es promourà que el futur col·lectiu de mestres relacioni de manera adequada la teoria i la pràctica educativa, que siguin mestres indagadors, que tinguin un coneixement fonamentat sobre com ensenyar les competències bàsiques i, per descomptat, que sàpiguen com portar a terme la transformació digital de les seves aules a l'era d'internet.

Quins són els diferencials respecte al grau presencial en aquest àmbit? Què aporta i com complementa l'oferta ja existent en el món universitari en aquest àmbit?

La diferència principal entre cursar el grau en un format presencial o virtual és, evidentment, que a la nostra universitat la docència d'un nombre important d'assignatures s'organitzarà d'acord amb el nostre model educatiu.

Cinc assignatures de pràcticum repartides al llarg de la titulació afavoriran que connectin el que aprenen a les aules virtuals amb la pràctica educativa presencial.

Més enllà de l'adquisició de coneixements teòrics, com es garanteix que el futur col·lectiu educador adquireixi les habilitats i les competències que necessita cada professional?

Les assignatures de pràcticum, cinc en total i repartides al llarg de la durada de la titulació, a més de seguir el nostre model educatiu, exigiran que l'estudiantat faci un nombre molt elevat d'hores de pràctiques presencials en una escola, exactament com s'ha de fer en tots els graus d'educació primària, siguin presencials o virtuals. L'organització que hem fet del pràcticum en cinc assignatures repartides al llarg de tota la titulació afavorirà que l'estudiantat connecti millor el que aprèn a les aules virtuals amb la pràctica educativa presencial als centres i les aules d'educació primària. La col·laboració estreta amb cada escola i amb cada mentor o mentora que tutoritzi les pràctiques permetrà un millor desenvolupament del coneixement pràctic del nostre estudiantat. La combinació d'haver de superar totes les assignatures via aula virtual i via pràcticum garantirà que cada estudiant que superi el grau haurà adquirit de manera adequada els coneixements teòrics educatius i les competències docents pràctiques requerides.

Què significa que el grau aposta per donar una visió actualitzada de l'educació escolar?

Tenint com a referència diversos documents sobre com hauria de ser l'educació del futur, publicats per organismes internacionals (per exemple, la UNESCO o la Comissió Europea), l'enfocament adoptat al nostre pla d'estudis del grau aposta per promoure una reflexió àmplia i profunda en el conjunt de futurs mestres sobre quin ha de ser el rol i la funció d'educació primària en el segle xxi, quin hauria de ser el propòsit de l'educació primària en el context social i cultural actual, i com s'haurien d'organitzar els contextos d'aprenentatge en l'educació escolar d'acord amb aquest propòsit. Aquest posicionament representa una aposta molt clara per impulsar l'educació escolar amb una voluntat transformadora de l'escola actual, avançant en l'educació de qualitat, l'assoliment del dret a l'educació per a tothom, la igualtat real de gènere i també la millora dels resultats d'aprenentatge de tot l'alumnat.

Per què l'educació inclusiva és tan important en aquest enfocament formatiu d'educació inicial del col·lectiu de mestres?

D'acord amb la UNESCO, l'educació inclusiva consisteix a identificar la diversitat de les necessitats de tot l'alumnat i a respondre-hi, per mitjà d'una major participació en l'aprenentatge, les cultures i les comunitats, reduint i eliminant les situacions d'exclusió en l'educació. L'educació inclusiva implica canvis i modificacions en continguts, aproximacions, estructures i estratègies, amb una visió comuna que inclogui tot l'alumnat i amb la convicció que una de les principals responsabilitats d'un sistema escolar és assegurar que està promovent de manera apropiada l'educació de tot l'alumnat.

Aquest grau d'Educació Primària ofereix una formació àmplia sobre la temàtica de la inclusió educativa per a tot el futur col·lectiu de mestres perquè ha de ser un pilar bàsic a l'escola del segle xxi. En primer lloc, ofereix dues assignatures obligatòries sobre el tema (L'educació inclusiva a l'escola i La diversitat funcional a l'escola). I, en segon lloc, ofereix dues mencions per aprofundir en temes específics que hi estan relacionats, com són les mencions de Pedagogia Terapèutica i d'Audició i Llenguatge.

Els mestres indagadors són capaços de prendre el control del seu desenvolupament professional.

Què significa que un mestre sigui indagador, i què té a veure aquesta idea amb el fet de relacionar la teoria i la pràctica educativa?

La idea del col·lectiu de mestres indagadors és un altre tret distintiu d'aquest grau. Formar futurs mestres que siguin capaços de prendre el control del seu desenvolupament professional durant tot el temps d'exercici de la professió hauria de ser una finalitat de primer ordre en la formació inicial del professorat. Un mestre indagador o una mestra indagadora és un professional capaç d'aprendre al llarg de la vida perquè sap autoavaluar les seves competències, sap avaluar la seva pròpia pràctica a partir d'evidències, i sap prendre decisions encertades per accedir a recursos formatius, tenir accés al contingut que necessita per aprendre i transformar-lo en coneixement útil per a la seva pràctica educativa d'una manera autònoma. I sap fer-ho a tots els nivells: individualment o com a membre d'un grup o d'una comunitat professional. Una part important d'aquest nou contingut-base per a l'aprenentatge continuat del cos de mestres hauria de venir del coneixement teòric i empíric generat per la recerca educativa, aquella que realment sigui útil per ser aplicada als centres i a les aules. El col·lectiu de mestres ha d'estar preparat per saber buscar, localitzar, comprendre i transformar en coneixement aquest contingut de la recerca educativa, i ho ha de començar a aprendre en la formació inicial. 

Aquest grau d'Educació Primària ofereix formació específica per promoure que els mestres i les mestres siguin persones indagadores. En primer lloc, ofereix dues assignatures obligatòries sobre la temàtica (Pràctica docent i transformació educativa, i Indagació educativa). I, en segon lloc, ofereix l'assignatura de Treball final de grau (TFG, de 12 crèdits), que promourà l'aprenentatge d'aquesta posició indagadora per part de l'alumnat.

Abans també s'ha esmentat que el futur col·lectiu de mestres hauria de saber promoure el desenvolupament de les competències bàsiques del seu alumnat. Què significa, exactament, això?

Moltes entitats i col·lectius de diferent naturalesa (per exemple administracions educatives, universitats, xarxes professionals de professorat o fundacions centrades en temàtiques educatives, entre altres) fa dècades que treballen en el fet de promoure que l'ensenyament i l'aprenentatge de competències bàsiques sigui una finalitat de primer ordre en l'educació primària. Mai com abans, ara estem en disposició de mirar d'integrar totes aquestes aportacions (tant teòriques com metodològiques i experiències pràctiques) en una proposta formativa completa i coherent per al futur cos de mestres que està en el període de formació inicial. Per fer-ho, hem inclòs el coneixement disponible sobre l'aprenentatge competencial en diverses assignatures del pla d'estudis.

El pla d'estudis reflectirà aquest principi formatiu de tres maneres. D'una banda, diverses assignatures bàsiques (com ara Ensenyament i aprenentatge en l'educació escolar) incorporaran aquest contingut. D'altra banda, el coneixement sobre el desenvolupament de competències bàsiques també s'incorporarà a les assignatures que formen part del mòdul didacticodisciplinari enfocades a l'ensenyament de les àrees curriculars. I finalment, el coneixement sobre com ensenyar i desenvolupar les competències bàsiques serà una de les temàtiques principals que formaran les assignatures de pràcticum del grau.

També s'ha esmenat la importància de l'educació a l'era d'internet i la transformació digital de les aules.

En efecte, el plantejament que fem en aquest grau sobre aquest tema és molt avançat, per dues raons: per la naturalesa de la nostra universitat i la gran expertesa del nostre professorat en aquest tema, i per la necessitat i la urgència actual de transformació digital de les aules d'educació primària, no només a causa de l'actual situació de pandèmia sanitària. Cal introduir la cultura digital, internet i l'ús de la tecnologia a les aules perquè comporta beneficis per a la millora de l'ensenyament i l'aprenentatge, i també perquè necessitem ciutadania competent digitalment per abordar els reptes de la societat actual.

El coneixement de l'ús de la tecnologia i dels mitjans digitals s'incorpora al grau en el conjunt del pla d'estudis, de manera que actua transversalment en totes i cadascuna de les disciplines que el formen. A més, està previst que al llarg del grau es vagin cursant diferents assignatures que aportin prou competències per poder adquirir els diferents nivells de competència digital docent (CDD; nivell inicial, intermedi i avançat). Les assignatures obligatòries que inclouen aquest tipus de coneixement de manera específica són L'educació en l'era digital i Tecnologies digitals en l'educació. A més, un estudiant que vulgui aprofundir en el coneixement sobre aquest tema podrà cursar la menció Impuls Digital per a la Transformació Educativa.

Per acabar, quin és el perfil d'estudiant que espereu? Heu tingut molta demanda?

Aquest setembre la UOC començarà la docència d'aquest grau obrint la matriculació a cent places per a estudiants en llengua catalana. Com era d'esperar, la demanda ha estat molt gran, i molts futurs estudiants en aquesta ocasió no han pogut accedir-hi pel nombre restringit de places. Esperem que en la pròxima obertura de matrícula, prevista per al mes d'abril de 2022, puguem oferir més places per satisfer la necessitat de formació d'aquest col·lectiu.

I també, com era d'esperar, el perfil de l'estudiant correspon força a les característiques personals i professionals d'un estudiant típic de la UOC, que es pot descriure com un col·lectiu de persones majoritàriament d'entre 25 i 45 anys, que ja treballen, que trien la nostra universitat per compatibilitzar feina i estudis, i que volen ampliar el seu coneixement i, molt probablement en el nostre cas, que estan molt il·lusionades per poder exercir professionalment de mestres en un futur.