• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Convencions formals
Referències bibliogràfiques

Exemples

Llibres i monografies

Gras, Rosa-Victòria (1997). L'actor i la dicció. Barcelona: La Busca Edicions.

Coromina, Eusebi (1993). El 9 nou. Manual de redacció i estil (3a. ed.). Vic: Diputació de Barcelona / Eumo Editorial / Premsa d'Osona.

Martí i Castell, Joan (2001). Els orígens de la llengua catalana. Barcelona: Pòrtic / Universitat Oberta de Catalunya («Àgora. Biblioteca Oberta»).

Lieja, Arnau de (2004). Recull d'exemples i miracles ordenat per alfabet. Josep-Antoni Ysern Lagarda (ed.). Barcelona: Barcino.

Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya (2009). Barcelona: Generalitat de Catalunya / Institut d'Estudis Catalans.

Baker, Mona (ed.) (1998). Routledge Encyclopedia of Translation Studies. Londres / Nova York: Routledge.+ Torna al començament

Parts de llibres, contribucions en una miscel·lània, compilacions

Vidal, Tomàs (2000, juny). «La imatge cartogràfica de l'illa de Menorca des dels orígens al primer terç del segle xviii». A: Treballs de la Societat Catalana de Geografia (vol. XVII, pàg. 53-54). Barcelona: Societat Catalana de Geografia / Diputació de Barcelona.

Bellés, Joan (1999). «Saber donar informació». A: Rosa Artigas (coord.). Habilitats comunicatives. Una reflexió sobre els usos lingüístics (pàg. 71-147). Vic: Eumo Editorial («Llengua i Text», 3).+ Torna al començament

Publicacions periòdiques

El Temps (març de 2004, núm. 1032). València: Edicions País Valencià.

Llengua i Ús. Revista Tècnica de Normalització Lingüística (2n. quadrimestre 2001, núm. 21). Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Política Lingüística.

Revista de Llengua i Dret (desembre de 2003, núm. 40). Antoni Milian i Massana (dir.). Barcelona: Generalitat de Catalunya, Escola d'Administració Pública de Catalunya.+ Torna al començament

Articles en publicacions periòdiques

Els articles s'escriuen en rodona i entre cometes, com els capítols d'un llibre.
Si són articles d'un diari, s'indica l'any i el dia del mes.

Bàguena, Núria (2004, maig). «La bona educació medieval. Com menjar i beure segons Eiximenis». Sàpiens (núm. 19).

Garolera, Narcís (2002, febrer). «La llengua de Verdaguer». Serra d'Or (núm. 506, pàg. 11-13).

Cantenys, Elisabet (2004, 24 de març). «Homenatge a Catalunya emociona el públic anglès». Avui. Secció de Cultura i Espectacles (pàg. 43).+ Torna al començament

Documents presentats en reunions científiques

Els treballs que es presenten en reunions científiques (congressos, etc.) poden ser de diversos tipus; per tant, va bé indicar d'alguna manera de quina mena de document es tracta (article, comunicació, estudi, etc.).

Martínez, Apol·lònia (2002, novembre). «Aspectes jurídics dels noms de domini» [ponència]. A: Jornades de Comerç Electrònic. Mallorca: Universitat de les Illes Balears.

Badia i Margarit, Antoni M. (2000, juliol). «Risc i certesa de la neologia» [conferència]. A: Actes del I Seminari de Neologia (pàg. 17-27). Barcelona: Universitat Pompeu Fabra.+ Torna al començament

Tesis (de doctorat, llicenciatura, etc.)

Torrent, Joan (2002). Innovació tecnològica, creixement econòmic i economia del coneixement: una aproximació empírica, agregada i internacional a la incorporació del coneixement a l'activitat productiva durant la dècada dels noranta. Tesi doctoral presentada als Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya.

Oliver, Antoni (2004). Adquisició d'informació lèxica i morfosintàctica a partir de corpus sense anotar: aplicació al rus i al croat. Tesi doctoral presentada al Departament de Lingüística General de la Universitat de Barcelona.+ Torna al començament

Altres documents no publicats

Dubon, M. Lluïsa (1985). Cartografia del port de Maó del segle XVIII [document inèdit].

 

+ Torna al començament

Documents audiovisuals i gràfics

Els vídeos i les pel·lícules se solen citar habitualment pel títol, tret que es vulgui fer ressaltar alguna responsabilitat concreta. Convé indicar el tipus de document de què es tracta, en quin suport va i la durada.

Si se citen vídeos que formen part d'una sèrie, es pot fer servir un sistema paral·lel al dels llibres: el nom de la sèrie en cursiva i el capítol concret entre cometes.

Victòria dels Àngels (1992). Cançons tradicionals catalanes [enregistrament sonor]. Londres: Collins Classics. 1 disc compacte (58 min).

L'illa de l'holandès [pel·lícula cinematogràfica] (2002). Sigfrid Monleón (dir.). Barcelona: Lauren Films (104 min).

L'or de Moscou [enregistrament de vídeo] (2004). M. Dolors Genovès (dir.). Barcelona: Televisió de Catalunya / Enciclopèdia Catalana. 1 disc òptic (DVD) (65 min).

L'arquitectura del realisme a Barcelona [enregistrament de vídeo] (1990). Barcelona: ETSAV. 3 videocassets.

«Nacions desunides». 30 minuts (2003). Televisió de Catalunya. 29 de juny de 2003.

«Origen de l'univers i origen de l'home». Convidat del segle (1999). Catalunya Cultura. 28 de maig de 1999.

El cartell a Catalunya: 1888-1936 [material gràfic] (1995). Barcelona: Ajuntament de Barcelona. 30 reproduccions d'obres d'art.
 + Torna al començament

Lleis, sentències, resolucions i altres normes

Llei 1/2003 d'universitats de Catalunya. El nou marc legal del sistema universitari català, 19 de febrer de 2003.

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

Text refós de la llei de contractes de les administracions públiques, 16 de juny de 2002.

Llei 12/2002, de 14 de juny, del transport per cable. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 27 de juny de 2002, número 3665, 43 pàgines.+ Torna al començament