Acords del Consell de Govern

A continuació es poden visualitzar els principals acords presos pel Consell de Govern i el Consell de Direcció.

L'organització interna de la Universitat Oberta de Catalunya té en el Consell de Govern el seu màxim òrgan col·legiat de govern.

El Consell de Govern està constituït pel rector, els vicerectors, el gerent i el secretari general i per un representant del professorat, un representant dels estudiants i un representant del personal de gestió. 

Els representants del professorat i del personal de gestió són elegits pels membres escollits per a formar el Consell d'Universitat i entre ells mateixos. El representant dels estudiants és designat pel Consell d'Estudiants.

El Consell de Direcció és l'òrgan permanent d'administració i gestió de la Universitat i la seva missió és la conduir els afers ordinaris de la institució. Per a fer-ho assumeix totes les funcions que el Consell de Govern li delegui, d'acord amb el que es preveu a les NOF. Entre altres qüestions, vetlla específicament perquè tota l'activitat de la UOC es regeixi pels principis d'optimització, equilibri pressupostari i eficiència.

Acords del Consell de Direcció