On som

Sala de reunions

Cessió d'espais

La UOC posa a disposició de la comunitat universitària i de la societat en general els espais disponibles a les seus territorials per a la celebració d'actes acadèmics, activitats socials o culturals. També hi ha la possibilitat de la cessió de les sales de reunions.  

Els espais disponibles s'han de sol·licitar d'acord amb aquests requeriments generals.

Sempre es donarà prioritat als actes de caràcter institucional i acadèmic organitzats per la mateixa universitat, davant les demandes d'institucions i entitats alienes a la comunitat universitària. 

Les seus territorials que ofereixen la possibilitat de cedir espais són: Lleida, Madrid, Reus, Salt, Sevilla, Terrassa, Tortosa i València

Per a accedir a fer ús dels espais cal emplenar el formulari disponible a la pàgina de la seu, en el qual s'especificarà l'espai que es demana, l'horari i un resum de l'activitat que s'hi desenvoluparà. Aquest formulari s'ha d'enviar amb un mínim de 15 dies d'antelació.

La seu confirmarà amb un correu electrònic i en un termini entre 5 i 7 dies l'acceptació o denegació de la petició. Si es confirma la petició, en el mateix correu electrònic constarà l'import que s'haurà de pagar. La reserva definitiva no es produirà fins que no es faci el pagament de les tarifes establertes, que haurà de fer-se en el transcurs dels 5 dies següents a l'acceptació de la reserva, i l'enviament per correu electrònic a la seu corresponent d'una còpia del full d'ingrés o transferència. 

L’horari del servei de cessió dels espais és el mateix que l’horari general de cada seu territorial, tot i que es podrà valorar en casos puntuals l’ampliació d’aquest horari per a poder ajustar-lo a les necessitats de l’activitat. 

La utilització dels espais disponibles comporta el pagament d’unes tarifes en concepte de despeses generals per l’ús dels espais. En el cas d’estudiants UOC, alumni i comunitat UOC que facin ús de les sales per a activitats relacionades amb la UOC, la cessió serà gratuïta. En tots els altres casos les tarifes són:

Sala de reunions
Estudiants UOC, graduats i comunitat UOC: 10 €/h.
Sense vinculació amb la UOC: 20 €/h.

Sala d’actes
Estudiants UOC, graduats i comunitat UOC: 20 €/h.
Sense vinculació amb la UOC: 40 €/h.

El pagament s’haurà de fer efectiu per ingrés bancari en el número de compte
"la Caixa" 2100-3648-94-2200013685 a nom de la “Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya” i indicant com a concepte “despeses cessió espais”.

L’usuari es compromet a mantenir en bon estat els espais objecte de la cessió i a més a retornar-los en el mateix estat en què van ser lliurats.

Els desperfectes o avaries causats a les instal·lacions objecte d’ús hauran de ser reparats a càrrec de l’usuari.

El control d’accés dels assistents anirà a càrrec de l’usuari.

La UOC queda lliure de tota responsabilitat per la pèrdua de material, furts o robatoris que es puguin produir als espais cedits. A més a més queda al marge i totalment exonerada de tota responsabilitat quant al contingut o manifestacions que es puguin fer durant la celebració de l’acte.

No es permetrà l’ocupació de l’espai per part d’una entitat o empresa diferent de la que consta en el full de sol·licitud, ni tampoc es permetrà la realització d’una activitat diferent de la descrita en el protocol de reserva. L’incompliment d’aquest punt és motiu d’anul·lació de l’activitat per part de la UOC.

Aquest permís d’ocupació temporal no comporta autorització per a utilitzar el logotip de la UOC en el material promocional de l’acte.

L’usuari es compromet a actuar d’acord amb la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene, també pel que fa a la capacitat màxima de les sales, sortides d’emergència i mesures contra incendis, assumint la plena responsabilitat pels incompliments d’aquestes normatives en què pogués incórrer.