Model educatiu

El valor del model

El model educatiu de la UOC és el principal tret distintiu de la Universitat des que va començar. Neix amb la voluntat de respondre d'una manera adequada a les necessitats educatives de les persones que es formen al llarg de la vida i d’aprofitar al màxim el potencial que ofereix la xarxa per a aprendre en un entorn flexible.

Un dels valors afegits d'aquest model és que garanteix el desenvolupament de les competències digitals dels estudiants

Dinàmic i flexible

És pensat per a adaptar-se i evolucionar en el temps de manera constant, alhora que evolucionen internet i la societat del coneixement. En aquest sentit, és un model centrat en l'activitat d'aprenentatge i que ofereix diversitat d'opcions per a adaptar-se a les necessitats de cada estudiant. El model permet que els estudiants aprenguin d'una manera semblant a com treballen i es comuniquen a la xarxa.


Centrat en l'estudiant i en l'activitat d'aprenentatge

És un model que gira al voltant de contextos d'aprenentatge que combinen diversos recursos i dinàmiques de treball basades en l'acompanyament de l'equip docent i en la interacció amb els companys. L'estudiant i la seva activitat d'aprenentatge són el centre de l'activitat formativa.


Avaluació

L'avaluació es concep com un mecanisme per a aprendre i retroalimentar el procés d'aprenentatge. L'avaluació, per tant, és contínua i formativa i es proporciona un retorn (feedback) formatiu per a la millora contínua de l'aprenentatge.

Les activitats d'avaluació faciliten l'assoliment dels objectius d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències.


Aprenentatge col·laboratiu

El model està orientat a la participació i la construcció col·lectiva de coneixement i obert a l'experiència formativa, social i laboral dels estudiants. Aposta per un aprenentatge que equilibra la implicació individual de l'estudiant i la col·laboració, i que permet que l'estudiant s'enriqueixi amb els coneixements, punts de vista i experiències dels companys i desenvolupi la competència de treball en equip per al món professional. Algunes de les metodologies que s'utilitzen per a promoure aquest tipus d'aprenentatge són: el treball per projectes, l'aprenentatge basat en problemes, l'aprenentatge indagatiu i les metodologies àgils.


Acompanyament de l'estudiant

L'estudiant està acompanyat, en tot moment, per professorat especialitzat que té per funcions principals el disseny, l'orientació i la dinamització i l'avaluació de tot el seu procés educatiu. Hi ha tres perfils docents –professor, professor col·laborador i tutor–, que treballen conjuntament per a assegurar un procés d'aprenentatge de qualitat.

  • El professor dissenya l'assignatura, n'assegura la qualitat i coordina els professors col·laboradors.
  • El professor col·laborador orienta i avalua el procés d'aprenentatge dels estudiants en el marc d'una assignatura.
  • El tutor orienta l'estudiant en la selecció d'un itinerari acadèmic personalitzat durant tota l'experiència a la UOC.


Campus Virtual

L'entorn on tots aquests elements conflueixen i entren en relació és el Campus Virtual de la UOC. Al Campus té lloc la vida de tota la comunitat universitària, formada pels estudiants, els professors, els investigadors, els professors col·laboradors, els tutors i el personal de gestió. És a través del Campus que l'estudiant té accés a les aules virtuals, que són els espais d'aprenentatge on trobarà els professors, els companys, les activitats, els continguts i les eines per a aprendre.

Elements del model educatiu

L'activitat d'aprenentatge és l'eix central del model educatiu. Per a dur-la a terme, els estudiants disposen de tres elements principals: l'equip docent, la comunitat en xarxa i els recursos i les eines

1. L'equip docent

Els docents i els tutors s'encarreguen de fer el seguiment dels estudiants i donar-los suport en la planificació del seu procés formatiu, en la resolució d'activitats, en l'avaluació i en la presa de decisions. A la vegada, és a través de l'acompanyament dels professors que l'estudiant rep un tracte personalitzat, gaudeix d'una orientació permanent al llarg del seu recorregut acadèmic i estableix vincles de relació i de proximitat amb la comunitat educativa.


2. La comunitat en xarxa

És entesa com el conjunt de dinàmiques comunicatives i participatives que afavoreixen la construcció conjunta del coneixement entre companys de l'aula i professors.


3. Els recursos d'aprenentatge

Comprenen els materials d'aprenentatge, els entorns i les eines necessàries per a desenvolupar les activitats d'aprenentatge i l'avaluació corresponent.

El model també és flexible perquè està obert a la realització d'activitats d'aprenentatge de tipologia molt diversa, d'acord amb les competències que es treballen, l'àmbit de coneixement o el nivell d'especialització de la formació que l'estudiant segueixi.

Això fa que les dinàmiques i els recursos que contenen aquestes activitats hagin de ser també molt diversos, heterogenis i adaptables a un gran ventall de situacions i necessitats d'aprenentatge. En aquest sentit, la UOC aposta per posar al servei de l'activitat formativa de l'estudiant els elements tecnològics i comunicatius més avançats, com ara, i entre altres:

  • Eines socials que facilitin la interacció i la compartició del coneixement (blogs, wikis, microblogs, marcadors socials, etc.).
  • Recursos multimèdia que permetin oferir continguts de manera interactiva i motivadora, en una combinació d'elements que inclogui text, àudio, imatge i vídeo.
  • Materials interactius i multiformat com ara vídeos enriquits, hipertextos, audiollibres i videollibres.
  • Sistemes de comunicació avançats, tant síncrons com asíncrons, que facilitin una comunicació àgil, clara i adaptada a cada situació (videoxats, fòrums, videoblogs, etc.),
  • Entorns immersius que permetin interactuar amb persones i objectes simulant situacions reals.
  • Accessos àgils als continguts i a la formació mitjançant diferents dispositius mòbils que permeten a l'estudiant aprendre en qualsevol lloc i en qualsevol moment.