Contacte amb la Sindicatura de Greuges

El Reglament de la Sindicatura de Greuges de la Universitat Oberta de Catalunya regula el procediment i tramitació de les queixes davant d’aquest òrgan. Abans d’adreçar una consulta, queixa o reclamació a la Sindicatura, cal tenir en compte el següent:

  • La persona reclamant ha de ser membre de la comunitat universitària de la UOC.
  • Les queixes, consultes i observacions han de ser presentades per la persona interessada mitjançant un escrit raonat, en el qual s’ha de fer constar el nom, els cognoms, l’adreça electrònica, el número de DNI, passaport o equivalent, la vinculació amb la UOC i la fonamentació raonada de la queixa.
  • L’escrit ha de ser senzill, directe i concís, i ha de ser respectuós en el to. També, si escau, s’hi ha de fer esment de les gestions que s’han fet davant l’administració universitària i ha d’anar acompanyat dels documents que puguin servir per a esclarir el cas.
  • No s’admetran queixes anònimes, queixes formulades amb fonamentació insuficient o inexistència de pretensió, i totes aquelles la tramitació de les quals causi un perjudici al dret legítim d’una tercera persona.
  • Entre la producció del fet que és objecte de queixa i la presentació de la seva formulació escrita a la Sindicatura no poden haver transcorregut més de tres mesos.
  • No s’admetran les queixes quan no s’hagin esgotat totes les instàncies de resolució previstes per la UOC, com el servei d’atenció a l’estudiant i el servei de queixes.
  • No s’admetran les queixes quan el mateix assumpte estigui pendent d’una resolució judicial.

És important tenir presents aquestes observacions per a assegurar-se que la queixa serà admesa i estalviar feina i tràmits innecessaris.

Les dades personals i les informacions que la Sindicatura de Greuges rebi de les persones que sol·licitin la seva intervenció, i també les obtingudes al llarg de les seves investigacions, tenen caràcter estrictament confidencial i es tractaran d’acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades.

Sindicatura de Greuges

Adreça electrònica: sindicatura@uoc.edu