Atenció a les persones amb discapacitat

Compromís institucional

La UOC està des dels seus orígens compromesa amb la inclusió social de les persones amb discapacitat, i per tant procura facilitar l’accessibilitat de la universitat per a tothom qui vulgui formar part dels diferents col·lectius de la nostra comunitat (estudiants, docents col·laboradors, professorat i personal de gestió).

Per tal de fer avançar el seu compromís amb la garantia de l’accessibilitat, la UOC ha creat el Programa d’accessibilitat, per al foment i la coordinació de la posada en marxa dels principis i plans d’actuació acordats pel Comitè de Direcció Executiu en aquest àmbit. A més, aquest programa coordina les activitats dels següents grups de treball:

  • Referents d’Accessibilitat
  • Comitè per a l’Adaptació Curricular

El grup de Referents d’Accessibilitat és l’encarregat de coordinar les tasques dels diferents equips i intercanviar informació, i cada referent hi actua com a interlocutor de la seva àrea de gestió o estudi. Està format per representants dels equips de gestió i del professorat.

El Comitè d’Adaptació Curricular té com a funció resoldre de manera individualitzada les adaptacions curriculars significatives en els casos d’aquells estudiants en què es valori necessari.