Cooperació i implicació social

Cooperació en el desenvolupament i implicació social

La UOC promou la cooperació universitària per al desenvolupament (CUD) per a contribuir, com a universitat, al desenvolupament humà de les societats des de la docència i la recerca.

La Universitat fomenta les iniciatives que donen resposta a les necessitats del tercer sector i que s’orienten a implicar tota la comunitat universitària a donar solució als grans desafiaments globals i col·lectius de la societat.

Malgrat que l’expansió d’internet i les TIC han obert noves oportunitats, les desigualtats en l’accés a l’educació i al coneixement persisteixen en tot el món. L’estratègia de globalització i cooperació de la UOC centra els esforços a desenvolupar accions i projectes que redueixin la divisòria educativa i social.

Davant dels nous reptes que planteja l’Agenda 2030 de les Nacions Unides per al desenvolupament, la Universitat té la missió de facilitar l’accés a l’ensenyament superior a totes les persones, treballant i col·laborant per a trencar el cercle viciós de les desigualtats i per a afavorir canvis transformadors de la societat.

El posicionament institucional segueix les línies de la cooperació, que garanteixen la transmissió d’aquests valors a la comunitat universitària i a la societat, aportant-hi una visió crítica i transformadora.

Els compromisos de la UOC respecte a la cooperació són:

  • Afavorir l’accessibilitat al coneixement.
  • Promoure la cooperació com a competència transversal dels programes formatius.
  • Fomentar les pràctiques socials i el voluntariat.
  • Estimular les relacions i col·laboracions amb entitats, institucions i ONG que formin part del teixit social de l’entorn.
  • Alinear les accions d’implicació social amb el Pla director de responsabilitat social universitària.
  • Fer un seguiment de l’impacte social de la recerca.
  • Donar suport a la cerca de finançament per a projectes universitaris de cooperació per al desenvolupament.

Projectes socials impulsats

  • Programa de beques per a persones refugiades
  • Projecte Scratch Social UOC
  • Setmana pel dret a l’alimentació