Pla d'igualtat

 1. Consolidar la Unitat d’Igualtat en l’estructura organitzativa de la UOC.
 2. Elaborar una carta de serveis de la Unitat, fer-ne difusió i promoure la seva aplicació.
 3. Fer una prova pilot sobre l’elaboració d’informes d’impacte de gènere en l’activitat ordinària de la UOC, amb caràcter previ a l’adopció de mesures.
 4. Fomentar el desglossament per sexe de les dades de personal i estudiantat per part de les diferents àrees de la UOC, utilitzant com a base de referència els indicadors de la diagnosi.
 5. Elaborar una base de dades a partir de les dades de personal i estudiantat desglossades per sexe, utilitzant com a base de referència els indicadors de la diagnosi, i fer-ne difusió.
 6. Realitzar un informe de diagnosi de gènere global a la finalització del Pla, a partir d’informació quantitativa i qualitativa.
 7. Quantificar els costos directes i indirectes  de la implementació de les accions del Pla en cadascuna de les àrees.
 1. Publicar i difondre el Pla d’igualtat i diagnòstic a tota la comunitat universitària.
 2. Repensar el portal d’igualtat de la UOC i actualitzar l’espai d’igualtat a la nova IntraUOC.
 3. Fer un estudi que permeti examinar en profunditat la cultura de gènere a la UOC.
 4. Recollir i sistematitzar informació relativa a la situació laboral i familiar de l’alumnat per a analitzar-la en el futur.
 5. Incorporar estudiants de pràcticum que col·laborin en els estudis i en les proves pilot fetes a la Unitat.
 1. Elaborar una guia per al tractament no sexista i no androcèntric de la imatge, fer-ne difusió i promoure la seva aplicació.
 2. Revisar la guia lingüística per a un ús no sexista del llenguatge, fer-ne difusió i promoure la seva aplicació.
 1. Fer una prova pilot per analitzar el tractament de la perspectiva de gènere en els materials didàctics i plans docents i proposar recomanacions al respecte.
 2. Promocionar bones pràctiques per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència, fer-ne difusió i promoure la seva aplicació.
 3. Promoure la formació específica en temes de gènere en l’oferta formativa de les assignatures per a cursar lliurement i dels seminaris i cursos.
 4. Promoure internament que els grups de recerca incorporin la perspectiva de gènere en el disseny i plantejament dels projectes d’investigació.
 1. Explorar les vies d’introducció de mesures concretes per a implementar la paritat de sexes en tots els òrgans de govern i de representació de la UOC.
 2. Explorar les vies d’introducció de mesures concretes per a implementar la paritat de sexes en la composició dels grups de recerca i promoure la presentació de les dones com a investigadores principals dels equips.
 1. Vetllar per una distribució equilibrada d’autors i d’autores de materials docents en els programes dels diferents estudis.
 2. Fer accions de sensibilització per a una selecció paritària d’experts/es, conferenciants i convidats/des en els actes institucionals de la UOC.
 1. Garantir que les polítiques no promouran diferències retributives salarials o extrasalarials per treballs de valor igual entre homes i dones de l’equip propi. Analitzar també la fixació de complements.
 2. Fomentar l’elaboració d’un document que reguli la promoció interna i la carrera professional de tot el personal UOC.
 3. Potenciar la publicació de convocatòries internes, amb la finalitat de fomentar la igualtat de condicions en l’accés a la plaça oferta.
 4. Potenciar la incorporació de proves neutres en els processos de selecció.
 5. Fomentar, en els processos de selecció, la paritat en els equips.
 1. Revisar l’ús de les mesures de flexibilitat relacionades amb els permisos de paternitat/maternitat i estendre-les a tot el personal de la UOC.
 2. Promoure la sol·licitud de permisos per raons familiars entre els homes.
 3. Revisar el protocol específic per a prevenir, detectar i tractar qualsevol cas d’assetjament per raó de gènere i fer-ne difusió entre el personal de la UOC.
 4. Adaptar el protocol específic per a prevenir, detectar i tractar qualsevol cas d’assetjament per raó de gènere a la comunitat universitària i fer-ne difusió.