Pla d'igualtat

Eix 1

Consolidar institucionalment les polítiques d’igualtat efectiva entre dones i homes.

 

Eix 2

Fer visibles les desigualtats de gènere i sensibilitzar sobre aquest punt.

 

Eix 3

Incorporar una perspectiva no sexista i no androcèntrica en les comunicacions i publicacions de la UOC.

Eix 4

Promoure la introducció transversal de la perspectiva de gènere en els continguts de la docència i la recerca.

 

Eix 5

Procurar una representació equilibrada en els diferents òrgans i àmbits de presa de decisions.

 

Eix 6

Promoure la paritat en les activitats acadèmiques.

 

Eix 7

Promoure l’accés al treball i la promoció de les carreres professionals.

 

Eix 8

Organitzar les condicions de treball amb perspectiva de gènere.