Temŗtica

 
LA DIVERSITAT LING‹ISTICA I CULTURAL
COM A FACTORS DE COMPETITIVITAT
Barcelona, dijous 4 d'octubre de 2012

Cada any un percentatge significatiu d'empreses, sobretot pimes, perden contractes com a resultat directe de la falta de competències lingüístiques i interculturals. Així ho explicita l'informe ELAN (2006) de la Comissió Europea. Segons aquest estudi, entre les quasi 200 empreses enquestades (pimes) la meitat havien perdut possibles contractes per no saber idiomes: 37 valoraven aquestes pèrdues de negoci en unes xifres entre 8 i 13,5 milions d'euros; 54 empreses més havien perdut contractes per valor de 16,5 a 25,3 milions d'euros, i 10 empreses reconeixien haver perdut contractes per un valor d'1 milió d'euros.

Les conclusions de l'estudi són clares: qui coneix llengües genera i guanya negoci; qui les desconeix, en perd. Una altra de les conclusions rellevants és que amb l'anglès no n'hi ha prou. Si bé aquesta llengua serveix per a establir primers contactes, no és suficient en molts països per fer-hi negocis sòlids i duradors.

Segons l'estudi ELAN, hi ha quatre elements de la gestió lingüística relacionats amb uns resultats d'exportació satisfactoris:

1. Tenir una estratègia lingüística
2. Disposar de parlants nadius
3. Contractar personal lingüísticament competent
4. Utilitzar traductors i intèrprets professionals

La Guía lingüística para las empresas europeas. Comuníquese con éxito en sus operaciones comerciales internacionales, publicada per la Comissió Europea, dóna consells i indicacions molt valuosos per a les empreses i conclou que si aquestes invertissin en aquests quatre elements, és molt provable que les seves exportacions augmentessin un 50% més que les de les empreses competidores que no ho fan.

Així doncs, de la mateixa manera que l'empresa ha assumit innovacions i renovacions diverses –tecnològiques, laborals i estructurals–, la gestió de la diversitat lingüística i cultural s'ha de convertir en una innovació més.

Documents de referència

Postgrau de la UOC en Gestió de la diversitat lingüística i cultural

Càtedra de Multilingüisme (2010). Estudi ELAN.CAT. Són prou multilingües les empreses catalanes? [document en línia]
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/DadesEstudis/Altres/Arxius/ELAN_cat.pdf

Càtedra de Multilingüisme (2011). El multilingüisme a les empreses catalanes. Estudi ELAN.CAT. [document en línia]
http://www.uoc.edu/portal/ca/catedra_multilinguisme/_resources/documents/Revista_ELAN.CAT.pdf

CILT (2006) Full Report. ELAN: Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprise. [document en línia]
http://ec.europa.eu/education/languages/pdf/doc421_en.pdf

Comissió Europea (2010). Informe sobre las estrategias de gestión lingüística y las mejores prácticas en las PYME europeas: El proyecto PIMLICO. [document en línia]
http://ec.europa.eu/languages/languages-mean-business/files/pimlico-full-report_en.pdf

Comissió Europea (2011). Guía lingüística para las empresas europeas. Comuníquese con éxito en sus operaciones comerciales internacionales. [document en línia]
http://ec.europa.eu/languages/languages-mean-business/files/language-guide-for-european-business_es.pdf

The Nuffield Foundation (2000). Languages: the next generation. The final report and recommendations of The Nuffield Languages Inquiry [document en línia]
http://education.staffordshire.gov.uk/NR/rdonlyres/5125DF68-22FC-4C1A-A719-C46FAD567EB0/57676/nuffieldlanguages_finalreport.pdf

Comissió Europea "Los idiomas venden"
http://ec.europa.eu/languages/languages-mean-business/index_es.htm

CELAN "Language Stratgies for Competitiveness and Employability"
http://www.celan-platform.eu/