Article

Text complet   PDF | 1,4 MB

El model Barcelona d'administració electrònica: adopció i institucionalització

José Ramón Rodríguez (jr.rodriguez@bcn.cat)

Gerent adjunt d'Organització i Sistemes d'Informació (Ajuntament de Barcelona)

resum

El juny del 2004 els professors Manuel Castells i Esteve Ollé van publicar, en el marc del projecte Internet a Catalunya (PIC) de la Universitat Oberta de Catalunya i el govern autonòmic, un estudi sobre la implantació de l'administració electrònica a la ciutat de Barcelona. De les conclusions de l'estudi es deduïa l'emergència d'un model propi d'administració de la ciutat, centrat en la utilització institucional i conscient d'Internet "per a incrementar l'eficiència de l'administració local [...], la millora dels serveis públics i la reformulació dels processos de governance de la ciutat".

L'estudi d'aquests autors s'emmarcava en l'aproximació sociològica de les teories de Manuel Castells sobre l'"era de la informació" i la "societat en xarxa", utilitzava diferent instrumental d'anàlisi de les organitzacions i de la prestació de serveis a la xarxa i es basava en informació estadística de l'Ajuntament, un ampli nombre d'entrevistes amb responsables municipals i la mateixa observació dels autors.

El present article proposa una aproximació metodològica similar, per a l'anàlisi de l'oferta, i una aproximació diferent per a l'anàlisi de la demanda, basada en la teoria de la difusió de les innovacions de Rogers, en particular la difusió de les TIC en les organitzacions, tal com ha estat presentada per diversos autors.

En l'article examinem l'evolució del fenomen en el període que va del segon semestre del 2003 al primer semestre del 2006. Arribem a la conclusió que en el període estudiat Barcelona ha entrat en un nou cicle de desenvolupament del seu model d'administració electrònica, caracteritzat per dos trets principals: d'una banda, l'adopció social majoritària, tant dels serveis d'informació com dels de transacció, que produeix ja la substitució dels canals tradicionals de relació per Internet; d'altra banda, la integració i institucionalització de l'administració electrònica en l'interior de l'administració municipal i en relació amb altres administracions per mitjà de canvis organitzatius, tècnics i jurídics i d'una nova oferta de serveis que correspon als estadis més avançats de desenvolupament de l'e-government.

paraules clau

governance, administració electrònica, model Barcelona, societat en xarxaData de publicació:  octubre de 2006
 
Llicència de Creative Commons Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 de Creative Commons. Podeu copiar-la, distribuir-la i transmetre-la públicament sempre que citeu l'autor i UOC Papers, no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca.