Català | Español | English    AAA
Web del equipo docente e investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Publicaciones / Joan Pujolar
Libros:

- (2006) Llengua, cultura i turisme: perspectives a Barcelona i a Catalunya. Barcelona: Turisme de Barcelona. DL. B-22.493-2006.

- (2001) Gender, heteroglossia and power. A sociolinguistic study of youth culture. Berlin: Mouton de Gruyter.

- (1997) De què vas, tio? Barcelona: Editorial Empúries. [84-7596-543-1].

Materiales didácticos:

- (2002) Sociolingüística catalana. Editorial UOC. Barcelona. ISBN 84-8429-841-8c.

Edición de obra colectiva:

- (2007) Els joves, les llengües i les identitats. Introducció al número temàtic sobre llengua i joves de la revista Noves-SL Revista de sociolingüística. Hivern 2008. ISSN 1695-3711.

- (Ed.) (2000) Neue Herausforderungen für die katalanische Soziolinguistik. Coordinador del número temàtic. Grenzgänge. Beitrage zu einer modernen Romanistik Núm 14. Leipziger Universitätsverlag: 10-25. ISSN 0944-8594.

Artículos en revistas académicas:

- (2010) Immigration and language education in Catalonia: Between national and social agendas . Linguistics and Education 21: 229-243.

- (2009) Monica Heller and Joan Pujolar. The political economy of texts: A case study in the structuration of tourism. Sociolinguistic Studies Vol 3.2 177–201. ISSN: 1750-8649. ISSN: 1750-8657.

- (2003) La construcció del gènere en la interacció informal cara a cara: aspectes teòrics i metodològics dins Estudios de Sociolingüística 4(2): 485-503.

- (1999) Els gèneres verbals: reflexions sobre la seva significació per a una teoria de l’ús social del llenguatge. Dins Llengua i Literatura vol. 10. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 125-155. ISSN: 0213-6554.

- (1997) Dialogismo y bilingüismo: explorando las relaciones entre lengua e identidad en el contexto catalán. Dins Carbó, Teresa y Martín Rojo, Luisa (eds) El análisis del discurso en España hoy. Edició especial de la revista "Discurso: Cuadernos de teoría y análisis". 20-22. Tardor 1996-Primavera 1997. México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México, 183-212. ISSN: 0188-1825

- (1995) Immigration in Catalonia: the politics of sociolinguistic research dins Catalan Review, International Journal of Catalan Culture IX.2. Special Issue on Catalan Sociolinguistics. Publicat per la North American Catalan Society (NACS): 141-162. ISSN 0213-5949

- (1993) L'estudi de les normes d'ús des de l'Anàlisi Crítica del Discurs. Dins Treballs de Sociolingüística Catalana 11: 61-78. ISSN 0211-0784.

Capítulos de libro:

- Catalan-Spanish language contact in social interaction. In Josep Maria Cots & Lluís Payrató (eds.) The Pragmatics of Catalan. Berlin: Mouton de Gruyter (en peer-review).

- (2009) Immigration in Catalonia: marking territory through language. In Baynham, Mike and Collins, Jim. Globalization and Language Contact: Spatiotemporal Scales, Migration Flows, and Communicative Practices. London: Continuum. ISBN: 9780826497987

- (2008) Gender and bilingualism: connecting experiences and theories. in Santaemilia, José and Bou, Patricia. Gender and Sexual Identities in Transition: International Perspectives. Cambridge: Cambridge Scholar Press. ISBN: 9781847186683.

- (2007) Competències lingüístiques i desigualtats socials. Guasch, Oriol i Nussbaum, Luci (eds.) Aproximacions a la noció de competència plurilingüe. Bellaterra: Publicacions de la UAB. 87-100. ISBN 978-84-608-0626-4

- (2007) Bilingualism and the nation-state in the post-national era. Dins Heller, Monica (ed.) Bilingualism: A Social Approach. Palgrave advances. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 71-95. ISBN: 1−4039−9678−4.

- (2007) The future of Catalan: language endangerment and nationalist discourses in Catalonia. Dins Duchêne, Alexandre i Heller, Monica (eds.) Discourses of endangerment : interest and ideology in the defense of languages. Londres: Continuum international: 121-148. ISBN: 0-8264-8745-9.

- (2007) African Women in Catalan Language Courses: Struggles over Class, Gender and Ethnicity in Advanced Liberalism. Dins McElhinny, Bonnie (ed.) Words, Worlds and Material Girls: Language, Gender, Global Economies. Berlin: Mouton de Gruyter. 305-347. ISBN: 978-3-11-019574-3

- (2003) Els ‘gamberrus’ i la sociolingüística del gènere in Fernández, Josep-Anton and Chavarria, Adrià Calçasses, gallines i maricons: Homes contra la masculinitat hegemónica. Manresa: Angle Editorial. 92-107. ISBN 84-96103-21-8.

- (1998) L’ús dels pronoms febles en la llengua oral: estudi quantitatiu en una mostra d’adolescents catalans, amb Joan Argenter i Elisenda Vilardell Dins Boix, Emili; Alturo, Núria; Lloret, Maria-Rosa, Llorente, Mercè and Payrató, Lluís (eds.) El contacte i la variació lingüístics. Barcelona: Universitat de Barcelona i PPU, 43-73. ISBN 84-477-0669-9.

- (1997) Masculinities in a multilingual setting. dins Johnson, Sally and Meinhof, Ulrike Language and Masculinity, capítol 5. Londres: Blackwell Publishers, 86-106. ISBN: 0-631-19768-0

Publicaciones de actas de congresos:

- (2007) Gènere i bilingüisme: connectant experiències i teories. Introductory paper in Santaemilia, José, Patricia Bou, Sergio Maruenda i Gora Zaragoza International Perspectives on Gender and Language in Quaderns de Gènere, Sexe i Llenguatge 3. Universitat de València. Format CD.

- (2000) The effect of migration on the patterns of language use in Catalonia in Thomas, Peter Wynn and Mathias, Jayne (eds.) Developing minority languages. The Proceedings of the Fifth International Conference on Minority Languages. Gomer Press and Department of Welsh, Cardiff University. ISBN 1-85902-962-0. Pp. 115-127.

- (1997) Planificació lingüística: un contrasentit? dins les Actes del Congrés Europeu Sobre Planificació Lingüística; Barcelona, novembre de 1995. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 356-363.

Reseñas bibliográficas:

- (2010) Codó, Eva (2008) Immigration and Bureaucratic Control. Language Practices in Public Administration. Berlin: Mouton de Gruyter. Xviii and 254 pages.978-3-11-019589-7 (hard) and 978-3-11-019580-3 (paper). Journal of Multicultural Discourses, Volume 5 Issue 1. ISSN: 1744-7143 (paper). 71 – 74.

- (2008) King, Stewart (2005) Escribir la catalanidad: lengua e identidades culturales en la narrativa contemporánea de Cataluña. London: Tamesis. In Hispanic Research Journal 9:4. 369–384.

- (2005) Lomas, Carlos (ed.) (2003) ¿Todos los hombres son iguales? Identidades masculinas y cambios sociales. Barcelona: Paidós. Dins Estudios de Sociolingüística Vol. 6 No. 2: 297-301. ISSN 1576-7418.

- (2003) Fishman, Joshua A. (ed.), Handbook of Language and Ethnic Identity. New York: Oxford University Press, 1999. Pp. xii, 468. Dins Language in society. Vol. 32. No. 5: 719-721.

- (2000) Heller, Monica (1999) Linguistic minorities and modernity. A sociolinguistic ethnography. Londres: Longman. Dins Discurso y Sociedad Vol. 2 Núm 1: 101-103.

- (1998) Bastardes i Boada, Albert (1996) Ecologia de les llengües. Medi, contactes i dinàmica sociolingüística. Premi a la Recerca Humanística 1992 de la Fundació Enciclopèdia Catalana. Barcelona: Edicions Proa, Biblioteca Universitària. 239 pàgines. Dins Llengua i Literatura vol 9. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 482-486.

- (1996) Fairclough, Norman (1992) Discourse and Social Change. Polity Press. Links & Letters núm. 3, 143-145.

- (1994) Phillipson, Robert (1992) Linguistic Imperialism Oxford University Press. Publicada a la revista New Community, a journal of research and policy on ethnic relations vol. 20, n. 2. Gener 1994, 333-334.

Working papers / Otros:

- (2009) Discussió de la Comunicació de Maarten Mous. Dins M. C. Junyent (ed.) Transferències. La manifestació de processos extralingüístics en les llengües del món. Vic: Eumo Editorial. 233-240. ISBN 978-84-9766-352-6.

- (1993) Language choice patterns in equal encounters among bilingual university students in Catalonia. Working papers series núm 43. Lancaster University: Centre for Language in Social Life.

- (1991) Ús de la llengua catalana dins l'àmbit empresarial a la ciutat d'Olot. Projecte de doctorat. Universitat Autònoma de Barcelona.
- (1991) Language choice and code-switching in a Catalan television programme: a conflict of norms. Pòster publicat dins Papers for the Symposium on Code-switching in Bilingual Studies: Theory, Significance and Perspectives. Estrasburg: European Science Foundation, 547-552.