Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae
M. Jesús Marco Galindo

Doctora (2013) en Educació i TIC (eLearning) i Màster (2003) en Societat de la Informació i el Coneixement per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Màster (1996) en Direcció i Organització d'empreses pel Departament d'Organització d'Empreses i Llicenciada (1992) en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).


És professora dels Estudis d'Informàtica i Multimèdia de la UOC des de 1999. Anteriorment ha estat directora de programa de l'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió i de l’Enginyeria en Informàtica (2n. cicle).


Com a docent la seva activitat la desenvolupa en els àmbits de la direcció i gestió de la funció informàtica a les organitzacions, de Programació i de l’ ensenyament-aprenentatge de les competències transversals (amb especial interès pel que fa a la competència comunicativa escrita).


En recerca, la seva activitat principal és dins l’àmbit de la docència de competències transversals i es focalitza, tot i que no exclusivament, en l'estudi, anàlisi i aplicació dels processos i eines per l’ensenyament-aprenentatge i avaluació per competències, com ara la carpeta d’aprenentatge o portafoli, les rúbriques o els sistemes de feedback.


És membre dels grups de recerca ICSS (Information and Communication Systems and Services) de la UOC i del 2014 SGR 1534 (consolidat avaluació A) MPI (Modelització i Processament de la Informació) grup interuniversitari amb membres de la UOC, UOF i UOC.


Anteriorment ha exercit com a professional informàtic en l'àmbit del desenvolupament d’aplicacions per als sectors industrial i bancari, com a consultora de la UOC i com a professora associada del departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la UPC.


Publicacions de recerca:


BAÑERES, David i MARCO-GALINDO, M. Jesús (2013) “Análisis del retorno personalizado en un entorno virtual de aprendizaje”, Actas de las JENUI ‘13, p. 85-92.


RIBERA, Josep; MARCO-GALINDO, M. Jesús; PELLICER, Anna i MARQUÉS, Cristina (2013) “L’aprenentatge del català com a L2 en el marc de la competència comunicativa escrita com a competència transversal en un entorn virtual”, en N. Estévez & B. Clavel (eds.) (2013) Quaderns de filologia. Col•lecció Anejos, Anejo 81. Adquisición de segundas lenguas (L2) en el marco del nuevo milenio. València: Universitat de València, p. 243-262.


MARCO-GALINDO, M. Jesús; PASTOR COLLADO, Joan Antoni i MACAU-NADAL, Rafael (2012) “A transversal model for learning and teaching writing skills in ICT engineering degrees: A practical experience”, IEEE Educon, Marràqueix, 17-20 abril de 2012, p. 1.116-1.121.


MARCO-GALINDO, M. Jesús; PASTOR-COLLADO, Joan Antoni i MACAU-NADAL, Rafael (2012) “Writing skills in ICT Engineering Education. Aligning a Literature review with a virtual teaching innovation case”. ICERI – International Conference in Educacion, Research and Innovation. Madrid, 19, novembre 2012, p. 232-242.


MARCO-GALINDO, M. Jesús (2012) “L'ús del eTransfoli electrònic coma eina bàsica per a a incorporació de l'ensenyament-aprenentatge de la competència comunicativa en titulacions TIC: el cas de la UOC”, TIES Congrés Europeu de Tecnologies de la Informació en l’Educació i en la Societat: Una visió crítica, Barcelona, 2 febrer 2012, p. 258-260.


RIBERA, Josep; CAMPOS Àngels; MARCO-GALINDO, M. Jesús i PELLICER, Anna (2011) “L’ensenyament-aprenentatge de la competència comunicativa escrita com a competència transversal en els currículums TIC de la UOC”, en N. Estévez, J. R. Gómez, & M. Carbonell (eds.) (2011) Quaderns de filologia. Estudis lingüístics, XVI. La comunicación escrita en el siglo XXI. València: Universitat de València, p. 149-170.


MARCO-GALINDO, M. Jesús; MACAU-NADAL, Rafael i PASTOR-COLLADO, Joan Antoni (2010): “Learning Written Communicative Skills in UOC Engineering Curricula: A Virtual University Initiative and Its Future Development”, Proceedigs of Transforming Engineering Education: Creating Interdisciplinary Skills for Complex Global Environments (TEE-Dublin’10), IEEE, p.1-19.


MARCO-GALINDO, M. Jesús; MACAU-NADAL, Rafael i PASTOR COLLADO, Joan Antoni (2010) “Reporting on a Successful Experience in Educating Informatics Students in Communication Skills: Beyond a single subject towards the full curriculum”, ECSS ‘10 October 11-13. Prague. European Computer Science Summit, p. 28-39.


MARCO-SIMÓ, J.M.; GUITART, I.; MARCO-GALINDO, M.J.; RIUS, M.A.; RODRÍGUEZ, M.E.; ARNEDO, J.; CABOT, J.; CABALLÉ, S. i RIERA, D. (2008). “¿Podemos darle la vuelta a la enseñanza del desarrollo del software?”. Revista Novática de la Asociación de Técnicos de Informática. Núm. 193, p. 59- 62.


MARCO-GALINDO, M. Jesús (2008) “¿Se puede mejorar la competencia comunicativa a través del currículo de Ingeniería en Informática? Una experiencia práctica”, Actas de la JENUI ‘08, p.677-678.


MARCO-GALINDO, M.J.; PRIETO, J.; SERRADELL, E. (2005). “Requerimientos Tecnológicos para la Docencia de Programación en un Entorno de Aprendizaje a Distancia”. Proceedings de la 4a Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática. International Institute of Informatics and Systemics (IIIS), p. 113-118.


CUENCA, M. Josep; MARCO-GALINDO, M. Jesús i NICOLAU, Francesca (2004): “Destreses comunicatives per a professionals de la informàtica; anàlisi i ensenyament-aprenentatge d’aspectes discursius i lingüístics”, Proceedings of the GLAT-Barcelona ‘04, p. 395-406.


MARCO-GALINDO, M.J (2004). “Free Software Contributions to improve traditional software management software”. Actes de les III Jornades de programari lliure UPC. Manresa.


MARCO-GALINDO, M.J, PRIETO, J. (2002). Necesidades específicas para la docencia de la programación en un entorno virtual. Actas de las VIII Jornadas Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI 2002). Cáceres, p.1-8.


MARCO-GALINDO, M.J, ESPASA, A. (2002). Estudi comparatiu de dues assignatures en un entorn virtual d’aprenentatge. Actes de la 2nd. European Conference on Information Technologiesin Education and Citizenship: A Critical Insight – TIEC 2002. Barcelona.


Publicacions docents:


CUENCA, M.Josep; NICOLAU, Francesca.; CAMPOS, Àngels i RIBERA, Josep. Coordinació: MARCO-GALINDO, M.Jesús i SEGRET, Ramon (2010) Competencia comunicativa para profesionales de las TIC. Barcelona: UOC, 1a edició. .


CUENCA, M.Josep i NICOLAU, Francesca. Coordinació: MARCO-GALINDO, M.Jesús (2005) Competència comunicativa per a professionals de la Informàtica. Barcelona: Editorial UOC, 1a edició.


NICOLAU, Francesca. i CUENCA, M.Josep. Coordinació: MARCO-GALINDO, M.Jesús (2008) Pensar, organitzar, escriure. Competència comunicativa per a professionals de les TIC. Barcelona: Editorial UOC.


NICOLAU, Francesca i CUENCA, M. Josep. Coordinació: MARCO-GALINDO, M.Jesús i PÉREZ, Antoni (2010) Competència comunicativa per a professionals de les TIC. Barcelona: UOC, 3a edició.


MARCO-SIMÓ, J.M.; MARCO-GALINDO, M.J.; MACAU, R.; PASTOR, J.A.; RODRÍGUEZ-BERMÚDEZ, J.R. i GUITART, I. (2010). Sistemes d’Informació (a les Organitzacions. Capítol a Escanejant la informàtica, p. 193-233, (eds. MARCO-GALINDO, M.J.; MARCO-SIMÓ, J.M.; PRIETO, J.; SEGRET, R). Barcelona: Editorial UOC. Editorial UOC.


MARCO-GALINDO, M.J.; VILAPLANA-PASTÓ, J. (2008). Introducció a la programació. Capítol a Fonaments de programació, p. 15-30, (eds. ÁLVAREZ, J.;. MARCO-SIMÓ, J.M; VILAPLANA, J), Barcelona: Editorial UOC.


Projectes d’innovació i de recerca:


Participació com a investigadora en el projecte EA2010-0088: Prácticas hacia la excelencia de los trabajos fin de grado. Elaboración de un catálogo de prácticas basadas en el cotejo con el marco nacional e internacional y experimentadas en el campo de la Ingeniería. Análisis de la proyección y transferencia a otros contextos.


Participació com a investigadora en el projecte EA2008-0043: Estudio comparativo sobre el nivel de desarrollo de competencias transversales en alumnos de nuevo ingreso en enseñanzas de Ingeniería en Informática..


Participació com a investigadora en el projecte CCYT: mosaicLEARNING: Mobile, open-source. Standards-based & secure, context-aware, initialized, collaborative eLearning. TSI2005-08225-C07-05.