Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Publicacions / Ona Domènech
Llibres
 
Domènech, O. (2006). Textos especialitzats i variació vertical: la diversitat terminològica com a factor discriminant del nivell d’especialització d’un text. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, Institut Universitari de Lingüística Aplicada. [Edició en CD-ROM]. (Sèrie Tesis, 19). ISBN 84-89782-27-X. DL: B-54.778-2006. Barcelona: TDX (TDX-0704106-114614), 2006. [Publicació íntegra electrònica a la base de dades de tesis doctorals TDX]. ISBN: 84-690-0318-6. DL: B.34196-2006.
 
Cabré, M. T.; Payrató, L. (ed.); Domènech, O. (red.) (2000). Documents de planificació lingüística. Memòria dels programes de postgrau de planificació lingüística impartits a la Universitat de Barcelona durant el període 1987-1993. Barcelona: Universitat de Barcelona; PPU. ISBN 84-477-0690-7 .
 
Domènech, O. (1994). Pla de normalització lingüística de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona, Servei de Llengua Catalana; Comissió de Política Lingüística de la Facultat de Dret. 168 pàg. DL B-17.870-1994
  
Capítols de llibres
 
Domènech, O.; López, S.; Morales, A.(2009). “Neologismes formats per sufixació”. A: Cabré, M. T.; Estopà, R. (ed.). Les paraules noves: criteris per detectar i mesurar els neologismes. Barcelona: Eumo Editorial; Universitat Pompeu Fabra. Pág. 67-87.ISBN 978-84-9766-317-5 .
 
Domènech, O. (2008)."Metodología de trabajo del Observatorio de Neología del Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra". A: Almela Pérez, R.; Montoro del Arco, E. T. (ed.). (2008). Neologismo y morfología. Murcia: Universitat de Murcia. Pág. 11-37.ISBN 978-84-8371-751-6.
 
Domènech, O. (2007). "La noció de text especialitzat des de la perspectiva de la teoria comunicativa de la terminologia ". A:Lorente, M. et al. (ed.). Estudis de lingüística i de lingüística aplicada en honor de M. Teresa Cabré Castellví. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitària. (Sèrie Monografies, 11). Volum 2. ISBN 978-84-96742-08-6.
 
Cabré, M. T.; Domènech, O.; Estopà, R.; Freixa, J.; Solé, E.(2003). “L’Observatoire de Néologie: conception, méthodologie, résultats et nouveaux travaux”. A: Sablayrolles, J.-F. (ed.). L’innovation lexicale. Paris: Éditions Champion. Pàg. 125-147. ISBN 2-7453-0800-9.
 
Domènech, O.; Estopà, R.; Ferré, M.; Mayoral, C.; Raymi, M. (2002). “La recerca en neologia oral de l’Observatori de Neologia: primers resultats. A: Cabré, M. T.; Freixa, J.; Solé, E. (ed.). Lèxic i neologia. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra. Pág. 277-292. ISBN 84-477-0821-7.
 
Cabré, M. T.; Domènech, O.; Morel, J.; Rodríguez, C. (2001). “Las características del conocimiento especializado y la relación con el conocimiento general”. A: Cabré, M. T.; Feliu, J. (ed.). La terminología científico-técnica: reconocimiento, análisis y extracción de información formal y semántica (DGES PB96-0293). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra. Pàg. 173-186. ISBN 84-477-0744-X.
 
Codina, L.; Domènech, O.; Martí, J.; Rojo, A. (2001). “Dificultades de representación del conocimiento especializado y propuesta teórica de solución”. A: Cabré, M. T.; Feliu, J. (ed.). La terminología científico-técnica: reconocimiento, análisis y extracción de información formal y semántica (DGES PB96-0293). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra. Pàg. 187-192. ISBN 84-477-0744-X.
 
Codina, L.; Domènech, O.; Martí, J.; Rojo, A. (2001).“Sobre los elementos a considerar en la representación del conocimiento de cara a la recuperación de información (el punto de vista cognitivo)”. A: Cabré, M. T.; Feliu, J. (ed.). La terminología científico-técnica: reconocimiento, análisis y extracción de información formal y semántica (DGES PB96-0293). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra. Pág. 193-202. ISBN 84-477-0744-X.
 
Cabré, M. T.; Domènech, O. (2001). "Terminologia i tipologia textual: com establir el nivell d'especialització d'un text cientificotècnic". A: Muñoz, C. (coord.). Trabajos en lingüística aplicada. Barcelona: AESLA, Univerbook, SL. Pàg. 543-548. ISBN 84-477-0733-4.
 
Domènech, O.; Estopà, R.; Folia, M.; Morel, J.(2000). "Neologismes de noms d'oficis i de professions formats per sufixació". A: La Neologia en el tombant de segle. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, Institut Universitari de Lingüística Aplicada, 2000. Pàg. 219-231. ISBN 84-477-0712-1 .
    
Edició de llibres
 
Cabré, M. T.; Domènech, O.; Estopà, R.; Freixa, J.; Lorente, M. (ed.) (2010). Actes del I Congrés Internacional de Neologia de les Llengües Romàniques. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. ISBN 978-84-92707-08-9.
 
Cabré, M. T.; Domènech, O. (ed.) (2002). Terminologia i Serveis Lingüístics. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra. ISBN 84-477-0831-4 .
                                  
Articles
 
Domènech, O; Estopà, R. (2011). “La neologia per sufixació: anàlisi contrastiva entre les varietats diatòpiques de la llengua catalana”. A: Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 51, tardor 2011 [València] . ISSN: 0214-8188.
 
Domènech, O; Estopà, R. (2009). “La neología en textos orales”. A: Revista de Investigación Lingüística [Murcia]. Año: 2009, 12, 39-65.ISSN 1139-1146.
 
Galli, J.; Morell, M.; Pou, A.; Ribas, M.; Domènech, O. (1997). "Les assignatures de Llenguatge Jurídic i Documentació i Pràcticum I a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona". A: Revista de Llengua i Dret, 27, julioll de 1997, pàg. 173-176. ISSN 0212-5056.
 
Ressenyes
 
Domènech, O. (2012).“Eusebi COROMINA i Josep M. MESTRES (cur.), Aspectes de terminologia, neologia i traducció, Barcelona, Societat Catalana de Terminologia/Universitat de Vic, 2010, 166 p.”. A: Caplletra. Revista Internacional de Filologia. ISSN 0214-8188.
 
Domènech, O; Estopà, R. (2008). “ I Congrés Internacional de Neologia de les Llengues Romàniques (Barcelona, maig del 2008)”. A: Estudis Romànics. Any: 2009, 31, 588-590. ISSN: paper: 0211-8572 / digital: 2013-9500.
 
Domènech, Ona. (1999). "Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims". A: Llengua i Ús. Revista Tècnica de Normalització Lingüística, 15, 2n quadrimestre de 1999, pàg. 65-66. ISSN 1134-7724.
  
Comunicacions i ponències
 
Domènech, O.; Estopà, R. (En premsa). “Neología diatópica y planificación lingüística: NEOXOC, una apuesta por la neodiversidad”. A: Actes del II Congrès Internacional de Neologia en les Llengües Romàniques (CINEO II). Universitat de Sao Paulo, desembre de 2011.
 
Domènech, O.; Estopà, R.; Cabré, M. T. (En premsa). “El projecte NEOXOC (Xarxa d'observatoris de neologia de la llengua catalana): metodologia i primers resultats”. A: Actes del Colloque International de Langue et Linguistique Catalanes. Nanterre (França), Universitat de Nanterre, novembre de 2010.
 
Domènech, O.; Estopà, R.; Mayoral, C. (2007). “Neologia lèxica i mitjans de comunicació orals”. Actes del Tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes Universitat de Girona, 8-14 de desembre de 2003. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Volum 2.  ISBN: 84-8415-878-0.
 
Cabré, M. T.; Domènech, O.; Estopà, R.; Freixa, J.; Solé, E. (2004). “La lexicografia i la detecció automatitzada de neologia lèxica”. A: Battaner, P.; De Cesaris, J. (ed.). De lexicografia. Actes del I Symposium Internacional de Lexicografia (Barcelona, 16-18 de mayo de 2002). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra. Sèrie Activitats, 15. ISBN 84-96367-06-1.
 
Domènech, O.; Gelpí, C.; Ribas, M. (2003). "Discurso, terminología y conocimiento especializado”. A: Terminologia e Indústrias da Língua. Actas do VII Simpósio Ibero-Americano de Terminologia RITerm. Lisboa: ILTEC. Pàg. 351-358. ISBN 972-9051-48-8.
 
Domènech, O. (2002). “Comentari a la ponència Les percepcions sobre la situació econòmica i la seva influència en el vot”. A: Lorda, C. U., Ribas, M. (ed.) Anàlisi del discurs polític. Producció, mediació i recepció. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra, 2002. Pàg. 157-160. ISBN 84-477-0800-4.
 
Domènech, O.; Gelpí, C. (2001). "Recursos terminològics bilingües castellà-català per a la traducció jurídica". A: Chabás, J.; Cases, M.; Gaser, R. (coord.). Proceedinsgs. First International Conference on Specialized Translation (Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, Facultat de Traducció i Interpretació; Museu de la Ciència-Fundació “la Caixa”, 2-4 de març 2000). Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. Pàg. 31-34. DL B-12760-2001.
 
Domènech, O. (1999). "Textos especialitzats i nivells d'especialització". A: Brumme, J. (ed.).Actas del II Coloquio Internacional “La historia de los lenguajes iberorrománicos de especialidad. La divulgación de la ciencia”. 27-29 de mayo de 1999, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. Barcelona – Frankfurt - Madrid: IULA-UPF, Vervuet, Iberoamericana. Pàg. 309-316. ISBN 3-89354-130-6 (Vervuert) / 84-8489-005-8 (Iberoamericana).              
 
Domènech, O.; Gelpí, C. (1999). "Ressources lexicographiques et terminologiques juridiques espagnol-catalan: types, usagers et aplications". A: JILA'99. Journées internationales de linguistique appliquée. Nice, France, 24-25 juin 1999. Niça: Publications de la faculté des Lettres, Arts et Sciences humaines de l'Université de Nice-Sophia Antipolis. (Travaux du LILLA, sous la responsabilité de Henri Zinglé). Pàg. 92-94.  ISBN 2-9510006-6-9.
 
Domènech, O.; Grífols, M.; Mettini, R. (1994). "L'experiència del Centre d'Autoaprenentatge de Llengua de la Universitat de Barcelona (CALUB) i l'aplicació de l'autoaprenentatge als centres d'ensenyament". A: Llengua i ensenyament.. Actes de les jornades. Barcelona, del 7 al 10 de setembre de 1992, pàg. 245-258. Barcelona: Eumo Editorial. (Documents, 22). ISBN 84-7602-473-8.
 
Materials docents
 
Domènech, O. (2012). “La traducció entre el castellà i el català”. A: Teoria i pràctica de la traducció. Barcelona: Ediuoc, pàg. 1-61. DL B-1.05-2012                                                       
 
Domènech, O. (coord.) (2012). Teoria i pràctica de la traducció. Barcelona: Ediuoc. DL B-1.05-2012.
 
Domènech, O. (coord.). (2012). La normativa de la llengua catalana. Barcelona: Ediuoc. DL
 
Participació en publicacions col·lectives
 
Observatori de Neologia (2004). Metodologia del treball en neologia: criteris, materials i processos. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. (Papers de l'IULA. Sèrie Monografies, 8). 126 pág. DL B-49.027-2004.
 
Observatori de Neologia (2004). Metodología del trabajo en neologia: criterios, materiales y procesos. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. (Papers de l'IULA. Sèrie Monografies, 9). 116 pág. DL B-49.398-2004.
 
Observatori de Neologia (1998). Diccionari de paraules noves. Neologismes recollits a la prem sa. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. ISBN 84-412-0017-3.
 
Observatori de Neologia (1998). Descripció quantitativa dels neologismes documentats durant l'any 1995 a la premsa en català. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. (Papers de l'IULA. Sèrie Informes, 23). 31 pág. DL B-48579-98.
 
Repertoris de neologismes:
 
Observatori de Neologia. (2005) Neologismes documentats en textos escrits i orals en català (2004). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. DL: B-29618-2005.
Observatori de Neologia. (2004) Neologismes documentats en textos escrits i orals en català (2003). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. DL: B-45355-2004.
Observatori de Neologia. (2004) Neologismes documentats en textos escrits i orals en català (2002). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. DL: B-26850-2004.
Observatori de Neologia. Neologismes documentats a la premsa en català. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada
(2000). (Papers de l'IULA. Sèrie Informes, 30). 157 pàg. DL: B-20.265-2001.
(1999). (Papers de l'IULA. Sèrie Informes, 28). 185 pàg. DL: B-24102-2000.
(1998). (Papers de l'IULA. Sèrie Informes, 26). 151 pàg. DL: B-16496-99.
(1997). (Papers de l'IULA. Sèrie Informes, 24). 230 pàg. DL: B-19689-1998.
(1996). (Papers de l'IULA. Sèrie Informes, 19). 450 pàg. DL: B-27937-97.
(1995). (Papers de l'IULA. Sèrie Informes, 14). 576 pàg. DL: B-27937-97.
(1994). (Papers de l'IULA. Sèrie Informes, 12). 418 pàg. ISBN: 84-89782-77-6.
(1993). (Papers de l'IULA. Sèrie Informes, 10). 285 pàg. ISBN: 84-89782-75-X.
(1992). (Papers de l'IULA. Sèrie Informes, 8). 295 pàg. ISBN: 84-922203-8-4.
 
Observatori de Neologia. Neologismes documentats a la premsa en castellà. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada
(2000). (Papers de l'IULA. Sèrie Informes, 31). 73 pàg. DL: B-28489-2000.
(1999). (Papers de l'IULA. Sèrie Informes, 29). 73 pàg. DL: B-28489-2000.
(1998). (Papers de l'IULA. Sèrie Informes, 27). pàg. DL: B-27435-99.
(1997). (Papers de l'IULA. Sèrie Informes, 25). 202 pàg. DL: B-29095-1998.
(1996). (Papers de l'IULA. Sèrie Informes, 20). 313 pàg. DL: B-27936-97.
(1995). Papers de l'IULA. Sèrie Informes. 15). 209 pàg. DL: B-27938-97.
(1994). (Papers de l'IULA. Sèrie Informes, 13). 370 pàg. ISBN: 84-89782-78-4.
(1993). (Papers de l'IULA. Sèrie Informes. 11). 250 pàg. ISBN: 84-897882-76-8.
(1992). Papers de l'IULA. Sèrie Informes, 9). 114 pàg. ISBN: 84-922203-7-6.