Español | English

Mapa del Projecte Internet Catalunya (PIC)
Projecte Internet Catalunya

PROJECTE INTERNET CATALUNYA (PIC)Presentació general del Projecte Internet Catalunya (PIC)

El Projecte Internet Catalunya és un programa d'investigació interdisciplinari sobre la societat de la informació a Catalunya que han dut a terme investigadors de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya, amb la col·laboració de diferents entitats i persones en les tasques d'enquesta i documentació.

Es tracta d'un projecte d'investigació bàsica sense cap tipus d'implicació comercial o recomanacions de política. Els resultats de la investigació són públics i difosos per Internet, per mitjà del portal de la UOC, a més de ser publicats pels canals habituals mitjançant llibres, articles en revistes científiques i ponències en congressos acadèmics i seminaris professionals.

El Projecte Internet Catalunya va començar el setembre del 2001 i es va acabar el juliol del 2007. Ha tingut el finançament i el suport institucional del Govern de la Generalitat de Catalunya per mitjà de diversos dels seus departaments. Va rebre l'impuls personal dels tres presidents del Govern de la Generalitat de Catalunya durant aquell període: els molt honorables Jordi Pujol, Pasqual Maragall i José Montilla.

Entre els anys 2001 i 2003 es va fer una primera investigació sobre la transició a la societat xarxa a Catalunya a partir d'una enquesta per qüestionari a una mostra de 3.005 persones, representativa de la població de Catalunya. En el període 2002-2007 es van dur a terme sis nous projectes d'investigació. Un d'aquests projectes va analitzar els efectes de les tecnologies de la informació i la comunicació en la competitivitat i la productivitat de les empreses, a partir d'una enquesta a una mostra de 2.038 empreses, representativa de les empreses establertes a Catalunya. Un altre estudi va analitzar els usos d'Internet a les escoles primàries i secundàries de Catalunya mitjançant enquestes fetes als professors, administradors i alumnes d'una mostra d'escoles representativa de les escoles catalanes. L'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en el sistema universitari català va ser objecte d'una altra investigació, que en una primera etapa va dur a terme un estudi en profunditat de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona i posteriorment va fer una àmplia enquesta per Internet, completada amb entrevistes presencials a informadors clau, als professors i estudiants de totes les universitats públiques catalanes. Una altra línia temàtica es va centrar en l'anàlisi de l'administració electrònica, amb un estudi de cas del programa de l'Administració oberta de Catalunya de la Generalitat, un altre enfocat als usos d'Internet a l'Ajuntament de Barcelona i una anàlisi mes àmplia de la transformació de l'atenció ciutadana per Internet i el govern electrònic en l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Un altre projecte va analitzar el canvi de les pràctiques de la comunicació en la societat catalana a partir de l'estudi de la interacció entre Internet i televisió. Finalment, un últim estudi va abordar l'anàlisi de la relació entre Internet, sistemes d'informació, canvi organitzatiu i atenció sanitària en el sistema de salut de Catalunya, mitjançant entrevistes per Internet i presencials amb relació als usuaris dels webs de salut, associacions de pacients, els professionals sanitaris, els hospitals i centres d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut, l'Hospital Clínic de Barcelona i els programes experimentals inclosos en el programa d'Història clínica compartida del Departament de Salut de la Generalitat.

En el seu conjunt, el Projecte Internet Catalunya va fer 55.600 entrevistes, de les quals 15.000 van ser presencials, i es va servir de nombrosos estudis de cas.

El conjunt del Projecte Internet Catalunya ha estat codirigit pels professors Manuel Castells i Imma Tubella, mentre que Anna Sánchez-Juárez s'ha encarregat de la coordinació general del projecte i Isabel Carol ha proporcionat el suport administratiu.

Els directors d'aquest programa d'investigació, Manuel Castells i Imma Tubella, volen expressar públicament el seu agraïment al president Jordi Pujol per l'impuls personal que va atorgar a aquest projecte en el seu començament, ja que sense aquest suport el PIC no hauria existit. Així mateix, expressen el seu profund reconeixement al generós suport que en el període 2004-2007 van rebre del president Pasqual Maragall i del president José Montilla. També estenen el seu reconeixement al conjunt del Govern de la Generalitat de Catalunya en el transcurs del període 2001-2007 i a les institucions i fundacions que han contribuït a la realització de projectes específics, tal com s'esmenta en la presentació de cada projecte d'investigació. Finalment, volen destacar que, en tot moment, la investigació s'ha pogut dur a terme amb total independència i llibertat, com correspon al caràcter universitari del programa d'investigació i de l'IN3 en el seu conjunt.

Amb el suport de:

logo de la Generalitat de Catalunya