Journal of Catalan Studies/Revista Internacional de Catalanisme


AIMS / FINALITAT

Aims   Finalitat
The Journal of Catalan Studies has been established to promote the study of Catalan Language and Culture through the publication of research articles, conferences and reviews.   La Revista Inernacional de Catalanística Journal of Catalan Studies s'ha creat per a promoure l'estudi de la llengua i la cultura catalanes per mitjà de la publicació d'articles de recerca, conferències i ressenyes.
 
Description   Descripció
The Journal of Catalan Studies is the first academic journal dedicated entirely to Catalan Language and Culture adopting a totally electronic mode of publication. In most other respects, however, it will function as a traditional scholarly journal. Research articles submitted to the journal will be subjected to peer review.

  Journal of Catalan Studies és la primera revista acadèmica dedicada íntegrament a la llengua i la literatura catalanes que ha adoptat un sistema de publicació totalment electrònic. En molts altres aspectes, en canvi, funcionarà com una revista científica tradicional. Els articles de recerca presentats a la revista passaran per una revisió conjunta.
 
The Concept of an On-line Journal   El concepte de revista en línia
An on-line journal differs from a traditional journal in publishing electronically as opposed to a printed format. The Journal of Catalan Studies will update material on a periodic basis, twice a year, eliminating any backlog between acceptance and publication. Previously published articles will be accessible by author, subject or date, with a search option. An on-line journal is NOT the same as a newsgroup, discussion list, or bulletin board: the Journal of Catalan Studies is none of these things and will not function in this way.

  Una revista en línia es distingeix d'una de tradicional perquè es publica electrònicament i no en un format imprès. El Journal of Catalan Studies actualitzarà el material periòdicament, dues vegades l'any, eliminant l'endarreriment entre l'acceptació i la publicació. Els articles publicats anteriorment seran accessibles per autor, tema o data, amb una opció de cerca. Una revista en línia NO és el mateix que un grup de notícies, una llista de discussió o un tauler d'anuncis: el Journal of Catalan Studies no és cap d'aquestes coses i no funcionarà d'aquella manera.

 
Why Publish On-line?   Per què publicar en línia?
On-line journals are a logical development in the use of information technology. The dissemination of material through this medium has three main advantages over publication in a traditional manner, namely, cost, speed and ease of access. Other advantages of an electronic medium include keyword searching and the use of multimedia and hypertext formats.

  Les revistes en línia són un desenvolupament lògic en l'ús de la tecnologia de la informació. La difusió de material per aquest mitjà té tres avantatges principals sobre la publicació en forma tradicional; concretament, el cost, la rapidesa i la facilitat d'accés. Altres avantatges d'un mitjà electrònic inclouen la cerca per mots clau i l'ús de formats multimèdia i hipertext.

 
Editorial Policy   Política editorial
The Editors are committed to the widest dissemination for material published by the journal. As well as publishing on-line they will also explore possibilities for the publication of the contents of the journal from time to time with traditional presses. Articles submitted to the journal will be preferably in English or Catalan.

  Els Editors tenen la comesa de procurar la difusió més àmplia del material publicat per la revista. A part de la publicació en línia exploraran possibilitats de publicació dels continguts de la revista de tant en tant en impressió tradicional. Els articles presentats a la revista seran preferentment en anglès o català.

 
Citation Indexes   Índexs de citacions
The journal will be searched by the normal citation indexes for this subject classification.   La revista es podrà cercar per mitjà dels índexs de citacions normals per a aquesta classificació temàtica.

 
Subject Classifications   Classificacions temàtiques
In keeping with most paper-based publications of its kind the Journal of Catalan Studies will consider publication of research material relating to the standard academic areas listed generally below.
  1. Catalan Language and Linguistics
  2. History, Society and Civilisation of the Països Catalans
  3. Literature in Catalan
  4. Catalan Art and Culture
  5. Translation
1. Catalan Language and Linguistics
Research into any area of study regarding the Catalan language: history, dialectology, lexicology, phonetics, etc. Linguistic surveys relating to syntax, morphology, etc. Studies of a more comparative nature concerning that language: Romance Linguistics, Sociolinguistics, etc.

2. History, Society and Civilisation of the Països Catalans
Investigation into the general cultural personality of this nation: studies relating to any aspect of the history or society of the Catalan speaking lands.

3. Literature in Catalan
Research into any area of literature from any period of Catalan civilisation: from Medieval to Modern, Renaissance to Contemporary. All genres and all types of expression (from popular to erudite) will be considered.

4. Catalan Art and Culture
Investigative studies of any non-literary aspect of Catalan culture, especially the plastics arts, architecture, cinema, performing arts, etc.

5. Translation
Given the international dimension of the journal, a specialised area of interest will be the theory and practice of translation, though of particular interest will be studies relating to translations between Catalan and other languages.

 

D'acord amb la major part de les publicacions d'aquesta naturalesa en paper, el Journal of Catalan Studies preveu la publicació de materials de recerca relatius a les àrees acadèmiques establertes en la llista que segueix:

  1. Llengua i lingüística catalanes
  2. Història, societat i civilització dels Països Catalans
  3. Literatura en català
  4. Art i cultura catalans
  5. Traducció
1. Llengua i lingüística catalanes
Recerca en qualsevol àrea d'estudi referent a la llengua catalana: història, dialectologia, lexicologia, fonètica, etc. Estudis lingüístics relatius a la sintaxi, la morfologia, etc. Treballs de naturalesa més comparativa relacionats amb aquella llengua: lingüística romànica, sociolingüística, etc.

2. Història, societat i civilització dels Països Catalans
Investigacions sobre la personalitat cultural general d'aquesta nació: estudis relatius a qualsevol aspecte de la història o la societat de les terres de llengua catalana.

3. Literatura en català
Recerques en qualsevol camp de la literatura de qualsevol dels períodes de la civilització catalana: del medieval al modern, del renaixentista al contemporani. Tots els gèneres i tots els els tipus d'expressió (dels populars als erudits) seran presos en consideració.

4. Art i cultura catalans
Estudis d'investigació sobre qualsevol aspecte no literari de la cultura catalana, especialment les arts plàstiques, l'arquitectura, el cinema, les arts interpretatives, etc.

5. Traducció
Atesa la dimensió internacional de la revista, una àrea d'interès específic serà la teoria i la pràctica de la traducció, amb una atenció particular als estudis relatius a les traduccions entre el català i les altres llengües.

Home |  Staff |  Contributors |  How to subscribe
 
Portada |  Staff |  Collaboracions |  Com subscriure-s'hi