Mida petitaMida mitjanaMida grossa

     

English | Español

La integració d'internet en l'educació escolar espanyola: situació actual i perspectives de futur

Aquest projecte de recerca, fruit d'un ampli acord de col·laboració entre la Fundació Telefónica i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), es va engegar el gener de 2007 amb la clara vocació de contribuir a esclarir en quina situació està el procés d'integració de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l'educació escolar espanyola; quin tipus d'escenaris i situacions emergeixen amb la presència d'aquestes tecnologies a les aules, en els centres docents i en les relacions entre la comunitat educativa; quins obstacles sembla que impedeixen l'avenç de processos educatius innovadors que aprofitin adequadament el potencial educatiu de les tecnologies digitals, i quines tendències sembla que es consoliden amb vista al futur.

Aquest projecte de recerca de caràcter empíric i analític s'ha basat en una enquesta per qüestionaris a gran escala —s'han aplicat un total de 17.576 qüestionaris— que ens ha proporcionat dades rellevants sobre les tendències pràctiques i organitzatives entorn de les institucions escolars a l'Estat espanyol, i sobre la presència que les TIC tenen en les diferents activitats educatives que alumnes i professors duem a terme. Hem treballat amb una mostra representativa de centres docents que imparteixen les etapes d'educació primària i d'educació secundària obligatòria en les diferents comunitats autònomes espanyoles, entrevistant de manera exhaustiva professors, alumnes i directors.

Les dades recollides ens han permès identificar prioritats, necessitats i preocupacions dels diferents integrants de la comunitat escolar; el tipus de pràctiques educatives i organitzatives dominants a l'escola espanyola i, en aquest context, el paper que tenen internet i les TIC; el grau d'integració d'aquestes tecnologies en les diferents activitats escolars; les condicions que, segons els seus protagonistes, faciliten els processos d'integració esmentats i les que obstaculitzen avenços importants.