#SpinUOC 2015

18 de juny de 2015
Antiga Fàbrica d'Estrella Damm, Barcelona

Spin UOCs

RecerTEL
Serveis per a l’atenció dels infants amb dificultats del llenguatge

Llorenç Andreu Barrachina, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació. Membre del grup de recerca en Cognició i Llenguatge (GRECIL) de la UOC

RecerTEL és un projecte d’àmbit social que es basa en el saber fer acumulat sobre el trastorn específic del llenguatge (TEL). El TEL afecta el 7% de la població infantil i es caracteritza per les dificultats en l’adquisició del llenguatge oral, que sovint són l’origen del fracàs escolar. Malgrat l’elevada incidència del TEL, hi ha una gran desconnexió entre la recerca i els professionals que atenen els infants amb aquest trastorn. A més, hi ha una gran demanda d’assessorament, de formació i de materials, tant pel que fa als pares i les mares com als professionals. En aquest context, RecerTEL neix amb la vocació d’impulsar accions de transferència de la recerca en la societat amb la finalitat de generar un avenç social. Per aconseguir-ho, RecerTEL vol esdevenir un centre de referència sobre les dificultats del llenguatge, especialitzat en l’assessorament i en la formació de pares, mares i professionals, i en la producció de materials i recursos per a la prevenció, la millora de l’aprenentatge i la intervenció del trastorn específic del llenguatge.
 

 

Care Respite
#CareRespite

Assistència intel·ligent per a la gent gran

 

Xavier Baró Solé, professor dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació. Membre del grup de recerca Scene Understanding and Artificial Intelligence Lab (SUNAI), adscrit a l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC

A Catalunya hi ha 1.300.000 persones de més de 65 anys, 250.000 de les quals tenen alguna discapacitat. D’aquestes, 28.000 no reben cap ajut. A més, hi ha 80.000 cuidadors no professionals que dediquen entre 6 i 8 hores diàries a tenir-ne cura i 50.000 que hi dediquen entre 1 i 5 hores. Acostumen a ser familiars directes de la persona dependent, la qual cosa els suposa una gran càrrega fiscal i emocional. Care Respite proposa un sistema de monitoratge intel·ligent adreçat a les persones que tenen cura d’una persona amb dependència i, en especial, als cuidadors no professionals. Aquest sistema és capaç de detectar situacions de risc tant de dia com de nit i d’avisar per telèfon mòbil el cuidador, que així pot veure què ha passat i comunicar-se en temps real. La solució proposada vol millorar la qualitat de vida del cuidador i ajudar-lo a gaudir de respirs de qualitat. Aquest projecte el duen a terme investigadors de la UOC, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona, juntament amb ACCEPLAN i el Centre de Visió per Computador.
 

 

VAL-ID
#ValID

Validació segura i remota del procés d’avaluació virtual

Ana Elena Guerrero, professora dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació. Membre del grup de recerca Technology-enhanced Knowledge and Interaction Group (TEKING) adscrit a l’eLearn Center de la UOC

L’objectiu d’aquest projecte és millorar el procés d’avaluació virtual de la UOC, tant durant les activitats d’avaluació continuada com en les proves d’avaluació final. La intenció és garantir l’autoria i la identitat de l’alumne virtual, és a dir, reconèixer que l’estudiant és qui diu que és i que ha estat ell o ella qui ha fet la pràctica. Per fer-ho, s’aplicaran diferents tècniques de biometria —com ara el reconeixement facial o patrons de teclat—, tècniques d’anàlisi forense per tal d’analitzar el llenguatge que fa servir l’estudiant i altres metodologies i tècniques pròpies del camp educatiu. El públic objectiu d’aquest projecte pot ser qualsevol institució educativa que es dediqui, totalment o parcialment, a l’ensenyament i l’aprenentatge, i que vulgui millorar el seu sistema d’avaluació.
 

 

iCity
#iCity

Circulació sense embussos a les ciutats del futur

Daniel Infante Muñoz, graduat en Enginyeria Informàtica

iCity té com a objectiu millorar la gestió del trànsit urbà amb mesures com ara disminuir el temps d’espera en els semàfors, afavorir el trànsit dels vehicles prioritaris i reduir la contaminació. La proposta consisteix bàsicament a establir un sistema de comunicació entre els vehicles i una central de dades, i entre aquesta central i els semàfors. El projecte vol impulsar mètodes i crear sistemes d’intel·ligència artificial perquè les ciutats puguin alleugerir la circulació de vehicles en moments puntuals de grans fluxos de trànsit. L’objectiu d’iCity és construir un sistema que monitoritzi el trànsit real i que es pugui adaptar a les ciutats i als vehicles sense causar un gran impacte econòmic als ajuntaments, als organismes de l’Estat i als fabricants de vehicles.
 

 

Atles d’anatomia humana – 3D
#Atlas3D

L’interior del cos humà com mai l’havies vist

Santiago Pellicer Pérez, director executiu de 3D Visión Médica Virtual, SL

VMV3D és un atles d’anatomia humana per a visualitzar el cos humà en 3D. Aquest atles tridimensional permet observar l’anatomia humana per sistemes sencers (ossos, músculs, nervis, vasos, òrgans i sentits...) o per regions anatòmiques (membre superior, tòrax, pelvis, membre inferior...), cadascuna amb les seves capes consegüents de sistemes. Tots els elements estan identificats amb la Nomina Anatomica (nom) i el NAI (nombre anatòmic internacional). El sistema carrega tota l’anatomia una sola vegada i es visualitza la base de la selecció dels elements. Els responsables del projecte han desenvolupat una interfície d’usuari que permet funcions com ara fer un zoom, un gir, una translació, una selecció o multiselecció, transparentar, amagar, buscar elements anatòmics, guardar imatges en format digital o cercar en altres plataformes per mitjà de la Nomina Anatomica d’un element anatòmic. Aquesta aplicació està pensada per a professionals de la salut, personal docent i alumnes de Ciències de la Salut (Medicina, Fisioteràpia, Infermeria, Nutrició, Dietètica, Medicina de l’esport, etc.). A més, gràcies a la informació, també pot millorar la relació dels pacients amb el personal sanitari. Actualment, la plataforma VMV3D es pot utilitzar en sistemes operatius Mac OS i Windows, i en dispositius mòbils iOS i Android per mitjà d’una app. En un futur pròxim, també estarà disponible per a tauletes digitals tàctils de gran format.
 

 

Alfabetització informacional
#AucaDigital

Cada nen és únic, cada llibre també: personalitza l’aprenentatge infantil

Asunción Muñoz Fernández, tutora dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, i Pilar Rodríguez González, coordinadora editorial d'Aucadigital Editores S.L.

Aucadigital té com a objectiu crear materials educatius digitals per a ajudar a millorar l’educació dels nens i les nenes. Són aplicacions dirigides a infants en fase d’aprenentatge de la lectoescriptura, que presenten alguna discapacitat o que tenen habilitats de lectura limitades. Les característiques principals del disseny pedagògic es basen en la creació d’històries graduades en tres nivells de lectura, tres tipus de lletra, un text adaptat a les directrius internacionals de lectura fàcil, audiollibres, activitats de comprensió lectora i un seguiment dels progressos del nen. Aquest producte es dirigeix a pares, professors d’infantil i primària, psicòlegs i logopedes que confien en l’eficàcia pedagògica dels recursos TIC i els utilitzen com a eines per a facilitar l’aprenentatge. També s’adreça a editorials especialitzades en educació o en literatura infantil i juvenil que volen digitalitzar el seu fons editorial o crear nous productes, a desenvolupadors d’apps i a empreses educatives. Aquesta proposta d’innovació es basa a utilitzar el potencial creatiu i tecnològic de diferents dispositius mòbils per crear materials educatius personalitzats que presentin l’aprenentatge com un repte i una experiència motivadors.
 

 

AudioBox («El meu audiollibre»)
#AudioBox
Crea, edita i comparteix els teus audiollibres

Pablo Rebaque Rivas i Llorenç Sabaté Jardí, Àrea de Tecnologia de la UOC

AudioBox és una eina web en funcionament que permet generar, organitzar i compartir audiollibres i arxius d’àudio. A més, permet als usuaris navegar per diferents seccions (com en els llibres DAISY), accedir a qualsevol secció del contingut d’àudio, i poden aturar l’escolta en qualsevol moment i tornar a reprendre-la on es va deixar. AudioBox es va concebre per ajudar els estudiants de la UOC amb diversitat funcional —tant els alumnes amb discapacitat a llarg termini com els que tenen una discapacitat temporal— a dur a terme activitats d’escriptura. Amb aquesta eina, l’alumne és capaç de generar un audiollibre amb diferents arxius d’àudio, crear una estructura interna i enviar-lo als consultors quan ha de rebre una nota. A més, la comunitat també pot utilitzar l’eina per a crear materials en format audiollibre.
 

 

La delació digital
#DelacioDigital

e-Testament: últimes voluntats en el món digital

Paula Rubiralta Pierola, estudiant del grau de Multimèdia de la UOC

L’objectiu d’aquest projecte és proposar una solució per a l’establiment de les darreres voluntats digitals, que ofereixi garanties de seguretat suficients tant en l’ordre jurídic com en el tècnic. És una situació que actualment no es pot considerar resolta a l’Estat espanyol ja que, sovint, quan una persona mor, els seus familiars no coneixen les seves darreres voluntats digitals, ni saben quins són els continguts que hi ha publicats a la xarxa sobre aquesta persona o de quines informacions és titular. Aquesta iniciativa vol resoldre els problemes derivats de la delació digital per mitjà de mecanismes àgils i eficaços, que ofereixin garanties suficients a l’usuari en relació amb les seves últimes voluntats digitals. Aquests mecanismes han de complir necessàriament cinc requisits: legalitat, agilitat, privacitat, naturalesa digital i internacionalització. Les empreses que actualment presten serveis similars en el mercat no compleixen la totalitat d’aquests cinc requisits, motiu pel qual no acaben de funcionar. L’èxit del projecte exigeix consolidar una figura que els compleixi.