ESTUDIANTS      03/2012
Cerca números anteriors   
logo_UOC
cap_foto
PROGRAMA DE SALUT

El Trabajo social sanitario: los procedimientos, los protocolos y los procesos

Aquest llibre s'endinsa en la teoria bàsica del treball social sanitari, amb els seus valors i principis, i la contextualitza i presenta d'acord amb tres lleis fonamentals: la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica; la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, i la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.

El Trabajo social sanitario: los procedimientos, los protocolos y los procesos

Autor: Colom Masfret, Dolors
Títol: El Trabajo social sanitario: los procedimientos, los protocolos y los procesos
Peu imprenta: Barcelona: UOC, 2011
ISBN: 9788497884525

BioMed Central

BioMed Central és un repositori que dóna accés a dues-centes vint revistes revisades per experts de ciència, tecnologia i medicina d'accés lliure i en línia. El dossier de revistes inclou totes les àrees de la biologia i la medicina, i conté títols generals interessants, com ara BMC Biology i BMC Medicine juntament amb revistes especialitzades, com ara Retrovirology i BMC Genomics.

BioMed Central
SABIES QUE...

Més de 2.600 persones ja han cursat dues o més ofertes d'estudis de la UOC?


+

Dels 2.614 estudiants amb més d'una titulació de la UOC, la major part tenen dos títols (2.254), però que també es destaquen els graduats que arriben a tenir tres titulacions de la Universitat (316)? Un total de 40 estudiants han cursat quatre titulacions, i n'hi ha 4 que tenen cinc títols expedits per la UOC.


+

El curs 2010-2011 la UOC va graduar més de 6.900 estudiants que han culminat els estudis amb èxit? Amb aquests nous graduats, ja són 32.800 les persones que s'han titulat a la UOC des que es va fundar, ara fa setze anys.

ENTREVISTA
Miquel Rubio
Estudiant del grau d'Educació Social


«Malgrat que es construeix una societat individualista, les xarxes socials promouen justament el contrari»

 

El valencià Miquel Rubio estudia el grau d'Educació Social a la UOC i és un blogaire molt actiu. El seu blog és una font d'informació per als apassionats i els professionals de l'educació social. Des de fa uns quants mesos, hi penja un seguit d'entrevistes a professors i experts en la matèria i acaba de publicar la primera tweet-entrevista.