Español | English

Mapa del PIC: L'empresa xarxa a Catalunya: TIC, productivitat, competitivitat, salaris i rendiment a les empreses de Catalunya
PIC: L'empresa xarxa a Catalunya: TIC, productivitat, competitivitat, salaris i rendiment a les empreses de Catalunya

PROJECTE INTERNET CATALUNYA (PIC)L'empresa xarxa a Catalunya: TIC, productivitat, competitivitat, salaris i rendiment a les empreses de Catalunya

Informe final de recerca (volum I)

2 MB

Coberta, crèdits, sumari, agraïments i preliminars

100 kB

Introducció

100 Kb

Capítol 1. L’economia del coneixement a Catalunya: una aproximació empírica

100 Kb

Capítol 2. De la xarxa d’empreses a l’empresa xarxa: una visió panoràmica de l’empresa catalana a l’inici del segle XXI

100 kB

Capítol 3. Equipaments i usos digitals a l’empresa catalana

100 kB

Capítol 4. TIC, coneixement, i estratègia i organització empresarial a Catalunya

100 kB

Capítol 5. Les TIC i el flux d’inversió-finançament de l’empresa catalana

100 kB

Capítol 6. La innovació empresarial a Catalunya: patrons, característiques i determinants

100 kB

Capítol 7. Els recursos humans a l’empresa xarxa

100 kB

Capítol 8. La descentralització en xarxa de l’activitat d’operacions

100 kB

Capítol 9. Màrqueting i comerç electrònic a l’empresa catalana

100 kB

Índex general de figures i taules

215 kB

Índex general

111 kBL'empresa xarxa a Catalunya: TIC, productivitat, competitivitat, salaris i rendiment a les empreses de Catalunya

Informe final de recerca (volum II)

2 MB

Capítol 10. Els fets i les fonts de la productivitat empresarial a Catalunya

100 kB

Capítol 11. Canvi tecnològic digital, ocupació i salaris a l’empresa catalana

100 Kb

Capítol 12. Les TIC i la competitivitat internacional de l’empresa catalana

100 Kb

Capítol 13. TIC, intangibles i rendiment empresarial a Catalunya

100 kB

Conclusió. TIC, activitat i resultats empresarials a Catalunya

100 kB

Bibliografia

100 kB

Llista d’abreviatures

100 kB

Annex 1. Fitxa tècnica

100 kB

Annex 2. Qüestionari

100 kB

Annex 3. Informe del treball de camp

100 kB

Annex 4. Definició i descripció de les variables construïdes

100 kB

Índex general de figures i taules

77 kB

Índex general

77 kB