Cursos

Aprendre a emprendre

Introducció

En el marc de la Xarxa d’Emprenedoria Universitària es vol desenvolupar un material formatiu en l’àmbit de la detecció d’oportunitats de negoci en diferents sectors d’activitat.

En les economies actuals, apareixen noves oportunitats de negoci per a donar una resposta a necessitats fins ara inexistents o insatisfetes o bé per a millorar l’oferta existent. No obstant això, cal tenir present que no totes les idees són oportunitats de negoci i, en aquest sentit, tant els emprenedors que volen crear una empresa com els intraemprenedors, és a dir, els treballadors que actuen com a emprenedors en la mateixa organització, esdevenen elements centrals d’aquest procés de detecció d’oportunitats. A més, no hem d’oblidar que gran part de l’èxit d’una empresa depèn de l’encert en la identificació d’una bona oportunitat.

Considerem que la iniciativa i l’actitud emprenedora es poden potenciar, i el curs Aprendre a emprendre vol fomentar l’esperit emprenedor dels estudiants i donar a conèixer, mitjançant casos reals, les principals fonts d’idees de negoci i diferents àmbits en els quals es poden trobar oportunitats de negoci en diferents sectors d’activitat.
 

Consultors: José Manuel Alonso Martínez, Eduard Cristóbal Fransi i Jaume Codina Mejón

Coneixements previs: No hi ha cap requisit previ per a l’assoliment dels objectius del curs.

Objectius

Els objectius d’aprenentatge del curs són els següents:

 

 • Desenvolupar la iniciativa i el potencial emprenedor.
 • Conèixer diverses alternatives i manifestacions del fenomen emprenedor.
 • Descobrir i destacar la rellevància de la creativitat en el procés emprenedor.
 • Conèixer les principals fonts d’idees de negoci.
 • Saber on cal buscar idees de negoci.
 • Diferenciar i avaluar una idea d’una oportunitat de negoci.
 • Conèixer les principals característiques de les noves empreses en l’actualitat en diferents sectors d’activitat.
 • Conèixer els principals factors d’èxit i de fracàs en diferents sectors d’activitat.

Competències

 

 • Foment de la iniciativa i l’esperit emprenedor.
 • Capacitat per a generar noves idees (creativitat).
 • Capacitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat d’anàlisi i de síntesi.
 • Habilitat per a treballar de manera autònoma.
 • Habilitats de gestió de la informació (habilitat per a buscar i analitzar informació provinent de fonts diverses).
 • Habilitats bàsiques en el maneig de l’ordinador.
 • Capacitat d’aplicar els coneixements en la pràctica.

Metodologia

El curs es portarà a terme d’acord amb la metodologia de la Universitat Oberta de Catalunya.

Els materials didàctics són formats per casos reals d’empreses i les activitats d’aprenentatge que es plantegen són les eines fonamentals per a assolir els objectius i les competències del curs.

L’aprenentatge es basarà en la lectura d’aquests materials i d’aquests casos pràctics proposats pels consultors, en què s’analitzaran noves idees i oportunitats de negoci d’empreses reals de diferents àmbits sectorials, tant de noves empreses com d’empreses ja existents. Es vol revisar diferents fonts d’idees de negoci i diferents àmbits d’activitat en què hi ha hagut grans oportunitats de negoci en els darrers anys.

El seguiment d’aquestes activitats serà avaluat mitjançant la resolució d’un qüestionari que inclourà preguntes d’elecció múltiple sobre cadascun dels casos i activitats plantejats.

Els consultors orientaran sobre la lectura dels materials didàctics i el procediment més adequat per a resoldre les preguntes d’elecció múltiple que es proposin.

Continguts

Fonts d'idees de negoci 

 

 • Característiques, aptituds, experiències, inquietuts i interessos personals
 • Observació del mercat:
  • Observació de deficiències en productes i serveis existents
  • Observació de tendències als mercats
  • Nous usos per a béns i serveis actuals
  • Percepció d’una necessitat insatisfeta
 • Observació de l’entorn social
 • Observació dels canvis legals
 • Observació de l’entorn tecnològic

 

 Oportunitats de negoci

 

 • Serveis a empreses
 • Serveis a persones
 • Serveis a domicili
 • Oci i serveis culturals
 • Medi ambient
 • Cura del cos
 • Noves tecnologies: venda en línia i teletreball

Altres aspectes que cal destacar

Paralel·lament a aquest curs se n’ofereix un altre titulat L’emprenedoria és un grau, que es podria considerar que és una continuació d’aquest, atès que s’hi desenvoluparan els mecanismes més adequats per a avaluar les diferents oportunitats de negoci.