Cursos

L'emprenedoria és un grau

Introducció

En el marc de la Xarxa d’Emprenedoria Universitària es vol fomentar l’esperit emprenedor dels estudiants universitaris i, amb el curs L’emprenedoria és un grau es vol desenvolupar un material formatiu que faciliti la comprensió dels diferents apartats que s’inclouen en la redacció d’un projecte de creació d’empreses.

En aquest curs es treballarà sobre el principal instrument que hi ha per a planificar la posada en marxa de la nova empresa o projecte emprenedor: el pla d’empresa. Mitjantçant casos reals d’empreses, es vol facilitar les eines i els instruments necessaris per a comprendre i aprendre a elaborar els diferents apartats d’un pla d’empresa i ser capaç d’avaluar la viabilitat de qualsevol idea de negoci.

Finalment, volem assenyalar que per a la Xarxa d’Emprenedoria Universitària el foment de la iniciativa i l’actitud emprenedora és, o hauria de ser, una competència transversal a totes les titulacions universitàries i, per aquest motiu, els alumnes amb esperit emprenedor i amb una idea de negoci podrien utilitzar aquests materials per a plantejar l’orientació del seu projecte de final de grau cap a un format de pla d’empresa que s’ajusti a les exigències i els requisits que cada centre estableixi.
 

Consultors: José Manuel Alonso Martínez

Coneixements previs: No hi ha cap requisit previ per a l’assoliment dels objectius del curs.

Objectius

Els objectius d’aprenentatge del curs són els següents:

 

 • Desenvolupar la iniciativa i el potencial emprenedor.
 • Conèixer diverses alternatives i manifestacions del fenomen emprenedor.
 • Descobrir i destacar la rellevància de la creativitat en el procés emprenedor.
 • Diferenciar i avaluar una idea d’una oportunitat de negoci.
 • Saber on cal buscar idees de negoci.
 • Conèixer les principals característiques i els factors d’èxit i de fracàs de les noves empreses en l’actualitat en diferents sectors d’activitat.
 • Aprendre la utilitat d’un pla d’empresa i la seva estructura i continguts.
 • Distingir les diverses fases per a posar en marxa un projecte emprenedor.
 • Conèixer els recursos clau per a crear una empresa/projecte emprenedor —financers, humans i d’informació— i saber quins es necessiten en cada cas concret.

Competències

 

 • Foment de la iniciativa i l’esperit emprenedor.
 • Capacitat per a generar noves idees (creativitat).
 • Capacitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat d’anàlisi i de síntesi.
 • Habilitat per a treballar de manera autònoma.
 • Habilitats de gestió de la informació (habilitat per a buscar i analitzar informació provinent de fonts diverses).
 • Habilitats bàsiques en el maneig de l’ordinador.
 • Capacitat d’aplicar els coneixements en la pràctica.

Metodologia

El curs es portarà a terme d’acord amb la metodologia de la Universitat Oberta de Catalunya.

Les activitats d’aprenentatge que es plantegen són les eines fonamentals per a assolir els objectius i les competències del curs.

En aquest curs es treballarà sobre el principal instrument que hi ha per a planificar la posada en marxa de la nova empresa o projecte emprenedor: el pla d’empresa. Així, doncs, els materials didàctics són formats per diferents documents en format digital i per altres materials que s’han cercat a internet, i també per casos reals d’empreses preparats pels consultors.

L’aprenentatge es basarà en la lectura d’aquests materials i dels casos pràctics proposats pels consultors sobre empreses reals de diferents sectors, tant de noves empreses com d’empreses existents, en què s’analitzaran i es revisaran diferents aspectes i conceptes que s’han de desenvolupar en el pla d’empresa.

El seguiment d’aquestes activitats s’avaluarà mitjançant la resolució d’un qüestionari que inclourà preguntes d’elecció múltiple sobre cadascun dels casos i temes plantejats.

Els consultors orientaran sobre la lectura dels materials didàctics i el procediment més adequat per a resoldre les preguntes d’elecció múltiple que es proposin.

Continguts

 

 • Concepte i utilitats d’un pla d’empresa
 • Estructura i continguts d’un pla d’empresa estàndard
 • Proposta d’índex per a elaborar un pla d’empresa
  • Persona emprenedora
  • Descripció de l’activitat
  • Anàlisi de l’entorn
  • Pla estratègic
  • Pla de màrqueting
  • Pla d’operacions
  • Pla d’organització i recursos humans
  • Estructura legal
  • Pla econòmic i financer
  • Análisi de viabilitat del projecte
  • Direcció i control del projecte
  • Conclusions i avaluació del projecte

Altres aspectes que cal destacar

Paralel·lament a aquest curs s’ofereix un altre curs titulat Aprendre a emprendre, que es podria considerar que és complementari del curs L’emprenedoria és un grau, ja que vol donar a conèixer, mitjançant casos reals, les principals fonts d’idees de negoci i diferents àmbits en les quals es poden trobar oportunitats de negoci en diferents sectors d’activitat.