• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Criteris lingüístics
Lèxic

Més exemples

Precisió i claredat

S'ha de buscar la precisió i la claredat, que vol dir fer servir el mot correcte, precís i adequat en un context determinat. També vol dir fugir de mots que, per moda o la raó que sigui, en un moment determinat s'estenen i s'empren amb sentits o matisos que pertanyen a altres.

Aquests recursos us poden ser útils, tant per a la docència com per a la vostra pròpia formació [i no pas a nivell de].

L'Àrea de Recursos Humans gestionarà aquestes accions per cobrir d'una manera òptima les necessitats de cada grup [i no pas optimar, perquè no ha de fer òptimes les necessitats sinó satisfer-les].

Tots dos grups van fer un seguit d'intervencions [i no pas van mantenir].

Cal presentar una sol·licitud en què s'exposin l'interès i els motius pels quals es vol assumir aquesta responsabilitat [i no pas assolir].

Les empreses estrangeres no comunitàries hauran d'acreditar la seva capacitat amb un certificat expedit per la representació diplomàtica d'Espanya a l'estat corresponent [i no pas respectiu].

En aquest apartat incorporarem els objectius descrits i les explicacions, si us sembla que hi escauen, sobre la concreció dels objectius [i no pas s'escauen].

Us explicarem quins passos heu de fer [i no pas quines passes].

Inclou un tauler d'anuncis [i no pas taulell].

En una videoconferència múltiple cal gestionar les comunicacions perquè a cada moment es vegi i se senti qui parla [i no pas s'escolti].

En cas que vegis que alguna de les assignatures que fas t'és convalidada [i no pas observis, perquè observar vol dir mirar atentament i durant una estona]...

Ha publicat cent set diccionaris de diferents tipus [i no pas tipologies].

Primer s'han d'estudiar l'àmbit d'actuació i els problemes que presenta [i no pas les problemàtiques].

El tema de què tracta aquest llibre és la personalitat [i no pas La temàtica].

Aquests són els objectius que es volen assolir amb aquesta assignatura [i no pas pretenen, perquè pretendre és tenir una pretensió i no simplement voler].

Les noves tecnologies de la informació i la comunicació comparteixen una aspiració universal, una vocació d'arribar a totes les esferes de l'activitat humana [i no pas pretensió, perquè pretensió porta la idea de voler una cosa a què no es té dret o que no pertoca].

Amb aquest taller podeu saber quines són les fonts d'informació útils [i no pas conèixer].

Heu de saber el nom del vostre consultor o consultora [i no pas conèixer].

A les habitacions hi ha bany complet, telèfon i aire condicionat [i no pas Les habitacions compten amb].

La demanen al telèfon, però ara no s'hi pot posar [i no pas ficar].

Aquest sistema ha comportat [o ha significat] la desaparició definitiva de l'anterior [millor que no pas ha suposat, perquè suposar porta la idea de tenir un pensament previ, i convé fer servir un mot més precís].

Els treballadors d'aquesta empresa encara no saben la destinació definitiva [i no pas el destí definitiu].

El pagament es farà efectiu per transferència bancària [i no pas a través de, perquè a través de significa pròpiament 'travessant' i convé fer servir una expressió més precisa].

Hi trobareu una oferta variada de serveis i tot el que pugui afavorir l'aprenentatge [i no pas així com, perquè així com, encara que s'ha admès amb el significat copulatiu, enfarfega l'expressió].

 

+ Torna al començament

Naturalitat i genuïnitat

S'ha de triar la paraula o l'expressió més natural i habitual en un català genuí, per a aconseguir un llenguatge planer i no artificiós, però sempre tenint en compte el context.

La cultura s'adquireix amb l'educació [millor que no pas mitjançant].

Un bon professional ha d'estar sensibilitzat per les aplicacions didàctiques [millor que no pas respecte de].

En aquest tauler cadascú trobarà els cursos que fa [o segueix] [millor que no pas realitza].

Hi ha escrit el procés que s'ha de seguir per a inscriure-s'hi [millor que no pas cal portar a terme].

...incorporarem els objectius i les explicacions, si us sembla [o trobeu, o considereu] que hi escauen, sobre aquest tema [millor que no pas creieu, perquè creure expressa més creença que no pas opinió i prou].

Entre les respostes rebudes rifarem un llapis de memòria [millor que no pas sortejarem, perquè és més propi i habitual rifar i rifa que no pas sortejar i sorteig].

Han posat en funcionament una empresa amb la intenció de crear [o elaborar] eines, materials i cursos d'actualització [i no pas desenvolupar, perquè l'abús del verb desenvolupar n'elimina d'altres de més habituals, igual com passa amb el substantiu desenvolupament].

Us hi podeu subscriure gratuïtament [i no pas de forma gratuïta].

 

+ Torna al començament

Calcs i estrangerismes

S'han d'evitar calcs de mots, expressions i construccions d'altres llengües si el català ja té la forma equivalent. Això val per al mot que en substitueix un altre (estrangerisme formal: solapar per encavalcar; abstract per resum) i per als canvis de significat en paraules pròpies per influència d'una altra llengua (estrangerisme semàntic: evidències per proves; assecar per eixugar).

Visitaran el museu amb el guiatge de [o guiats per] persones expertes en art [i no pas de la mà de, perquè de la mà de no és expressió catalana, ni en sentit propi ni figurat].

L'avaluació final es fixa amb la mitjana de les notes de tot el curs [i no pas el promig].

És necessari solucionar aquest problema [i no pas subsanar ni solventar].

Només es pot fer així perquè no hi hagi encavalcaments [o encavallaments] de tasques [i no pas solapaments].

Els patrocinadors d'aquest projecte d'ensenyament són les entitats locals [i no pas espònsors].

Aquest fet nou [o innovador] s'afegeix a la possibilitat de consultar bases de dades [i no pas novedós].

Hi ha una tendència a la integració de l'ensenyament secundari obligatori [i no pas l'anglicisme comprensivitat].

L'home, que no era a casa [o l'habitatge] en el moment que va començar el foc, va perdre la vida perquè hi va entrar per salvar la seva dona [i no pas la vivenda].

L'objectiu de la reforma és fer prevaler [o estimular / donar preferència a] les possibilitats de diàleg [i no pas primar].

Aquest assumpte m'indigna i em revolta [i no pas subleva].

Volia divulgar la meva alegria per un esdeveniment [o fet] que és objectivament important [i no pas event].

Cada campus serà adaptat als clients d'acord amb les necessitats de la seva organització [i no pas serà customitzat].

És un pensament que es va escampant [o va agafant / va prenent cos] en la nostra societat [i no pas va quallant, perquè en català el mot quallar no té aquest sentit figurat].

Els Mossos d'Esquadra havien efectuat un escorcoll a casa del jove [i no pas registre].

Si anem més avall de la pàgina, trobarem l'enllaç que ens interessa [i no pas a baix].

Va parlar del cost mitjà per estudiant [i no pas mig].

També es preveu augmentar la interactivitat amb la creació d'una bústia [i no pas contempla].

Hi trobareu les instruccions sobre els aspectes que s'han de fer constar [i no pas complimentar].

A més a més [o De tant en tant] hi haurà activitats presencials [i no pas Eventualment].

El manual abraça [o comprèn] el període que va des del segle XIX fins als anys noranta del XX [i no pas abasta].

Aquesta institució vol fer una tasca de divulgació dels resultats de la recerca amb la publicació de treballs i l'organització de cursos i seminaris [i no pas papers].

Teniu la possibilitat d'anar a una caixa i demanar que us passin el saldo a un compte associat [i no pas acostar-vos].

Quines són les institucions capdavanteres en aquest tipus de recerca [i no pas punteres]?

El nombre de participacions és limitat [i no pas número].

Els estudis s'han consolidat en els cinc anys que fa que funcionen [i no pas porten funcionant].

Em plau convidar-vos a l'acte de graduació [i no pas complau].

Les noves tecnologies de la informació són a tot arreu [i no pas estan en totes parts].

I, és clar, el carnestoltes més graciós també ens dona l'oportunitat de gaudir de la seva festa [i no pas com no].

Us demanem que ho feu avinent tan aviat com pugueu [o tan aviat com sigui possible] [i no pas el més aviat possible].

Les vendes de materials es fan sobre la base de la propietat col·lectiva dels mòduls docents de la Universitat [i no pas en base a].

En aquests cursos, havent superat un [o després de la superació d'un / amb la superació prèvia d'un] examen presencial, la Universitat atorga un diploma [i no pas prèvia superació d'un].

Cal tenir en compte que, a l'efecte de la prestació per maternitat, es consideren protegides les situacions següents [i no pas a efectes].

L'actualització de les dades es fa un cop al dia; per la qual cosa no veuràs l'ingrés fins a l'endemà d'haver-lo fet [i no pas fins al dia després].

Es van estar tres hores al parc fent petar la xerrada [i no pas petant la xerrada].

Si no ho poden mirar fins demà passat, què hi fa que ens hi dediquem avui o demà [i no pas què més dona]?

 

+ Torna al començament